Безпечне освітнє середовище закладу освіти

Що таке безпечне освітнє середовище, його ознаки та принципи? Як створити й упровадити у вашому закладі освіти.

 

 

Моніторинг рівня безпеки і комфорту 

Відбулося засідання робочої групи з питань створення та підтримки безпечного середовища у закладах освіти.

У заході взяли участь представники МВС, МОЗ, Мінсоцполітики, Національної поліції України, ДСНС, радник-уповноважена Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту і голова Фонду, народні депутати, керівники департаментів освіти і науки Тернопільської, Львівської військових адміністрацій та міста Києва, міжнародні партнери МОН та освітяни.

Обговорили формати навчання дітей, подальше створення безпечних умов у закладах освіти, формування навичок безпечної поведінки, психоемоційна підтримка учасників освітнього процесу тощо.

Спробуємо з'ясувати, що входить до питань безпечного освітнього середовища та як його вправадити у закладі освіти.  

Документи з безпеки життєдіяльності: чекліст

 

Що таке безпечне освітнє середовище

Такі негативні явища серед учнівської молоді, як насильство, булінг та кібербулінг, секстинг тощо, не можуть не турбувати громадськість, освітян та батьків. Крім того, під час війни гостро постає питання безпеки учнів. Логічно, що виникає потреба створити безпечний освітній простір у закладі освіти, щоб захистити, убезпечити, запобігти наслідкам впливу на особистість несприятливих чинників.

Для школярів несприятливі впливи середовища зумовлюють:

 • появу складних ситуацій у міжособистісному спілкуванні —
  • конфлікти з батьками, друзями, вчителями
  • непорозуміння з оточенням тощо
 • прояви психологічного та емоційного насильства:
  • ігнорування
  • приниження
  • погрози
  • недоброзичливе ставлення тощо
 • дію несприятливих чинників, пов’язаних із навчанням.

Суспільство очікує від школи не лише статусу освітнього ресурсу, а й простору розвитку та співпраці як усередині, так і з зовнішнім світом.

Сучасне освітнє середовище створює неповторне індивідуалізоване та персоналізоване враження, де у кожного є можливість відшукати себе.

Аби дійти розуміння безпечного освітнього середовища, слід означити, що є освітнім середовищем загалом.

Освітнє середовище школи — це місце, де:

 • зустрічаються і взаємодіють не лише учні та вчителі, а й батьки, мешканці району, гості школи
 • відбуваються не лише уроки, цікаві зустрічі, свята та концерти, але й лекції, семінари, тренінги тощо
 • діють відкриті лабораторії та майстерні у різних галузях науки, мистецтва й технологій.

Вітчизняні та закордонні науковці й практики трактують освітнє середовище, як:

 • частину життєвого, соціального середовища людини, що є сукупністю всіх освітніх чинників, які безпосередньо чи опосередковано впливають на особистість у процесах навчання, виховання та розвитку
 • виховний простір, що формує особистість.

Освітнє середовище — це:

 • характеристика життя всередині освітнього закладу
 • система впливів і умов формування особистості
 • система можливостей для розвитку особистості у соціальному та просторово-предметному оточенні.

За сучасних швидкозмінних умов освітнє середовище школи не існує ізольовано від зовнішніх та внутрішніх впливів, що можуть спричиняти як позитивний результат, так і нести деструктивні загрози, небезпеки й ризики. Для протидії таким чинникам необхідно, щоб освітнє середовище навчального закладу було захищеним, безпечним.

Розуміння безпечного освітнього середовища

Єдиного визначення поняття «безпека освітнього середовища» немає через різні підходи до розуміння його сутності. Йдеться про три аспекти цього поняття (див. табл.)

3 сторони безпеки освітнього середовища

 1. психологічна

Дослідники, які вивчають психологічно безпечне освітнє середовище та коло проблем, пов’язаних з ним, вважають, що психотравмівні ситуації прямо чи опосередковано впливають на фізичне та психічне здоров’я особистості

Зокрема, до психотравмівних ситуацій в освітньому процесі належать:

 • конфлікти у ланках «вчитель–учень», «учень–учень», «учень–батьки»
 • проблема адаптації в освітньому середовищі
 • атмосфера конкуренції між однолітками
 • надмірна вимогливість педагогів
 1. екологічна

Український педагог Світлана Совгіра зазначає, що екологічно безпечне освітнє середовище — це система психолого-педагогічних умов, впливів і можливостей, які забезпечують захищеність особистості від негативного впливу екологічних чинників, що визначають оптимальність взаємодії зі світом природи

 1. інформаційна

На думку українського педагога Нелі Кириленко, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті здійснює масовий глобальний вплив на особистість.

Серед негативного впливу інформації на сучасне освітнє середовище дослідниця виокремлює:

 • відсутність належних механізмів контролю якості інформації̈, доступної через сучасні телекомунікаційні технології, що породжує проникнення в освітній простір великого обсягу недостовірної інформації
 • неконтрольоване проникнення інформації сумнівного, агресивного змісту, яка може сприяти виникненню насильства, булінгу, кібербулінгу тощо

Отже

Безпечне освітнє середовище забезпечує:

 • наявність безпечних умов навчання та праці
 • комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків
 • відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання
 • дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу

4 ознаки безпечного освітнього середовища

 1. Якість міжособистісних взаємин, які визначають:
 • позитивні чинники:
  • довіра
  • доброзичливість
  • схвалення
  • толерантність
 • негативні чинники:
  • агресивність
  • конфліктність
  • ворожість
  • маніпулятивність.
 1. Захищеність в освітньому середовищі — оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього простору.

Часто жертвами насильства стають певні категорії дітей, зокрема ті, які:

 • мають фізичні недоліки, особливості зовнішності та (або) поведінки
 • страждають від хвороб
 • мають низький рівень інтелекту та труднощі в навчанні
 • відчувають страх перед школою
 • мають погані соціальні навички або не мають досвіду життя в колективі («домашні діти»).

Щоб унеможливити насильство та створити безпечне освітнє середовище, кожен учасник освітнього процесу повинен мати уявлення не тільки про те, що вважають насильством, але як мінімізувати ризики та небезпеки і створити умови для внутрішньої безпеки та безпеки референтного довкілля. Це можливо лише завдяки спільній цілеспрямованій діяльності педагогів, учнів і батьків.

⇒ Запобігання та протидія насильству: Методичні рекомендації

 1. Комфортність в освітньому середовищі – оцінка емоцій, почуттів та переживань, що домінують у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу.

Нерозвиненість системи психологічної допомоги в освітній установі може призвести до неефективного психологічного супроводу дитини, а у педагогів — емоційного вигорання, і, як наслідок, спричинити професійну деформацію, що і в першому і в другому випадку є серйозною загрозою психічному здоров’ю особистості.

 1. Задоволеність освітнім середовищем — задоволення базових потреб дитини у:
 • допомозі та підтримці
 • збереженні та підвищенні її самооцінки
 • пізнанні та діяльності
 • розвитку здібностей і можливостей.

Основна характеристика процесу взаємодії учасників освітнього середовища — це особистісно-довірливе спілкування, відсутність якого спричиняє досить негативні наслідки, як-от:

 • емоційний дискомфорт
 • небажання висловлювати свою точку зору, думку
 • негативне ставлення до себе
 • втрата особистої гідності
 • небажання звертатися по допомогу
 • ігнорування особистих проблем і труднощів інших дітей та дорослих
 • неуважність до прохань і пропозицій.

 

5 принципів безпечного освітнього середовища

Які принципи безпечне освітнє середовище передбачає? Огляньмо їх значення у таблиці:

⊃ Принцип домінування життя людини як головної цінності

 • визначає модель мінімальної (необхідної) безпеки
 • максимально усуває ризики, що загрожують життю як дітей, так і дорослих

⊃ Принцип регіональної специфіки

 • передбачає облік небезпек і можливих надзвичайних ситуацій того чи того регіону (міста, області, району) під час організації системи безпеки освітнього середовища школи

⊃ Принцип комплексності оцінки небезпек (ризиків)

 • задає методику оцінки різних педагогічних (освітніх) ризиків (зовнішніх і внутрішніх) на основі комплексного, системно-синергетичного підходів

⊃ Принцип міні-макса

 • визначає досягнення максимального ефекту безпеки при наявності мінімуму ресурсного забезпечення

⊃ Принцип максимальної ефективності

 • втілює управління системою заходів і створення педагогічних умов, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки освітнього середовища й школи як соціального інституту в цілому
Принципи Кодексу безпечного освітнього середовища

Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з досягненням певного результату — це безперервний процес:

 • реагування на нові виклики життя
 • пошуку нових можливостей, ресурсів
 • генерування ідей та правил.

Кодекс безпечного освітнього середовища

Одним із варіантів усталити систему захисту та безпеки особистості в закладі освіти є створення й запровадження Кодексу безпечного освітнього середовища (КБОС).

Уже напрацьовано позитивний закордонний досвід створення у закладах освіти подібних внутрішніх документів, де прописано правила закладу задля популяризації безпечного освітнього середовища.

Кодекс безпечного освітнього середовища — це внутрішній документ закладу освіти, що:

 • регулює діяльність закладу щодо запобігання порушенням прав особистості на безпеку
 • визначає способи підтримання та втручання в ситуації, загрозливі життю, здоров’ю та благополуччю особистості.

 

У КБОС визначають критерії фізичної, психологічної, соціальної, інформаційної безпеки учнів, відповідно до яких і розробляють конкретні дії, визначають заходи, процедури, що допоможуть учасникам освітнього процесу у випадках ризиків та загроз. У КБОС чітко прописують:

 • дії, що стосуються захисту дітей від загроз, ризиків під час перебування у закладі
 • рекомендації з забезпечення комфортних умов життєдіяльності учнів та вчителів.

Положення КБОС розроблюють усі учасники освітнього процесу — учні, педагоги і батьки — тобто враховуючи потреби і визначаючи обов’язки кожної групи.

Основні завдання КБОС:

 • виявити чинники, що перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу
 • відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психологів, батьків на освітнє середовище школи
 • обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу
 • скласти мінімальну та доступну програму навчання для учнів, педагогів, батьків
 • сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в закладі.

За Методичним посібником «Кодекс безпечного освітнього середовища» (К., 2018;
за заг. ред. Т. П. Цюман; схвалено МОН, протокол № 2 від 13.06.2018;
реалізував Український фонд «Благополуччя дітей»)

 

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді