Як урегульовані питання охорони праці в навчальному закладі

Під час тематичних заходів, які проводить Цифрове видавництво Експертус, часто виникають питання, якими нормативними документами врегульовані питання охорони праці у навчальних закладах. Реагуючи на інтерес читачів, ми впорядкували перелік таких актів та їх основні норми

Питання охорони праці у навчальному закладі врегульовують передусім у колективному договорі. У ньому, зокрема, визначають права на пільги та компенсації.

З 30.01.2018 по-новому

Організація охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі

Інструктажі з питань охорони праці в школі

Роботодавець відповідальний за:

Кожного працівника до початку роботи ознайомлюють під розписку про:

 • умови праці
 • наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливі наслідки їх впливу на здоров’я.

Вихідні та робочі 2020

Розглянемо у таблиці, як урегульовано питання охорони праці в навчальному закладі.

Норми законодавства щодо охорони праці

Назва нормативного акта

Основні норми

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган

ст. 153

 • власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:

– поєднаної з явною небезпекою для життя

– в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці

 • працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища

 • на власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці

 • працівник зобов’язаний:

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту

– додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації

ст. 159

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ

 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на:

– власника або уповноважений ним орган

– керівника навчального закладу

ст. 26

 • держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування

ст. 57

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

 • умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства

ст. 6

 • роботодавець зобов’язаний:

– створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів

– забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці

ст. 13

 • працівник зобов’язаний:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди

ст. 14

 • працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог

 • на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці

ст. 15

 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку

 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку

 • служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю

 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії

ст. 18

 • не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці

 • у разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань

 • роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок

ст. 22

 • працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять:

– результати атестації робочих місць

– заплановані роботодавцем профілактичні заходи

– результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань

– повідомлення, подання та приписи органів державного нагляду за охороною праці

ст. 23

Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006

 • В Україні установлено День охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня — у Всесвітній день охорони праці

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270

 • розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час:

– прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації

– участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях

– проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах

п. 3

 • факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад

п. 4

 • документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563

 • організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників

п. 1.5

 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів проводяться відповідно до:

– Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення)

– Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304

п. 1.6

п. 1.7

– здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах

– забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах

– забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо

– надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах

– систематично заслуховують керівників навчальних закладів про стан роботи з охорони праці

– забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці

– здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів

– не допускають уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу

– організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями

– визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання

– здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

– здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

– щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах

п. 3.2

 • керівник (ректор, директор, завідувач) навчального закладу:

– відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням

– не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу

– забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення

п. 4.1

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)

 • розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме:

– травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами

– отруєння

– теплові удари

– опіки

– обмороження

– утоплення

– ураження електричним струмом, блискавкою

– інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу

п. 4

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304

 • в установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, які затверджуються наказом

п. 1.5

 • відповідальність за забезпечення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з наступною перевіркою знань несуть керівники установ та закладів освіти

п. 1.6

 • в установах та закладах освіти навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці повинна відповідати Типовому положенню про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

п. 3.2

 • навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо)

 • навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою

п. 3.10

 • усі інші працівники закладів та установ освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 год.

п. 3.11

 • перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності

п. 3.13

п. 3.15

 • працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити:

– інструктажі з питань охорони праці

– навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих

п. 5.1

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41,

 • основна мета атестації за умовами праці полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах

п. 1.1 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9

п. 1.7

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії

п. 3.1

 • навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів

п. 3.5

 • особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом

п. 3.7

 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем

п. 3.12

 • при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань

п. 3.16

 • позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці

п. 5.7

 • за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на

– вступний

– первинний

– повторний

– позаплановий

– цільовий

п. 6.2

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67

 • на підприємстві повинні бути створені для кожного працівника здорові і безпечні умови праці. При цьому необхідно дотримуватись таких основних принципів запобігання небезпекам:

– виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним

– обмеження небезпек, яких уникнути неможливо

– усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників

– забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними

– врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо

п. 2.1

 • працівники мають бути проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи

п. 2.2

 • роботодавець забезпечує повну і вичерпну інформацію працівників та їх уповноважених представників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях

 • для забезпечення належного виконання цих заходів роботодавець призначає відповідальних осіб, забезпечує їх підготовку і спорядження відповідно до небезпечності виробництва, масштабів і специфіки підприємства

 • у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони

п. 2.4

Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», подані в додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» від 26.04.2013 № 1/9-305

з метою організованого початку нового навчального року керівник навчального закладу в травні видає наказ «Про підготовку до початку навчального року», у якому:

– зазначається порядок утворення, склад робочої комісії

– затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання

 • план організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу в новому навчальному році

 • наказом керівника навчального закладу на початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій навчального закладу, яка перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій

 • після закінчення всіх підготовчих заходів керівник навчального закладу видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу

Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 № 1/9-319

 • керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад

п. 1.5

 • програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ

 • усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів

 • працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік

п. 1.6

 • організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з охорони праці

п. 2.1

п. 2.2

 • перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД

п. 2.3

 • особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і перевірку знань протягом місяця

п. 2.4

 • проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення)

п. 3.1

 • вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в навчальному закладі

 • реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками

 • усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками — повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці

 • у навчальному закладі необхідно мати:

– журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників

– журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників

– журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, де проводиться трудове навчання

п. 5.4

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482

 • до компетентності керівника дошкільного навчального закладу належать такі питання:

– планування заходів з охорони праці

– складання звітності за встановленими формами

– організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

– проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу

– здійснення оперативного контролю за дотриманням вимог охорони праці усіма співробітниками закладу

– проведення інструктажів з охорони праці

– організація навчання працівників дошкільного закладу з питань охорони праці та організація безпеки життєдіяльності дітей

– перевірка знань з охорони праці працівників закладу тощо

 • уся документація, що регламентує діяльність учасників освітнього процесу дошкільного навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, має підтримуватись у належному порядку відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 № 1059зміст

Сертифікація в системі базової освіти