11 ключових компетентностей НУШ для початкової школи — чекліст для вчителя

Які ключові компетентності формувати в учня початкових класів за вимогами Державного стандарту початкової освіти

Як сформувати безпечне і здорове освітнє середовище

11 ключових компетентностей
і їх зміст

► вільне володіння державною мовою

 • вміння усно й письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти
 • любов до читання
 • відчуття краси слова
 • усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження
 • готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

► здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами

 • активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади
 • можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях
 • оволодіння навичками міжкультурного спілкування

► ​математична компетентність

 • виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі
 • моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань
 • усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

► компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 • допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї
 • самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати
 • формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів
 • пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

► інноваційність

 • відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо)
 • формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

► екологічна компетентність

 • усвідомлення основи екологічного природокористування
 • дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства

► інформаційно-комунікаційна компетентність

 • опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування
 • здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях

► навчання впродовж життя

 • опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання
 • організація власного навчального середовища
 • отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб
 • визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення
 • навчання працювати самостійно і в групі

► громадянські та соціальні компетентності

 • усвідомлення ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, рівних прав і можливостей
 • співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети
 • активність у житті класу та школи
 • повага до прав інших осіб
 • уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України
 • дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

Формування громадянських компетентностей

► культурна компетентність

 • залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості

► підприємливість та фінансова грамотність

 • ініціативність
 • готовність брати відповідальність за власні рішення
 • вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей
 • усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці
 • готовність до втілення в життя ініційованих ідей
 • прийняття власних рішень

Формування ключових компетентностей учнів

В основі формування компетентностей —

 • досвід учнів як здобувачів освіти
 • потреби учнів, що мотивують до навчання
 • знання та вміння учнів, набуті в освітньому середовищі (у школі, в родині) та соціальних ситуаціях.

Уміння, спільні для всіх ключових компетентностей:

​​​11 ключових компетентностей НУШ для початкової школи — чекліст для вчителя

 

 

 


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді