Які обов’язки директора школи з охорони праці й безпеки життєдіяльності

Оглянемо в таблиці обов’язки директора закладу загальної середньої освіти з охорони праці й безпеки життєдіяльності

Обов’язки директора школи з охорони праці й безпеки життєдіяльності визначені в розділі IV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затв. наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669 (далі — Положення № 1669).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Організація роботи з ОП і БЖД в закладі освіти

На керівника закладу освіти покладені завдання, які умовно можна виокремити за темами:

 • відповідальність

відповідальний за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, Положенням № 1669

забезпечує функціонування системи управління охороною праці

створює в закладі освіти службу охорони праці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому

не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов

 • кадрова політика

призначає осіб, відповідальних за:

 • організацію роботи з ОП, БЖД в закладі освіти, що визначає в їхніх функціональних обов’язках
 • стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо

затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з ОП, БЖД

укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з ОП, БЖД, та забезпечує його виконання

 • контроль

забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з ОП, БЖД, передбачених колективним(ою) договором (угодою), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки)

на засіданнях педагогічної ради закладу освіти, нарадах керівників структурних підрозділів, осіб, відповідальних за стан ОП, БЖД, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з ОП, БЖД колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань

сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці

контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям

здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об’єднань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації

сприяє проведенню дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі

сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці

здійснює постійний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти

вживає заходів при настанні під час освітнього процесу нещасного випадку за Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, затв. наказ МОН України выд 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу выд 07.10.2013 № 1365)

 • профілактика/запобігання

оцінює технічний стан обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу освіти:

 • перед початком навчального року
 • періодично протягом навчального року

уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці

організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти

організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу

забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

 • з охорони праці — відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)
 • з безпеки життєдіяльності — відповідно до Положення № 1669

забезпечує навчання з питань ОП, БЖД здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і Положення № 1669

організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затв. наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, та наказу МОЗ України «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» від 23.07.2002 № 280

організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду раз на 5 років:

 • інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затв. наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9
 • інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до Положення № 1669


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді