Яка різниця між сумісництвом, суміщенням та розширенням зони обслуговування

Педагогічні працівники, як будь-які інші, мають право працювати на двох і більше посадах. При цьому варто враховувати, що існує різниця в обчисленні розміру заробітної плати з огляду на спосіб поєднання посад. Визначимо цю різницю на конкретних прикладах за основною посадою вихователя-методиста дошкільного закладу

Право укладати трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях надане працівникам статтею 21 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. Зазвичай це право реалізують на умовах сумісництва.

Сумісництво — це виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Також у трудовому законодавстві розрізняють такі самостійні способи встановлення трудових відносин між роботодавцем і працівником, як суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) тощо. Відповідно й визначають умови оплати праці.

Так, розміри оплати праці педагогічних працівників визначають відповідно до положень таких нормативно-правових актів, як:

 • постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298
 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102)
 • наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

Педагогічні працівники мають гарантоване право на такі надбавки, як:

 • за вислугу років — згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78 залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

               – понад 3 роки — 10%

               – понад 10 років — 20%

               – понад 20 років — 30%

 • «за престижність праці» у граничному розмірі 20%— згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373.

Умови роботи за сумісництвом

Питання щодо роботи працівників бюджетної сфери на умовах сумісництва врегульовано постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 № 245 (далі — Постанова № 245). На виконання пункту 5 Постанови № 245 Міністерство праці України, Міністерство юстиції України та Міністерство фінансів України наказом від 28.06.1993 № 43 затвердило Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій (далі — Положення № 43).

Згідно з трудовим законодавством сумісництво передбачає виконання роботи лише у вільний від основної роботи час.

Керівник дошкільного навчального закладу, приймаючи працівника на роботу за сумісництвом, має враховувати норми трудового законодавства, якими визначено умови роботи за сумісництвом, зокрема:

 • тривалість такої роботи
 • оплата праці.

Тривалість роботи за сумісництвом

Тривалість роботи за сумісництвом, як визначено пунктом 2 Постанови № 245, не може перевищувати:

 • 4 год./день
 • повного робочого дня у вихідний день.

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Норми тижневого навантаження для педагогічних працівників дошкільних закладів на ставку заробітної плати (посадовий оклад) визначені:

 • частиною третьою статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон № 2628)
 • пунктом 64 Інструкції № 102.

Так, педагогічне навантаження вихователя-методиста становить 36 год./тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Відповідно, для педагогічного працівника на посаді вихователя-методиста тривалість роботи за сумісництвом не може бути більшою ніж 18 год./тиждень (36 год. × 0,5).

Оплата праці на посаді за сумісництвом

Розмір заробітної плати на посаді за сумісництвом обчислюють з огляду на обсяг фактично виконаної роботи. Тобто незалежно від того, який розмір заробітної плати — з надбавками та доплатами — встановлено працівникові за основним місцем роботи, виконання роботи за сумісництвом йому оплачують лише відповідно до умов оплати праці за суміщуваною посадою.

Законодавством можуть бути встановлені заборони на виплату окремих видів надбавок і доплат на роботі за сумісництвом.

Конкретний приклад обчислення розміру заробітної плати вихователя-методиста, який працює за сумісництвом, наведено в Додатку.

Робота, що не є сумісництвом

До Положення № 43 додано Перелік робіт, які не є сумісництвом. Згідно з ним усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати такі роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом, зокрема:

 • керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі
 • інша робота, яка виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник працює неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку заробітної плати), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Окрім того, у трудовому законодавстві розрізняють такі поняття, як суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт).

Розглянемо особливості оплати праці за таких умов виконання вихователем-методистом додаткових посадових обов’язків.

Керівництво гуртками

Якщо вихователь-методист здійснюватиме керівництво гуртками без зайняття штатної посади у дошкільному закладі в основний робочий час, то таку роботу не вважатимуть сумісництвом. Її оплачуватимуть понад основну ставку за тарифікацією.

Обсяг керівництва гуртками у дошкільному закладі визначають з огляду на конкретні умови нормування та оплати праці. Так, якщо вихователь-методист на основній посаді працює на:

 • повну ставку — то може вести гурткові заняття у тому самому закладі в середньому не більше 2 год./день (12 год./тиждень, 480 год./рік)
 • 0,5 ставки — в середньому не більше 3 год./день (18 год./тиждень, 720 год./рік).

А як визначено пунктом 90 Інструкції № 102, керівникам гуртків у закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому пунктом 68 Інструкції № 102. Тобто розмір оплати праці для вихователя-методиста за керівництво гуртками у тому самому дошкільному закладі обчислюватимуть шляхом множення ставки заробітної плати на фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Конкретний приклад обчислення заробітної плати вихователя-методиста, який керує гуртком у тому самому дошкільному закладі, наведено в Додатку.

Робота за основною посадою на неповну ставку

Не буде сумісництвом будь-яка інша робота педагогічного працівника, який працює на посаді вихователя-методиста, за таких обов’язкових умов:

 • посада вихователя-методиста є основною
 • на посаді вихователя-методиста педагогічний працівник виконує обов’язки неповний робочий день і, відповідно, отримує неповну ставку заробітної плати
 • сума оплати його праці на основній та іншій роботі не перевищує ставки заробітної плати за посадою вихователя-методиста.

Визначимо на конкретному прикладі, чи буде сумісництвом, якщо педагогічний працівник працюватиме за основною посадою вихователем-методистом на півставки і так само на посаді практичного психолога.

Приклад визначення, чи вважатимуть сумісництвом роботу педагогічного працівника на посадах вихователя-­методиста (основна) та практичного психолога по півставки

Припустимо, на посаді вихователя-методиста педагогічному працівникові за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Згідно з додатком 9 до Наказу № 557 цій кваліфікаційній категорії відповідає 11-й тарифний розряд (т. р.). У такому разі ставка заробітної плати дорівнює 2334 грн. (1185 грн. × 1,97).

За посадою практичного психолога цьому педагогічному працівникові за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (10-й тарифний розряд) Ставка заробітної плати для працівника за таким тарифним розрядом — 2157 грн. (1185 грн. × 1,82).

Обчислимо суму оплати плати праці цього педагогічного працівника за двома посадами:

(2334 × 0,5) + (2157 × 0,5) = 2245,50 (грн.).

Як бачимо, сума оплати праці цього педагогічного працівника за двома посадами менша ніж ставка заробітної плати за основною посадою — посадою вихователя-методиста. Отже, робота вихователем-методистом на 0,5 ставки та практичним психологом на 0,5 ставки у цьому випадку не є сумісництвом.

Якщо ж основною визначать посаду практичного психолога, то така робота напевно буде сумісництвом.

Інша робота

Кожен із таких додаткових видів трудових обов’язків, як суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт), є самостійним способом встановлення трудових відносин.

Так, суміщення — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою).

Під розширенням зони обслуговування (збільшенням обсягу виконуваних робіт) мається на увазі виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за тією самою професією (посадою).

Виконання додаткових трудових обов’язків у випадку розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) допустиме за згодою працівника протягом установленої тривалості робочого часу, якщо це економічно виправдано та не призводить до погіршення роботи за основною посадою.

За виконання додаткового обсягу роботи працівникові встановлюють доплату як компенсацію за умови праці, що різняться від унормованих. Така доплата може мати постійний характер, разовий чи періодичний або ж встановлюватися на певний період часу.

За суміщення посад, розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) встановлюють доплату в розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Рішення про конкретний розмір доплати приймає керівник дошкільного навчального закладу залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

Про призначення педагогічному працівникові доплати за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт) керівник дошкільного закладу має видати відповідний наказ.

Конкретний приклад обчислення розміру заробітної плати вихователя-методиста за умови встановлення йому доплати за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт), наведено в Додатку.

Додаток

Приклади обчислення розміру заробітної плати вихователя-­методиста за різних умов виконання додаткової роботи

В усіх прикладах умовно взято педагогічного працівника, якому на посаді вихователя-методиста за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Згідно з додатком 9 до Наказу № 557 цій кваліфікаційній категорії відповідає 11-й тарифний розряд (т. р.). У такому разі ставка заробітної плати дорівнює 2334 грн. (1185 грн. × 1,97).

Стаж педагогічної роботи працівника — 14 років, що дає йому право на отримання надбавки за вислугу років у розмірі 20% ставки заробітної плати. Також йому належить надбавка «за престижність праці» у розмірі 20% ставки заробітної плати. Відповідно, розміри цих надбавок становлять 466,80 грн. (2334 грн. × 20%).

Розглянемо особливості в оплаті праці вихователя-методиста за різних умов виконання додаткової роботи.

Сумісництво на посаді практичного психолога у дошкільному закладі загального типу з 12-­годинним режимом дня

На посаді практичного психолога працівникові за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», що відповідає 10-му т. р. На цій посаді працівник має педагогічне навантаження 18 год./тиждень. Педагогічне навантаження практичного психолога на ставку— 40 год./тиждень (частина третя ст. 30 Закону № 2628).

Обчислимо суму місячної заробітної плати цього працівника за обома посадами:

Складові заробітної плати

Дані та обчислення

Ставка заробітної плати на посаді вихователя-методиста

2334 грн.

Надбавка за вислугу років

466,80 грн.

Надбавка «за престижність праці»

466,80 грн.

Посадовий оклад на посаді практичного психолога

1185 грн. × 1,82 = 2157 грн.

Оплата праці за обсяг роботи за сумісництвом на посаді практичного психолога

2157 грн. ÷ 40 год. × 18 год. = 970,65 грн.

Надбавка за вислугу років

970,65 грн. × 20% = 194,13 грн.

Надбавка «за престижність праці»

970,65 грн. × 20% = 194,13 грн.

Сума місячної заробітної плати за обома посадами

2334 + 466,80 + 466,80 + 970,65 + 194,13 + 194,13 = 4626,51 (грн.)

Керівництво гуртком у тому самому дошкільному закладі

На посаді керівника гуртка працівникові присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (8-й т. р.).

Наказом завідувача дошкільного закладу на 2016/2017 навчальний рік на цій посаді йому встановлено навантаження обсягом 10 год./тиждень.

Обчислимо суму місячної заробітної плати працівника за обома посадами:

Складові заробітної плати

Дані та обчислення

Ставка заробітної плати на посаді вихователя-методиста

2334 грн.

Надбавка за вислугу років

466,80 грн.

Надбавка «за престижність праці»

466,80 грн.

Ставка заробітної плати керівника гуртка

1185 грн. × 1,64 = 1943 грн.

Оплата праці за обсяг роботи на посаді керівника гуртка

1943 грн. ÷ 18 год. × 10 год. = 1079,44 грн.

Надбавка за вислугу років

1079,44 грн. × 20% = 215,88 грн.

Надбавка «за престижність праці»

1079,44 грн. × 20% = 215,88 грн.

Сума місячної заробітної плати за обома посадами

2334 + 466,80 + 466,80 + 1079,44 + 215,88 + 215,88 = 4778,80 (грн.)

Встановлення доплати за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт)

Відповідно до наказу завідувача дошкільного закладу педагогічному працівникові встановлено доплату 50% ставки заробітної плати за роботу на вакантній посаді вихователя-методиста 0,5 штатної одиниці, тобто за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт).

Обчислимо суму місячної заробітної плати цього працівника:

Складові заробітної плати

Дані та обчислення

Ставка заробітної плати за посадою вихователя-методиста

2334 грн.

Доплата за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт)

2334 грн. × 50% = 1167 грн.

Надбавка за вислугу років

466,80 грн.

Надбавка «за престижність праці»

466,80 грн.

Сума місячної заробітної плати за обома посадами

2334 + 1167 + 466,80 + 466,80 = 4434,60 (грн.)

Як бачимо, вихователь-методист не отримує надбавок за вислугу років і «за престижність праці» на доплату за розширення зони обслуговування (збільшення обсягу виконуваних робіт). Але він отримував би такі надбавки, якщо б працював на вказаній посаді на умовах сумісництва.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді