Організація внутрішньошкільного контролю в початковій школі

Організація ефективного навчально-виховного процесу в школі завжди передбачає високий ступінь відповідальності адміністрації, а також удосконалення знань та умінь із контролю педагогічної діяльності. Наскільки якісно відбувається навчально-виховний процес, як ставляться до своїх функціональних обов’язків педагоги, дає змогу з’ясувати внутрішньошкільний контроль

Із цієї статті ви дізнаєтеся про

 1. Напрями внутрішньошкільного контролю
 2. Функції внутрішньошкільного контролю
 3. Етапи внутрішньошкільного контролю в початковій школі
 4. Правила ефективного внутрішньошкільного контролю

Внутрішньошкільний контроль у закладі освіти І ступеня (початкова школа) здійснюють:

Ефективність внутрішньошкільного контролю забезпечують два чинники:

 • високий рівень теоретичної підготовки та професійної компетентності адміністрації школи
 • відповідальність під час прийняття рішень за підсумками контролю.

Якісний внутрішньошкільний контроль та правильні рішення за його результатами сприятимуть зростанню рівня професійної майстерності вчителів. А це позначатиметься й на рівні навчальних досягнень учнів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Напрями внутрішньошкільного контролю в початковій школі

Спрямовуйте внутрішньошкільний контроль на перевірку таких аспектів діяльності:

 • реалізація роботи:

– навчально-виховної

– методичної

– експериментальної

 • удосконалення:

– матеріальної бази

– навчально-методичного забезпечення

 • виконання санітарно-гігієнічних вимог
 • дотримання техніки безпеки тощо.

Форми й методи

За внутрішньошкільного контролю діяльності вчителів початкових класів звертаються до засобів контролю:

 • фронтального
 • тематичного
 • індивідуального

Функції внутрішньошкільного контролю:

 • інформаційна

⇒ накопичення достатньої кількості інформації про якість навчально-виховного процесу

 • діагностична

⇒ вивчення кількісних та якісних показників навчально-виховного процесу та його результативності

 • управлінська

⇒ контроль за повноцінною реалізацією мети та завдань діяльності

 • педагогічна

⇒ побудова цілісного навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток учнів

 • адаптаційна

⇒ подолання недоліків у навчально-виховному процесі

Етапи внутрішньошкільного контролю:

 • нормативно-установчий
 • аналітико-діагностичний
 • прогностичний
 • діяльнісно-технологічний
 • проміжно-діагностичний
 • підсумково-діагностичний.

Зміст етапів внутрішньошкільного контролю в початковій школі

Нормативно-установчий

♦ ВИЗНАЧТЕ

► об’єкт

 • діяльність педагога, який створює оптимальні умови для засвоєння учнями знань, умінь і навичок (ЗУН)

► предмет

 • навчально-виховна робота
 • методична робота
 • експериментальна робота
 • науково-дослідницька робота
 • навчально-матеріальна база
 • науково-методичне забезпечення

► мету

 • вивчити та проаналізувати якість навчально-виховний процес

► завдання

 • збирання оперативної інформації про якість навчально-виховного процесу
 • порівняння кількісних і якісних показників навчально-виховного процесу
 • вивчення рівня мотивації діяльності педагогів
 • розкриття творчого потенціалу педагогів
 • поширення перспективного педагогічного досвіду
 • підвищення рівня навчальних досягнень і вихованості учнів
 • своєчасне виявлення, виправлення та попередження помилок, допущених під час навчально-виховного процесу
 • кваліфікована допомога педагогам у підвищенні рівня педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, ефективними методами навчання і виховання тощо

♦ З’ЯСУЙТЕ

 • показники та критерії для порівняння
 • діагностичні методики тощо

♦ ЗАТВЕРДЬТЕ

 • склад комісії, яка здійснюватиме внутрішньошкільний контроль:

– директор чи заступник директора з навчально-виховної роботи

– члени науково-методичної ради

– учителі-методисти

– старші вчителі

– керівники МО

♦ РОЗРОБІТЬ

– розподіліть обов’язки між членами комісії

– укажіть форму узагальнення матеріалів за результатами вивчення стану навчально-виховного процесу

Аналітико-діагностичний

♦ після збору достатнього обсягу інформації:

 • кількісно та якісно охарактеризуйте отримані результати
 • проаналізуйте
 • визначте напрями та критерії оцінювання стану викладання навчальних предметів
 • ознайомте з ними членів комісії

Прогностичний

створіть план корекційних дій педагогів, які:

 • вивчають пояснювальну записку до навчальної програми з предмета
 • переглядають відповідні інструктивно-методичні листи, рекомендації до викладання навчального предмета
 • ознайомлюються з матеріалами вивчення стану викладання навчального предмета за попередній період, висновками та пропозиціями, наслідками внутрішньошкільного контролю за виконанням управлінських рішень

Діяльнісно-технологічний

♦ скоригуйте педагогічний процес за розробленим планом:

 • проаналізуйте розклад уроків, занять у гуртках, їх систематичність та ефективність проведення
 • виберіть одиниці вимірювання (шкали оцінювання)
 • продіагностуйте рівень розвитку якості педагогічних об’єктів за допомогою

– анкетування

– тестування

– опитування

 • формалізуйте отримані показники
 • укладіть узагальнювальні таблиці для порівняння діагностичних даних (щодо результатів анкетування)
 • узгодьте колективні експертні оцінки (експертні висновки про тенденції розвитку педагогічних об’єктів)

Проміжно-діагностичний

 • проаналізуйте результати проведеної роботи
 • уточніть реальні показники
 • порівняйте отримані результати із запланованими в річному плані роботи

Підсумково-діагностичний

 • узагальніть та проаналізуйте отриману інформацію
 • виявіть чинники впливу на той чи той аналізований педагогічний об’єкт
 • підготуйте рекомендації щодо коригування та усунення негативних чинників
 • визначте подальші стратегії і тактики навчально-виховного процесу

Проект наказу

Проаналізувавши інформацію, зібрану під час внутрішньошкільного контролю, заступник директора готує проект наказу за матеріалами вивчення стану навчально-виховного процесу

У наказі директор узагальнює висновки та робить пропозиції:

 • адміністрації навчального закладу
 • керівникові МО
 • учителям.

Після цього члени комісії обговорюють проект наказу з тими вчителями, діяльність яких вивчали під час внутрішньошкільного контролю.

Здійснюючи контроль роботи початкової школи, комісія враховує всі елементи внутрішньошкільного контролю навчальної, науково-методичної та виховної роботи.

На практиці під час внутрішньошкільного контролю може виникнути непорозуміння між адміністрацією і вчителями, якщо не буде дотримано певних правил.

Правила ефективного внутрішньошкільного контролю

Задля ефективності внутрішньошкільного контролю комісія дотримує таких правил:

 • інформує вчителів про здійснювані заходи внутрішньошкільного контролю
 • контролює ключові аспекти навчально-виховного процесу
 • повідомляє про висновки внутрішньошкільного контролю.

Дотримання цих правил під час організації внутрішньошкільного контролю дає змогу:

 • ефективно впливати на діяльність усього педагогічного колективу
 • підвищувати рівень його кваліфікації
 • поліпшувати виконавську дисципліну, зібраність, організованість
 • з’ясувати причини недоліків у роботі педагогів
 • визначити конкретні шляхи і засоби подолання недоліків.

Від повсякденного вдосконалення уроку, що відбувається завдяки вдумливому аналізу керівників, залежить культура всього педагогічного процесу в школі.

Василь Сухомлинський

За матеріалами Людмили Полякової, директора,
та Олени Даніш, заступника директора з НВР
ШДС І ступеня «Пролісок» Дарницького району, Київ,
ж. «Заступник директора школи»
зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді