Усе про внутрішньошкільний контроль і дещо про нову тенденцію

Внутрішньошкільний контроль, моніторинг педагогічних процесів і явищ — ціла наука, а вміння успішно його здійснити — мистецтво. Не вдаючись у деталі, окреслимо основні моменти внутрішньошкільного контролю

Організація внутрішньошкільного контролю — одна з найскладніших функцій адміністрації навчального закладу. На відміну від інспектування, внутрішньошкільний контроль здійснюють безпосередньо працівники загальноосвітнього навчального закладу відповідно до планів роботи.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Одна з форм внутрішньошкільного контролю — педагогічний нагляд, коли провадять моніторингове спостереження за суб’єктами освітнього процесу, щоб:

 • виявити позитивні тенденції і стимулювати їх розвиток
 • запобігти можливим помилкам тощо.

Об’єктами внутрішньошкільного контролю загалом та педагогічного нагляду зокрема найчастіше є:

 • навчальний процес
 • виховний процес
 • методична робота
 • науково-дослідницька та експериментальна діяльність
 • стан учнівського, педагогічного та батьківського колективів
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу.

Педагогічний нагляд, на відміну від контролю, більш демократизований, не містить категоричних висновків. Оскільки в Концепції нової української школи проголошено розширення автономії вчителя, за педагогічним наглядом як формою контролю — майбутнє.

Методи внутрішньошкільного контролю

Найпоширенішими методами внутрішньошкільного контролю є такі, як:

 • спостереження та аналізування уроків і виховних занять
 • аналізування шкільної документації
 • аналізування робіт учнів
 • бесіди з учителями, учнями та батьками учнів
 • проведення директорських контрольних робіт та опитувань учнів із програмового матеріалу
 • діагностичні зрізи знань учнів
 • анкетування
 • тестування
 • хронометраж.

Методи внутрішньошкільного контролю застосовують комплексно. У такому разі інформація, отримана за допомогою цих методів, доповнює одна одну.

Класифікація внутрішньошкільного контролю

Критерій

Види внутрішньошкільного контролю

За часом здійснення

За змістовою спрямованістю

 • адміністративний
 • психолого-педагогічний
 • фінансово-економічний
 • бухгалтерський
 • правовий
 • технічний
 • технологічний
 • кадровий
 • санітарно-гігієнічний
 • спрямований на забезпечення безпеки життєдіяльності

За підпорядкованістю

 • контроль, обумовлений посадовим статусом — інспекторський, директорський
 • децентралізований контроль — колективний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль

За обсягом охоплення об’єкта контролю

За джерелами даних

 • документальний
 • фактичний
 • автоматизований

За частотою організації

 • первинний
 • повторний
 • узагальнювальний

За періодичністю проведення контрольних заходів

 • систематичний
 • періодичний
 • епізодичний (вибірковий)
 • спонтанний

За часом здійснення контрольних дій

 • попередній
 • поточний
 • заключний

За інтенсивністю організації

 • перманентний — моніторинговий
 • класичний — той, що здійснюється в традиційному режимі
 • середньої інтенсивності — експертний, перевірка
 • жорсткий контроль — інспекторський, адміністративний

За напрямом діяльності

 • педагогічний
 • навчальний
 • виховний
 • освітньо-виховний
 • громадський
 • господарський

Технологічні кроки контролю

Розрізняють основні технологічні кроки внутрішньошкільного контролю, які повторюються незалежно від того, що є об’єктом контролю.

Під час будь-якого контролю слід:

 • зібрати інформацію про стан і функціонування об’єкта дослідження
 • продіагностувати процеси розвитку цього об’єкта
 • проаналізувати виявлений стан справ
 • здійснити експертизу досягнення цілей
 • прийняти управлінське рішення
 • оцінити ефективність стратегій, успіхів і прорахунків.

Планування

Для ефективної організації необхідне планування. Зокрема, в річному плані роботи навчального закладу можна передбачити розділ «Організація контрольно-оцінювальної діяльності». У ньому зазначити:

 • заходи контролю різних напрямів освітньої діяльності закладу
 • теми засідань педагогічної ради з аналізом результатів контрольно-оцінювальної діяльності
 • тематику аналітичних наказів із контрольно-оцінювальної діяльності
 • плани роботи всіх колегіальних органів управління навчальним закладом.

Це необхідно для рівномірного розподілу контрольних заходів на рік.

Задля ефективного використання плану внутрішньошкільного контролю можна структурувати його за прикладом:

№ з/п

Зміст заходу

Термін

Відповідальний

Вид контролю

Форма узагальнення

Контрольні заходи зазвичай структурують за видами діяльності, як-от:

 • дотримання нормативно-правових засад в освітній діяльності
 • організація навчально-виховного процесу
 • функціонування виховної системи закладу
 • якість науково-методичного супроводу педагогічної діяльності
 • забезпечення комфортних умов і створення сприятливого мікроклімату
 • збереження матеріальних цінностей і розвиток матеріально-технічної бази.

Результат внутрішньошкільного контролю — це підстава для прийняття управлінських рішень. Адже мета контролю — запобігти помилкам і недолікам у навчально-виховному процесі або своєчасно їх виявити й виправити.

В умовах демократизації освіти керівникам навчальних закладів доцільно наближати внутрішньошкільний контроль до педагогічного нагляду. Тому тотальні й фронтальні форми контролю варто дозувати.

Що необхідно знати про внутрішньошкільний контроль

Форми контролю

 • атестація
 • перевірка
 • самоаналіз

Технології

 • експертиза
 • моніторинг
 • огляд
 • інспектування

Методи

загальнонаукові

 • аналіз
 • синтез
 • індукція
 • дедукція
 • редукція
 • аналогія
 • моделювання
 • абстрагування
 • експеримент тощо

емпіричні

 • інвентаризація
 • контрольні заміри знань учнів (проміжне діагностування)
 • контрольні перевірки виконання планів
 • статистична перевірка
 • взаємоперевірка
 • взаємовідвідування уроків
 • метод зіставлення
 • службове розслідування
 • письмове та усне опитування тощо

специфічні

 • експертне оцінювання
 • оцінювання ергономічних параметрів матеріальних об’єктів
 • перевірка санітарно-технічних умов
 • прогнозування напрямів розвитку навчального закладу
 • методи математичної статистики тощо

Рівні контролю

Об’єкти контролю

 • освітня діяльність навчального закладу
 • підсистеми навчального закладу — навчальна, виховна, самоуправлінська тощо
 • окремі об’єкти — діяльність учителя-предметника, учня, робота методичного об’єднання, класного керівника тощо

За матеріалами Оксани БОДНАР,
доц. каф. педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, д-ра пед. наук,
ж. «Заступник директора школи»зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді