Мовою законів про безпеку життєдіяльності учнів

Завжди серед пріоритетних завдань школи — створити безпечні умови для життєдіяльності учнів. Та нормативна база з цих питань доволі об’ємна… У цій публікації об’єм не найстрашніше

Організовуємо дистанційне навчання за новим положенням

Норми, що визначають безпеку життєдіяльності учнів у закладі загальної освіти, упорядковані в таблиці.

Зауважте!

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затв. наказом МОН України від 18.04.2006 № 304, викладене у редакції наказу МОН від 22.11.2017 № 1514

Докладно ►​ Охорона праці в школі + безпека життєдіяльності

Норми законодавства щодо безпеки життєдіяльності учнів у школі

Назва нормативного акта

Основні норми

Посилання

Закони України

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

 • популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді організовується і здійснюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, громадськими організаціями шляхом:

– проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності

– проведення навчально-тренувальних зборів і польових таборів

– участі команд-переможниць у заходах міжнародного рівня з цих питань

ст. 41 п. 2

 • навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час навчально-виховного процесу

ст. 41 п. 3

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV

 • заклад загальної середньої освіти забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців)

ст. 22

Постанови КМУ

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
(від 22.03.2001 № 270)

 • розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час:

– прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації

– участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях

– проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах

п. 3

 • факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад

п. 4

 • документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу

Положення про загальноосвітній навчальний заклад
(від 27.08.2010 № 778)

 • керівник закладу:

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки

– забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства

п. 95

Накази МОН України

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
(від 01.08.2001 № 563)

– відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням

– не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу

– забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення

п. 4.1

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
(від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу від 07.10.2013 № 1365))

– травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами

– отруєння

– теплові удари

– опіки

– обмороження

– утоплення

– ураження електричним струмом, блискавкою

– інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу

п. 4

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів
(від 20.05.2004 № 407)

 • обладнання навчальних кабінетів сукупністю матеріальних об’єктів, які створюють навчальне середовище і використовуються для проведення навчально-виховного процесу, передбачає дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм, психолого-педагогічних, ергономічних, естетичних вимог і вимог безпеки життєдіяльності

п. 4.1

 • у кабінеті, додатково до матеріальних об’єктів забезпечення навчально-виховного процесу зберігаються і використовуються інструкції з безпеки життєдіяльності і журнали ввідного та періодичного інструктажу з безпеки життєдіяльності

п. 5.1

 • постійно в кабінеті демонструються стенд з:

– правилами поведінки учнів у кабінеті

– розкладом роботи кабінету

– правилами безпеки життєдіяльності

правилами протипожежної безпеки

– правилами безпеки життєдіяльності учнів як учасників дорожнього руху (правилами поведінки учнів на вулиці)

п. 5.5

Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю
(від 23.03.2005 № 178)

п. 6

Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу
(від 20.10.2005 № 609)

 • кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності — це навчальне приміщення (клас-лабораторія), яке є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань серед учнів, слухачів та працівників ПТНЗ з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

п. 1.3

 • основними завданнями кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності ПТНЗ є навчання учнів, слухачів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань

п. 2.1

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
(від 18.04.2006 № 304)

п. 1.6

Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти
(від 13.08.2007 № 730)

 • уведення в експлуатацію майстерень навчального закладу під час його приймання до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою, до якої входять представники обласного, районного (міського) відділу освіти (залежно від підпорядкування), відповідної профспілкової організації галузі, керівник навчального закладу, а під час уведення в дію новоутворених або переобладнаних майстерень — також і представники відповідних органів державного нагляду (охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду тощо)

п. 1.2

Примірне положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів
(від 09.12.2009 № 1114)

 • основна мета створення навчального кабінету основ здоров’я (далі — кабінет ОЗ) полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу на уроках основ здоров’я за технологією освіти на основі розвитку життєвих навичок та практичної реалізації завдань здоров’язбережувальної освіти, відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти

п. 2.1

 • кабінет ОЗ створюється для:

– проведення уроків основ здоров’я

– навчання учнів, батьків, педпрацівників з питань формування здорового і безпечного способу життя на засадах розвитку життєвих навичок

– забезпечення потреб щодо впровадження програм превентивної освіти

– забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання з використанням тренінгових технологій

– організації роботи гуртків, факультативів інших навчально-виховних заходів за тренінговою технологією

п. 2.2

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
(від 01.06.2010 № 521)

 • на кожному уроці з фізичної культури учні ознайомлюються з правилами поведінки в спортивному залі і на майданчику, розробленими відповідно до цих Правил учителем фізичної культури або фахівцем з фізичної культури і спорту

п. 1.10

Правила безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах
(від 15.11.2010 № 1085)

 • навчання з біології в навчальних закладах проводиться під керівництвом учителів біології (природознавства), керівників гуртків природничого спрямування (далі — учитель біології), які відповідають за безпеку проведення навчання з біології у межах покладених на них функціональних обов’язків)

п. 1.2

 • під час проведення навчання з біології учні повинні дотримуватися правил безпеки та особистої гігієни, тримати в чистоті робоче місце в кабінеті (лабораторії) біології (далі — кабінет біології)

п. 1.5

 • кабінет біології забезпечується аптечкою (навчально-дослідна ділянка, теплиця (оранжерея) — переносною аптечкою) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь відповідно до додатка та інформацією про місцезнаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу

п. 1.9

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів
(наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 № 1423)

 • до обов’язків завідувача кабінету з природничо-математичних предметів належить, зокрема, контроль за дотриманням у кабінеті правил безпеки та гігієни навчання

п. 7.3

Накази інших відомств

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
(наказ МНС України від 16.07.2012 № 992)

 • учителі фізики та хімії, лаборанти готують і проводять демонстраційні досліди, лабораторні та практичні роботи тощо, обов’язково дотримуючись цих Правил

розд. ІV пп. 1.1

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
(наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81)

 • систематичний контроль за дотриманням вимог цих Правил покладається на керівників навчальних закладів, органів управління освітою

п. 1.12

Листи МОН України

«Щодо організації екскурсійних поїздок» від 27.04.2010 № 1/9-286

 • адмiнiстрацiя навчального закладу контролює проведення iнструктажiв з вихованцями, учнями та студентами з питань безпеки життєдіяльності, їх участi в екскурсiйних поїздках

Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»
(лист «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» від 26.04.2013 № 1/9-305)

 • з метою організованого початку нового навчального року керівник навчального закладу в травні видає наказ «Про підготовку до початку навчального року», у якому:

зазначається порядок утворення, склад робочої комісії

затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання

р. 1

 • після закінчення всіх підготовчих заходів керівник навчального закладу видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу

Інструктивно-методичні матеріали «Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів»
(додаток до листа від 26.06.2013 № 1/9-457)

 • адміністрація навчального закладу спільно з його медичним працівником повинні щорічно проводити прийом заліків з правил безпеки проведення занять, рятування та надання невідкладної домедичної допомоги потопаючим у працівників, які мають проводити заняття (учителі, інструктори з плавання)
 • результати перевірки знань фіксуються в спеціальному журналі
 • особи, які не здали залік з цих правил безпеки, до роботи не допускаються

 • працівники, які проводять навчання з плавання, зокрема, повинні:

– довести на першому занятті до відома учнів, які навчаються плаванню, правила безпеки проведення занять і здійснювати постійний контроль за їх виконанням

– перед початком кожного заняття проводити огляд спортивного обладнання та інвентарю, при виявленні несправності повідомити заступника керівника, який відповідає за охорону праці, безпеку життєдіяльності навчального закладу, до усунення несправності заняття не проводити

– повідомити адміністрацію навчального закладу про всі нещасні випадки та випадки травмування, інші надзвичайні події під час проведення занять

 • учитель фізичної культури (інструктор з плавання):

– несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час уроку з плавання

– перед початком уроку, а також перед виконанням окремих вправ проводить з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в класному журналі на сторінці про зміст (тему) уроку

– контролює виконання учнями правил безпеки проведення занять (примірні правила наведені у додатку) і здійснює профілактичну роботу з учнями щодо запобігання нещасних випадків

Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів»
(додаток до листа від 17.07.2013 № 1/9-498)

 • з метою формування умінь застосовувати знання у практичному житті під час проведення навчально-виховного процесу проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу:

– програми їх проведення містять питання особистої безпеки та безпеки оточуючих відповідно до напряму проведення заходів

– такі інструктажі проводяться у вигляді інформацій про небезпеки, лекцій, бесід з наступною перевіркою знань та навичок, ігрових тренінгів тощо

– у кожному конкретному випадку вчитель або особа, яка проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності, обирає свій шлях і засоби проведення таких інструктажів

Інструктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»
(додаток до листа від 18.07.2013 № 1/9-503)

 • відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх

 • під час проведення занять у групі продовженого дня учні беруть участь у різних видах трудової діяльності навчального закладу; при цьому вони повинні дотримуватися правил безпеки і дбайливо ставитися до шкільного майна

 • до плану роботи вихователь включає пункти щодо:

– проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров’я учнів

– перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей

– проведення бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності

– організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєдіяльності тощо

 • перед початком навчального року на першому занятті в групі продовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул вихователь проводить з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня відповідно у графах «Короткий запис виховних заходів» або «Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок»

 • реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в класній кімнаті (кабінеті)

 • інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, прибиранням території навчального закладу, інших робіт у групі продовженого дня не реєструється у вищезазначеному журналі, запис про проведення такого інструктажу вихователь робить у журналі групи продовженого дня

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі
(додаток 3 до листа «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» від 07.08.2013 № 1/9-533)

Методичні матеріали «Вимоги безпеки учнів під час канікул»
(додаток до листа від 26.05.2014 № 1/9-266)

 • інструктаж з безпеки життєдіяльності (первинний), який знайомить учнів з правилами поведінки під час канікул, проводить класний керівник перед початком канікул на виховній годині з реєстрацією у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності
 • питання безпеки, які мають висвітлити педагогічні працівники під час проведення інструктажу перед початком канікул, можна розділити на такі теми:

– вимоги безпеки дорожнього руху, правила поведінки на автодорогах, залізниці, у транспортних засобах

– правила пожежної безпеки під час канікул

– правила поведінки в громадських місцях

– вимоги безпеки у побуті

– правила поведінки під час екскурсій до лісу

– правила поведінки на водних об’єктах

– вимоги безпеки у разі виникнення екстремальних ситуацій, стихійних лих тощо

– профілактика шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, ігроманія)

правила надання першої допомоги у разі настання нещасного випадку

 • ці вимоги безпеки не передбачають усіх можливих небезпечних ситуацій, що призводять до нещасних випадків з учнями під час канікул; у кожному конкретному випадку учням необхідно враховувати небезпеку і діяти з метою збереження особистого життя і здоров’я

Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»
(додаток до листа від 16.06.2014 № 1/9-319)

 • у навчальних закладах галузі освіти і науки поряд з навчанням з охорони праці (ОП) проводиться навчання і перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності (БЖД) — комплексної системи знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства та життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру

п. 1.3

 • керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад
 • за наявності фінансування навчальний заклад може організовувати навчання цих категорій працівників у регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти

п. 1.5

 • програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ

 • усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД у навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів

 • у навчальних закладах, що надають загальну середню освіту, навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, попередження побутового травматизму тощо здійснюється під час вивчення предмета «Основи здоров’я»;
 • обсяги, зміст навчання та форми перевірки знань учнів визначаються відповідними навчальними планами і програмами

п. 1.7

 • навчання учнів вимогам безпеки та правил поведінки під час навчально-виховного процесу та у повсякденному житті проводиться також у вигляді інструктажів з ОП та БЖД

п. 1.8

Як бачимо, об’єм не найстрашніше:

неможливо уявити,

як все це в школі охопити…зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді