Увесь атестаційний шлях практичного психолога дошкільного закладу

Припустімо, практичний психолог дошкільного навчального закладу має чергово атестуватися на кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». Розгляньмо, що чекає на фахівця під час цього процесу, за які кроки він відповідає особисто, що має знати, аби уникнути помилок

Під час атестації педагогічних працівників, зокрема й працівників психологічної служби системи освіти, відбувається всебічне комплексне оцінювання їхньої професійної діяльності.

Спеціально створена атестаційна комісія має виконати такі завдання:

Керуючись Типовим положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, розглянемо усі нюанси атестаційного періоду.

Вихідні та робочі 2020

Атестація з присвоєнням кваліфікаційних категорій

Атестація педагогічного працівника може бути:

 • чергова — один раз на п’ять років
 • позачергова — за заявою працівника.

На відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій атестують практичних психологів, які мають відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра зі спеціальності «практична психологія», «психологія».

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» присвоюють практичним психологам, які:

 • відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії
 • володіють технологіями корекційно-розвивальної діяльності з урахуванням особливостей вихованців
 • виявляють ґрунтовну професійну компетентність
 • дотримуються етичного кодексу психолога
 • добре володіють ефективними формами й методами психологічного забезпечення педагогічного процесу
 • досягли значних результатів у психолого-педагогічній діяльності
 • відзначаються загальною культурою, моральними якостями, що слугують прикладом для наслідування.

Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюють послідовно, хоча можуть бути й винятки.

Атестаційна комісія ДНЗ

До 20 вересня у дошкільному навчальному закладі:

 • створена атестаційна комісія І рівня
 • голова атестаційної комісії (завідувач ДНЗ або його заступник) ознайомив усіх педагогічних працівників, які підлягають атестації, із наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу».

Саме атестаційна комісія I рівня вправі атестувати практичного психолога щодо:

 • відповідності займаній посаді
 • присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоює атестаційна комісія ІІ рівня (створюють у районних управліннях освітою).

Атестацію можна відстрочити на рік за поважних причин, як-от:

 • тривала тимчасова непрацездатність
 • перехід працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу.

У такому разі атестаційній комісії до 10 жовтня подають заяву про перенесення строку чергової атестації. Заяву розглядають до 20 жовтня, оскільки до цієї дати атестаційна комісія затверджує:

 • списки педагогічних працівників, які атестуються
 • графік роботи

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації

Якщо практичний психолог проходить чергову атестацію, то керівник дошкільного закладу має вказати його ім’я у списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.

У цьому списку обов’язково зазначають строки проходження підвищення кваліфікації.

До 10 жовтня список отримує атестаційна комісія.

Зауважте!

Практичний психолог ДНЗ підпорядкований:

 • завідувачу дошкільного закладу
 • керівникові (методисту) психологічної служби району (міста)

Тож завідувач ДНЗ, подаючи до атестаційної комісії список працівників, також має подати відомості про атестацію практичного психолога методистові

Сам практичний психолог повідомляє методистові строки своєї атестації, аби узгодити:

 • зміст і форму відкритих заходів
 • час їх проведення

Методист (відповідно до специфіки своєї діяльності) має:

 • знати про заплановану атестацію практичного психолога
 • з’ясовувати за потреби всю необхідну інформацію
 • надавати допомогу й підтримку

Якщо практичний психолог бажає позачергово підвищити кваліфікаційну категорію чи тарифний розряд, він пише відповідну заяву.

Позачергова атестація допустима не раніш як через два роки після попередньої.

Сезонні справи на відмінно: ВЕРЕСЕНЬ

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Кожен вересень для керівника — новий старт. Як організувати освітній процес та роботу з кадрами без помилок?

Презентація роботи практичного психолога

У строк до 15 березня атестаційна комісія вивчає професійну діяльність практичного психолога відповідно свого графіка роботи.

Аби якнайліпше представити себе та свою діяльність, практичний психолог планує відкриті заходи з дітьми чи їхніми батьками, педагогами чи колегами — практичними психологами.

Задля адекватного опису досвіду в межатестаційний період практичний психолог може звернутися по допомогу методиста.

Також доцільно планувати час, аби ознайомити членів атестаційної комісії з:

 • програмами, які розроблені фахівцем та пройшли експертизу науково-методичних установ
 • методичними розробками корекційно-розвивальних заходів з дітьми, просвітницьких та навчальних заходів з батьками й педагогами
 • методичними та науково-методичними розробками заходів для фахового методичного об’єднання та інших професійних співтовариств
 • авторськими статтями, опублікованими у спеціалізованих періодичних виданнях.

Оскільки атестаційна комісія вивчає роботу фахівця за всі роки від останньої атестації, слід зібрати разом документи, які:

 • засвідчують участь практичного психолога у методичних та науково-методичних заходах за цей період
 • підтверджують його самоосвітню діяльність, зокрема навчальні сертифікати
 • засвідчують рівень його професійності, наприклад дипломи про призові місця у фахових конкурсах.

Зауважте!

Не доцільно:

 • складати об’ємні звіти про роботу в міжатестаційний період
 • збирати портфоліо
 • записувати на електронні носії відео занять
 • готувати інші матеріали

Адже ця вимога не передбачена жодним нормативним документом. І права вимагати будь-які інші документи про роботу практичного психолога атестаційна комісія не має

Хоча сам педагог з власної ініціативи може подавати матеріали на підтвердження його професійний рівень та належне виконання посадових обов’язків

Характеристика діяльності практичного психолога

Характеристику діяльності практичного психолога атестаційній комісії подає керівник ДНЗ у термін до 1 березня.

Характеристика містить:

 • оцінку виконання практичним психологом посадових обов’язків
 • відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості
 • дані про участь у роботі фахового методичного об’єднання, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою атестаційною комісією, тощо.

Практичний психолог має підписатися під своєю характеристикою не пізніш як за десять днів до проведення атестації.

Засідання атестаційної комісії

Атестаційна комісія I рівня має завершити свою основну діяльність до 1 квітня, провівши засідання.

Під час засідання присутній практичний психолог. Він за бажанням:

 • надає усно й письмово пояснення
 • представляє додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням атестаційної комісії атестація може відбутися за відсутності працівника, якщо:

 • він не з’явився на засідання з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба тощо) і дав на це письмову згоду
 • щодо нього порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки практичного психолога на засідання атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

Засідання атестаційної комісії оформлюють протоколом, який підписують усі присутні члени атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії та атестаційний лист

Простою більшістю голосів атестаційна комісія приймає одне з рішень:

З рішенням практичного психолога ознайомлюють одразу після засідання атестаційної комісії під підпис.

За збігу кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюють на користь працівника.

Відтак оформлюють атестаційний лист у двох примірниках, один із яких видають педагогові під підпис.

Наказ про результати атестації

За позитивного рішення атестаційної комісії протягом п’яти днів після її засідання керівник ДНЗ видає наказ про присвоєння практичному психологу кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

Наказ у триденний строк:

 • доводять до відома практичного психолога під підпис
 • подають бухгалтерії для нарахування заробітної плати.

Натомість за рішення про невідповідність практичного психолога займаній посаді:

За матеріалами Світлани Олексенко,
психолога НМЦ практичної психології і соціальної роботи
Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченказміст

Сертифікація в системі базової освіти