Оновлені повноваження педагогічної ради закладу дошкільної освіти

З набранням чинності новим Законом про освіту були внесені зміни і до Закону України «Про дошкільну освіту». Зокрема, стаття 20 викладена в новій редакції

Стаття 20 Закону України «Про дошкільну освіту» визначає управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Передовсім

«Дошкільний навчальний заклад» замінено на «заклад дошкільної освіти» (ЗДО)

Посада «директор (завідувач)» віднині лише «директор»

Далі зміни в частині другій статті 20 виділені курсивом.

Педагогічна рада — колегіальний орган управління ЗДО

Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами цього закладу.

Педагогічна рада створюється в усіх закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

Склад педагогічної ради

До складу педагогічної ради ЗДО входять:

 • усі педагогічні працівники закладу
 • медичні працівники
 • інші спеціалісти.

До складу педагогічної ради ЗДО можуть входити:

 • голови батьківських комітетів
 • фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Засідання педагогічної ради

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені:

 • представники громадських об’єднань
 • педагогічні працівники закладів середньої освіти
 • батьки або особи, які їх замінюють.

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради ЗДО є його директор (завідуючий).

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Повноваження педагогічної ради:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію
 • розглядає питання:

– впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій

– участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності

– співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти

 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді