Які обов’язки директора школи визначити

Які функціональні обов’язки директора школи вказати у посадовій інструкції?

Обов’язки директора школи визначають у посадовій інструкції. Зазвичай їх виокремлюють у розділі «Посадові обов’язки».

Вимоги пожежної безпеки: чекліст

Так, директор школи:

 • здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності школи у відповідності з її Статутом і законодавством України
 • спільно з радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, приймає рішення про програмне планування її роботи
 • керує педагогічним колективом, раціонально добирає кадри, створює необхідні умови для підвищення фахового рівня працівників
 • затверджує штатний розпис ЗЗСО
 • затверджує правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, посадові (робочі) інструкції працівників ЗНЗ за погодженням із профспілковим комітетом
 • дотримується педагогічної етики, поважає гідність працівників, дітей та їхніх батьків
 • організовує наставництво для молодих спеціалістів
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів
 • керує роботою педагогічної ради, атестаційної комісії
 • організовує освітній процес
 • контролює виконання навчальних планів і програм, якість знань, умінь та навичок учнів
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи
 • контролює організацію харчування й медичного обслуговування учнів
 • відповідає за організацію діловодства в закладі освіти
 • видає у межах своєї компетенції накази по школі і контролює їх виконання
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці
 • проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності один раз на три роки
 • організовує навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі
 • контролює проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами
 • контролює проведення інвентаризації майна навчального закладу та оформлення звітності
 • налагоджує співпрацю з батьками дітей, або особами, які їх замінюють
 • сприяє підготовці та проведенню засідань батьківського комітету, піклувальної ради
 • налагоджує співпрацю із загальноосвітніми та іншими навчальними закладами
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну, методичну майстерність, загальну культуру
 • бере участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах
 • проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) колективу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді