Як під час атестації педагогічних працівників сприяти об’єктивності оцінювання

Під час атестації педагогічних працівників комплексно оцінюють рівень кваліфікації, професіоналізму та результативності діяльності. І хоча атестація відбувається в доброзичливій атмосфері, орієнтована на професійне зростання, розвиток творчої ініціативи, та все ж це додаткове психоемоційного навантаження на педагога. Стресовість процесу можна зменшити

Атестацію педагога здебільшого визнають як механізм виявлення резервів розвитку освіти в цілому і конкретного індивіда зокрема. І, погодьтеся, усвідомлення того, що кожні п’ять років «чатує» атестація, таки сприяє, приміром:

 • виявленню ініціативи та творчої активності
 • стабільному інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду
 • пошукам нових прийомів навчання та виховання
 • науково-дослідницькій роботі
 • активній участі у конференціях, педагогічних читаннях.

І все ж атестацію сприймають як інструмент контролю та оцінювання педагога і його діяльності.

Зменшуємо стресовий вплив

На стресогенність ситуації атестування вказують усі педагоги, навіть ті, які мають значні здобутки. Що вже казати про недавніх випускників вищих навчальних закладів.

Отож як мінімізувати стресовий вплив на особистість у період атестації?

Насамперед забезпечте психологічну підтримку педагогові, який атестується. Це завдання для практичного психолога навчального закладу — бесіди, консультації, тренінгові вправи, семінари, практикуми методичних об’єднань, круглі столи, консиліуми тощо.

З огляду на саму процедуру атестації зменшити негативні відчуття можна, якщо педагог розумітиме, що його особисті та професійні якості і діяльність будуть оцінені об’єктивно.

Результат атестації педагога не має залежати, приміром, від:

 • упередженого ставлення колег
 • особливих (приязних) стосунків з адміністрацією

Забезпечуємо об’єктивність

Атестація передбачає сукупний аналіз професійних якостей та вмінь педагогічного працівника. Тому проведіть спеціальну роботу з педагогом, який атестується, та іншими учасниками навчально-виховного процесу, визначивши:

 • самоаналіз та самооцінювання педагогом своєї діяльності
 • психолого-педагогічний аналіз діяльності педагога
 • бесіду з педагогом для оцінювання його роботи, якості методичних та наукових підходів
 • бесіди (інтерв’ю, анкети) з адміністрацією, педагогами-колегами, школярами, батьками.

Метод експертного оцінювання

Забезпечити об’єктивність можна за допомогою методу експертного оцінювання. В його основі — теза про те, що певна кількість незалежних експертів (які не знають один одного, не пов’язані між собою) ліпше оцінюють і прогнозують результат, аніж структурована група (колектив) особистостей.

Метод експертного оцінювання — це процедура одержання оцінки проблеми на основі думки фахівців (експертів) з метою подальшого прийняття рішення (вибору).

Цей метод дає змогу уникнути:

 • відкритих протистоянь між прихильниками відмінних думок
 • безпосереднього контакту експертів між собою.

Отже, груповий вплив, що виникає під час спільної роботи і полягає в пристосуванні до думки більшості, відпадає.

Так, включивши до групи якомога більше експертів — директора, його заступників, вчителів, членів методичного об’єднання, школярів, батьків — надайте кожному заповнити відповідні опитувальники чи анкети.

Опрацювати відповіді й узагальнити результати може практичний психолог. Таким чином педагог, який атестується, отримує оцінку своєї діяльності від усіх учасників навчально-виховного процесу навчального закладу

За такого підходу суб’єктивні оцінки здебільшого відпадають, а атмосфера в колективі «не закипає». Атестаційна комісія цілком демократично підбиває підсумки, ураховуючи різнобічні оцінки.

Психолого­-педагогічний аналіз діяльності педагога

Задля повноцінної картини проаналізуйте такі сторони професійної діяльності педагога та його особистості, як:

підготовка до уроків (занять)

зміст уроків (занять, заходів)

 • створення позитивного емоційного фону
 • розвивальна сторона (пізнавальна та емоційно-вольова сфери)
 • врахування вікових, індивідуальних особливостей та інтересів дітей
 • ступінь новизни, проблемності та привабливості
 • раціональність розподілу часу, логічність і змістовність

вибір педагогічних засобів

 • створення комфортного мікроклімату, обстановки довіри, психологічної безпеки (чи діти відкриті для спілкування та розвитку)
 • використання наочних, дидактичних та додаткових матеріалів для підтримування інтересу дітей
 • розвиток психічних процесів

продуктивність

 • спонукання дітей до самоаналізу, застосування завдань, що потребують робити самостійний вибір
 • створення умов для творчої активності, використання творчих завдань
 • аналіз продуктів учнівської діяльності

взаємодія з дітьми

педагогічна особистість

 • професійно-педагогічна спрямованість, позитивна Я-концепція
 • здатність до імпровізації, творчого розв’язання професійних проблем
 • педагогічна тактовність, уміння управляти своєю поведінкою
 • педагогічна рефлексія
 • професійно значущі якості
Інструментарій

Матеріали для аналізу особистісних і професійних якостей педагога та його діяльності в навчальному закладі можна отримати за допомогою таких методик, як:

Спосіб дослідження

Застосовний інструмент

експертна оцінка діяльності вчителя батьками школярів

 • Модифікація опитувальника Тетяни Зайчикової «Соціально-психологічні детермінанти синдрому «професійного вигорання» у вчителів»

опитувальник «Учитель очима учнів»

 • Модифікація опитувальника за Євгеном Роговим

дослідження бар’єрів педагогічної діяльності

 • Анкети, розроблені Тетяною Шамовою

дослідження здатності педагога до емпатії

 • Анкети, розроблені Євгеном Роговим

дослідження рівня емоційного вигорання

 • Методика Віктора Бойко

оцінювання професійної спрямованості особистості педагога

 • Анкети, розроблені Євгеном Роговим

визначення особистісного задоволення професійною діяльністю вчителя

 • Методика Володимира Ядова у модифікації Артура Реана, Ніни Кузьміної

За результатами діагностування можна оформити картку-профіль педагога, який атестується.

Також дані можна застосувати, складаючи, приміром, характеристику професійної діяльності працівника.

Увесь атестаційний шлях практичного психологазміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді