Як аналізувати урок вчителя

Урок — це творча майстерня вчителя і лабораторія керівника. Після аналізу відвіданого уроку народжуються нові ідеї й задуми щодо поліпшення освітнього процесу.

 

Для чого потрібен аналіз уроку

Відвідувати та аналізувати уроки потрібно, щоб:

 • об’єктивно оцінювати стан та результативність освітньої роботи закладу
 • підбивати підсумки роботи за певний період
 • ліквідувати недоліки та підвищувати ефективність освітнього процесу загалом
 • визначати, як можна підвищити результативність уроків, рівень навчальних досягнень учнів
 • допомагати педагогам підвищувати рівень педагогічної культури, професійного зростання.

Василь Сухомлинський вважав, що лише на уроці можна скласти уявлення про те:

 

Аналіз уроку — це частина внутрішньошкільного контролю

І для учня, і для вчителя урок є основним видом діяльності у школі, і все найважливіше та найцікавіше відбувається саме на ньому. Якщо адміністрація школи не вивчає якість проведення уроків, то всі інші справи, що стосуються освітнього процесу, втрачають сенс.

Заступник директора школи має вивчати систему уроків кожного вчителя, визначати її сильні та слабкі сторони й використовувати ці знання, щоб зробити навчання дітей справді розвивальним та цікавим.

Контроль є одним із головних каналів збору внутрішньошкільної інформації. Для здійснення контролю найліпше використовувати методи:

 • спостереження
 • бесіда
 • анкетування
 • інтерв’ю
 • проведення контрольних робіт
 • усна перевірка знань учнів тощо.

Але сам контроль нічого не вартий без аналізу. Лише на уроці можна визначити майстерність учителя, його професійний рівень. Зібрану за допомогою контролю інформацію заступник директора школи має проаналізувати.

Педагогічний аналіз передбачає:

 • вивчення нинішнього стану і тенденцій розвитку освітнього процесу
 • об’єктивне оцінювання його результатів
 • вироблення на цій основі рекомендацій для поліпшення якості освіти.

Тож аналіз уроку має бути комплексним і охоплювати всі ці складники.

Мета відвідування уроків

Заступник директора школи, який готується відвідати урок для здійснення аналізу, має чітко визначити мету.

Мета відвідування уроків заступником директора школи — вивчення:

 • стану реалізації
 • дидактичних принципів навчання
 • міжпредметних зв’язків
 • ефективності застосування
 • методів навчання
 • інформаційно-комунікативних технологій
 • дидактичних матеріалів під час вивчення нової теми
 • прийомів та методів
 • застосування індивідуального та диференційованого підходів у процесі навчання
 • формування в учнів позитивного ставлення до навчання
 • стимулювання активної навчальної праці учнів
 • ефективності самостійної роботи учнів на уроці
 • доцільності структури уроку, яку обрав учитель
 • відповідності форм, методів і дидактичних завдань структурі уроку
 • роботи вчителя
 • під час підготовки учнів до тематичного оцінювання
 • над удосконаленням навичок читання учнів початкових класів
 • із розвитку мовлення учнів, збагачення їхнього словникового запасу тощо
 • оптимальності, обсягу, складності домашнього завдання, його місця й ролі у структурі уроку
 • стану дотримання вимог навчальних програм, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів під час закріплення вивченого матеріалу
 • стану впровадження перспективного педагогічного досвіду тощо

Відвідування уроків для заступника директора школи не має бути самоціллю. Головне — зробити висновки та з огляду на них підготувати конкретні пропозиції, які допоможуть учителю в майбутній роботі.

Підготовка до відвідування уроків

Про свій намір відвідати той чи той урок заступник директора школи має попередити учителя. Для цього на початку семестру чи навчального року на основі розділу «Внутрішньошкільний контроль» річного плану роботи закладу завуч готує план-графік відвідування уроків.

Напередодні відвідування уроку, заступник директора школи переглядає:

 • інструктивно-методичні матеріали з викладання предмета
 • навчальну програму
 • календарне планування педагога.

Після цього проводить співбесіду з учителем за темою уроку, ознайомлюється з планом попереднього уроку та матеріалом підручника.

Також заступник директора школи заздалегідь розробляє схему аналізування уроку.

Типові помилки відвідування уроків

 

 

 • безсистемність
 • відвідування уроків має нерегулярний, епізодичний характер
 • відхилення від мети — аналіз уроку не відповідає меті відвідування (або ж узагалі це відвідування без конкретної мети)
 • непідготовленість
 • заступник директора не вивчив заздалегідь програму з предмета, матеріал до уроку в підручнику тощо
 • частковість
 • неповний аналіз
 • розгляд лише деяких аспектів уроку
 • розмитість висновків
 • висновки за результатами відвідування неконкретні, мають загальний декларативний характер, не відображають основного — результативності уроку
 • непрактичність рекомендацій
 • рекомендації загальні, випадкові, неадресні, їх неможливо використати для подальшого планування й організації методичної роботи з педагогами, удосконалення всієї системи навчально-виховної роботи
 • використання єдиного шаблону для аналізу
 • одна-єдина схема аналізу уроків, якою постійно користується заступник директора школи, може не відповідати особливостям деяких предметів, типу уроку чи формі його проведення

Схеми аналізу уроку

Єдиної схеми аналізування уроку наразі немає. Усе залежить від таких чинників, як:

 • мета відвідування уроку
 • якість проведеної підготовчої роботи
 • глибина дослідження.

Орієнтовні схеми аналізування уроків — угорі статті 

Ключові вміння вчителя — об’єкт аналізу уроку

Завдання заступника директора школи — не робити зауваження, а відмічати всі деталі уроку — як вдалі, так і не дуже.

Доктор педагогічних наук Юрій Конаржевський визначив ключові вміння педагога, на яких доцільно звертати увагу під час аналізу уроку.

Зауважте!

8 ключових умінь вчителя

 

8 ключових умінь учителяза Юрієм Конаржевським

 

 1. проводити крізь усі уроки, втілювати в усі ланки навчання на уроках:
 • головну ідею досліджуваного матеріалу
 • головні правила
 • визначення й висновки
 1. добирати методи роботи на кожному уроці відповідно до його цілей:
 • дидактичних
 • виховних
 1. правильно подавати учням новий матеріал і закріплювати його за допомогою:
 • постановки усних запитань
 • проведення вправ
 1. формувати знання під час роботи й правильно їх оцінювати
 2. проводити підсумкове опитування — урок перевірки й оцінювання знань і вмінь
 3. використовувати опитування для поглиблення знань
 4. дотримувати заздалегідь визначеного плану й змінювати його, якщо цього потребують обставини
 5. дотримувати на всіх уроках однакових вимог щодо організації уроку

На що звернути увагу під час аналізу уроку

Можна виокремити найпоширеніші недоліки організації та проведення уроків:

недоліки у структурі

недоліки психологічного супроводу

 • невідповідність плану типові уроку
 • недотримання співвідношення між етапами уроку
 • невідповідність ходу уроку його меті та завданням
 • хибний вибір прийомів та методів роботи на уроці
 • переважання навчальних завдань репродуктивного характеру
 • дублювання вправ та завдань на різних етапах уроку
 • відсутність диференційованого та індивідуального підходів
 • відсутність оперативної перевірки рівня засвоєння матеріалу учнями
 • дублювання досвіду іншого педагога без урахування особливостей конкретного класу
 • використання чужого плану уроку без внесення поправок відповідно до особливостей класу
 • неузгодженість завдань та вправ із метою та завданнями уроку
 • авторитарний стиль поведінки вчителя
 • відсутність мотивування й зацікавлення учнів темою уроку
 • пасивність більшості учнів
 • гостра реакція вчителя на будь­які відхилення у поведінці учнів
 • «загравання» з учнями, намагання всім сподобатися
 • невміння вчителя дібрати правильний тон у спілкуванні
 • погрози, грубі зауваження як основні важелі впливу на учнів

До відвідування будь-якого уроку заступник директора школи має ретельно підготуватися:

 • визначити конкретну мету аналізу
 • ознайомитися з усіма необхідними методичними матеріалами
 • провести бесіду з учителем.

Інтелект-карта відвідування уроку

(на що звернути увагу)

Карта-схема аналізу уроку

Під час уроку слід бути уважним: помічати як недоліки, так і вдалі рішення у діяльності педагога й занотовувати їх для подальшого аналізу.

На основі зібраної інформації заступник готує рекомендації, які допоможуть:

 • поліпшити роботу вчителя
 • підвищити якість освітнього процесу в закладі загалом.

За матеріалами Оксани САХНО,
завідувача Путивльського РМК відділу освіти, Сумська обл.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді