Самооцінювання управлінських процесів закладу загальної середньої освіти

Бажаєте підвищити якість управлінської роботи в школі? Здійсніть самооцінювання управлінських процесів закладу загальної середньої освіти.

Безпечне освітнє середовище: чекліст

Розбудовуючи та вдосконалюючи внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі − внутрішня система), директор, його заступники спільно з педагогами здійснюють самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти. Періодичність самооцінювання та його напрями, критерії, індикатори визначають у положенні про внутрішню систему.

Закон про повну загальну середню освіту зобов’язує директора затверджувати, а педагогічну раду − схвалювати положення про внутрішню систему.

Критерії оцінювання управлінських процесів у школі

У рекомендаціях до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Абетка для директора» виокремлено п’ять вимог/правил, за якими експерти здійснюють оцінювання управлінських процесів під час інституційного аудиту в закладі:

 1. наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;
 2. формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;
 3. ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;
 4. організація освітнього процесу на засадах людино-центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;
 5. формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Кожна вимога/правило має власні критерії та індикатори відповідності. Вони зіставні з Критеріями оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, доданими до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти.

Самооцінювання управлінських процесів закладу загальної середньої освіти

На що має звернути увагу керівник закладу освіти, здійснюючи самооцінювання управлінських процесів? Оглянемо всі запитання в таблиці.

Таблиця оцінювання управлінських процесів у закладі загальної середньої освіти за п’ятьма вимогами/правилами

КРИТЕРІЙ

ПИТАННЯ ДО ДИРЕКТОРА

ВІДПОВІДЬ

1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

У закладі освіти затверджено стратегію розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

 1. Чи наявна і оприлюднена стратегія розвитку закладу освіти?

 1. Хто був залучений до розроблення стратегії розвитку?

 1. Чи ознайомлені працівники закладу зі стратегією розвитку? Чи обізнані стосовно мети діяльності та шляхів розвитку закладу освіти?

 1. Чи враховує стратегія розвитку специфіку та умови діяльності закладу?

 1. Чи у закладі відбувається моніторинг досягнення цілей, які визначені стратегією розвитку?

 1. Чи відбувається коригування стратегії розвитку? З якої причини? Як часто? Що саме потребувало корекції?

У закладі освіти річне планування та відстеження його результативності здійснюються відповідно до стратегії розвитку

 1. Чи передбачає річний план виконання заходів, спрямованих на досягнення цілей, сформульованих у стратегії розвитку закладу освіти?

 1. Чи залучалися до розроблення річного плану учасники освітнього процесу?

 1. Чи враховано під час річного планування зміст освітньої програми закладу освіти?

 1. Чи охоплює річне планування всі напрями функціонування та розвитку закладу освіти?

 1. Чи є завдання річного плану зрозумілими для учасників освітнього процесу, а їх виконання − вимірюваним?

 1. Яким чином здійснювався аналіз виконання річного плану минулого навчального року і які результати цього аналізу враховано під час складання плану поточного року?

У закладі освіти здійснюється самооцінювання якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) і процедур забезпечення якості освіти

 1. Чи охоплюють процедури оцінювання якості освітньої діяльності всі сфери, напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у закладі?

 1. Чи ознайомлені педагогічні працівники з процедурою оцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти?

 1. Наскільки учасники освітнього процесу залучені до вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти?

 1. З якою регулярністю заклад здійснює самооцінювання якості освітньої діяльності відповідно до наявних у закладі процедур?

 1. Чи вчасно оприлюднюється річний звіт, який містить висновки та заплановані дії за результатами самооцінювання?

Керівництво закладу освіти планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання

 1. Чи відповідає матеріально-технічний стан закладу освіти поставленій меті діяльності, яка визначена у стратегії розвитку закладу освіти та його освітній програмі?

 1. Чи проводиться у закладі освіти вивчення потреб учасників освітнього процесу?

 1. Чи наявний у закладі освіти план розвитку матеріально-технічної бази на 1-3 роки, який може входити до стратегії розвитку закладу освіти, та аналіз його виконання?

 1. Чи спрямовує керівництво закладу запити до засновника про фінансування для створення належних умов діяльності закладу?

 1. Наскільки повно засновник виконує свої зобов’язання щодо належного фінансування та розвитку матеріально-технічної бази закладу?

 1. Наскільки повно та своєчасно заклад освіти розміщує на своїх відкритих електронних ресурсах (а у разі їх відсутності − на сайті засновника) кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, товарів, робіт і послуг?

2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

Керівництво закладу освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію здобувачів освіти, їхніх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти та взаємну довіру

 1. Наскільки учасники освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти

 1. Як учасники освітнього процесу оцінюють дії керівництва, спрямовані на формування відносин довіри та конструктивної співпраці

 1. Чи на достатньому рівні керівництво закладу забезпечило доступ учасників освітнього процесу та представників місцевої громади до спілкування з керівництвом (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації тощо)

 1. Чи вчасно керівництво закладу розглядає звернення учасників освітнього процесу

 1. Чи вживаються за результатами розгляду звернень учасників освітнього процесу відповідні заходи реагування

Заклад освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

 1. Чи наявні у закладі ресурси (майданчики) для інформування (сайт, сторінки закладу у соціальних мережах, дошки оголошень, інформаційні стенди тощо)

 1. Чи відповідає структура та зміст інформації на відкритих загальнодоступних ресурсах вимогам статті 30 Закону України «Про освіту»

 1. Наскільки регулярно оновлюється інформація

 1. Наскільки повно оприлюднена інформація відображає важливі аспекти діяльності закладу освіти

 1. Які форми комунікації з учасниками освітнього процесу та громадою використовує школа? Наскільки ці форми ефективні?

 1. Як батьківські збори сприяють комунікації між батьками та педагогічними працівниками

3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Керівник закладу освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми

 1. Чи забезпечує штатний розпис закладу освіти виконання освітньої програми

 1. Чи всі предмети викладаються педагогічними працівниками, які мають відповідний фах

 1. Чи повністю укомплектований штат педагогічними працівниками відповідної кваліфікації

 1. Що саме робить і що може зробити керівництво закладу, щоб укомплектувати штат

 1. Які ресурси пошуку кадрів задіяні? Наскільки вони ефективні?

Керівництво закладу освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

 1. Чи містять наявні у закладі освіти документи, які визначають принципи та процедури матеріального і морального стимулювання працівників, чіткі критерії застосування цих заходів?

 1. Чи обізнані працівники закладу з підставами для матеріального та морального стимулювання?

 1. Наскільки регулярно та обґрунтовано здійснюється матеріальне та моральне заохочення працівників?

 1. Чи вважають працівники закладу справедливими принципи та практику застосування матеріального та морального заохочення?

Керівництво закладу освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

 1. Наскільки вчителі задоволені можливостями професійного розвитку у закладі?

 1. Чи надає заклад вчителям можливості для професійного розвитку?

 1. Чи підтримує керівництво прагнення вчителів до постійного професійного вдосконалення? Яким чином?

 1. Чи розглядають методичні комісії, педрада питання професійного вдосконалення? Які рішення ухвалюються?

 1. Чи ефективна реалізація рішень, спрямованих на підвищення професійного рівня вчителів?

 1. Чи інформує керівництво педагогічних працівників про сучасні форми й методи професійного самовдосконалення?

4. Організація освітнього процесу на засадах людино-центризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою

У закладі освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

 1. Які внутрішні документи закладу освіти визначають права та обов’язки учасників освітнього процесу?

 1. Чи задовольняє освітня програма потреби учасників освітнього процесу в якісній освіті?

 1. Чи розроблені та оприлюдненні у закладі Правила поведінки, які стосуються всіх учасників освітнього процесу?

 1. Чи всі учасники освітнього процесу долучалися до розроблення правил шкільного життя?

 1. Чи була врахована під час розроблення цих правил думка учнів та батьків?

 1. Чи обізнані учасники освітнього процесу зі своїми правами та обов’язками?

Управлінські рішення приймаються з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу

 1. Чи мають учасники освітнього процесу можливість впливати на ухвалення управлінських рішень?

 1. Як саме враховані або можуть бути враховані пропозиції керівництвом закладу?

 1. Які процедури отримання пропозицій від учасників освітнього процесу та ухвалення рішень за їх розглядом застосовуються у закладі освіти?

 1. Наскільки ефективні ці процедури? Чи дозволяють вони ефективно оцінити надані пропозиції та ухвалити за результатами розгляду обґрунтовані рішення?

Керівництво закладу освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

 1. Які осередки чи органи громадського самоврядування діють у закладі освіти?

 1. Як налагоджена комунікація між керівництвом закладу та органами громадського самоврядування?

 1. Чи своєчасно (не рідше разу на рік) відбуваються загальні збори (загальношкільні конференції) закладу освіти?

 1. До розроблення яких важливих політик/процедур були залучені учасники освітнього процесу?

 1. Чи всі пропозиції учасників освітнього процесу отримують оцінку та зворотній зв'язок від керівництва закладу?

 1. Які є закладі успішні приклади реалізації пропозицій учасників освітнього процесу?

Керівництво закладу освіти сприяє виявленню громадської активності та ініціатив учасників освітнього процесу, їхній участі в житті місцевої громади

 1. Які ініціативи пропонували для реалізації у закладі освіти учасники освітнього процесу?

 1. Чи отримали ці ініціативи обґрунтовану відповідь від керівництва закладу освіти?

 1. Які ініціативи втілені? Який їх результат?

 1. Які ініціативи не підтримані? Чому? Як вони можуть бути підтримані у майбутньому?

 1. Яким чином заклад залучений до життя громади?

 1. У яких заходах місцевої громади (фестивалі, свята, толоки) заклад бере участь?

 1. Як керівництво закладу заохочує учасників освітнього процесу до участі у заходах місцевої громади?

 1. Чи подає заклад проєкти Громадського бюджету? Які саме? Як ці проєкти підтримують учасники освітнього процесу?

Режим роботи закладу освіти та розклад занять враховують вікові особливості здобувачів освіти, відповідають їхнім освітнім потребам

 1. Чи є режим роботи закладу: час початку і завершення занять, тривалість перерв − комфортним для учасників освітнього процесу?

 1. Наскільки повно розклад занять відповідає вимогам виконання освітньої програми закладу?

 1. Чи дозволяє розклад занять поєднувати інші форми організації освітнього процесу, окрім класно-урочної?

 1. Чи враховує режим роботи закладу освіти вікові особливості дітей?

 1. Чи розклад уроків не призводить до нерівномірного навантаження педагогічних працівників?

 1. Чи використовуються прийоми автоматизації для складання розкладу? Наскільки ефективно?

У закладі освіти створюються умови для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

 1. Чи звертаються учні та/або їхні батьки до школи із заявами про запровадження індивідуальних навчальних планів?

 1. Як керівництво закладу підтримує прагнення батьків до створення індивідуальних освітніх траєкторій?

 1. Чи практикується у закладі освіти розроблення індивідуальної освітньої траєкторії учня? Якщо ні, то чому? Якщо так, то з якими труднощами стикаються у його впровадженні?

 1. Які заходи у закладі освіти здійснюються для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини?

 1. Чи аналізується досягнення цілей, які визначені індивідуальними навчальними планами для конкретних здобувачів освіти?

5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

Заклад освіти впроваджує політику академічної доброчесності

 1. Чи розроблене у закладі Положення про академічну доброчесність?

 1. Чи ознайомлені педагогічні працівники та здобувачі освіти із цим Положенням?

 1. Чи розроблені у закладі освіти критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти? Чи відомі вони здобувачам освіти?

 1. Наскільки справедливим вважають учні оцінювання їхніх навчальних досягнень?

 1. Що робить заклад освіти для формування та дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу?

 1. Чи були у закладі освіти виявлені факти порушення академічної доброчесності?

 1. Як саме реагувало керівництво закладу на ці факти? Які рішення ухвалювалися? Як відстежувалося їх виконання?

Керівництво закладу освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції

 1. Наскільки обізнані педагогічні працівники та інші учасники освітнього процесу з вимогами антикорупційного законодавства?

 1. Які інформаційні та просвітницькі заходи проводить заклад освіти для формування негативного ставлення до корупції?

 1. Чи зафіксовані у закладі випадки недоброчесної поведінки?

 1. Які заходи вживає керівництво закладу для протидії випадкам недоброчесної поведінки?

 1. Яку допомогу надає керівництво закладу педагогічним працівникам у проведенні просвітницької та інформаційної роботи?

 1. Які навчальні та інформаційні матеріали для формування негативного ставлення до корупції використовують педагогічні працівники на уроках?

Результати самооцінювання школи − а це відверті конкретні відповіді на всі 97 запитань вище − використовуються директором закладу, щоб:

  • розробити план дій на найближчу перспективу для поліпшення управлінських процесів, зокрема й задля власної ефективності;
  • порівнювати у діапазоні «було−стало» стан управлінських справ через певний період (квартал, півріччя, рік тощо) та визначати динаміку розвитку закладу.

  Основні методи збору інформації при цьому − вивчення документації, опитування та спостереження.

  Орієнтуючись на позначки в таблиці, директор отримає перелік пріоритетних завдань до виконання у строк, який визначить залежно від їх складності.  зміст

  Статичний блок для статей

  Останні новини

  Усі новини

  Гарячі запитання

  Усі питання і відповіді