Звiльнення педагогiчного працiвника за результатами атестацiї

Однією з пiдстав для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи є рiшення атестацiйної комiсiї. Таке звiльнення вiдбувається у порядку, встановленому чинним законодавством

Згiдно з (далi — Закон про освiту) пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи є рiшення атестацiйної комiсiї. У тому самому пунктi зазначено, що звiльнення педагогiчного працiвника з роботи вiдбувається у порядку, встановленому чинним законодавством.

Звiльнення педагогiчного працiвника з роботи на пiдставi рiшення атестацiйної комiсiї з огляду на (далi — КЗпП) є розiрванням трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу (далi — роботодавець).

Якщо звiльнення працiвника iнiцiює роботодавець, то згiдно зi  розiрвання трудового договору може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї.

Виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї, членом якої є працiвник, має у 15-денний строк розглянути обгрунтоване письмове подання роботодавця про розiрвання трудового договору з працiвником. Причому подання роботодавця має розглядатися у присутностi працiвника, на якого воно внесено.

Розгляд подання у разi вiдсутностi працiвника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працiвника вiд його iменi може виступати iнша особа, зокрема й адвокат. Якщо працiвник (або його представник) не з’явився на засiдання, розгляд заяви вiдкладається до наступного засiдання, але не пiзнiше строку, встановленого для розгляду письмового подання роботодавця.

Увага!

У разi повторної неявки працiвника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його вiдсутностi

Виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї повiдомляє роботодавця про прийняте рiшення у письмовiй формi у триденний строк пiсля його прийняття. У разi пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспiлкової органiзацiї дав згоду на розiрвання трудового договору.

Увага!

Рiшення виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї про вiдмову в наданнi згоди на розiрвання трудового договору має бути обгрунтованим. Якщо в рiшеннi немає обгрунтування вiдмови у наданнi згоди на розiрвання трудового договору, роботодавець має право звiльнити працiвника без згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї

Роботодавець має право розiрвати трудовий договiр не пiзнiш як через мiсяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспiлкової органiзацiї.

(далi — Типовi правила), визначено такий порядок звiльнення працiвника з роботи:

  • припинення трудового договору оформляється наказом керiвника закладу освiти ( );
  • власник або уповноважений ним орган (керiвник) зобов’язаний у день звiльнення видати працiвниковi належно оформлену трудову книжку i провести з ним розрахунок вiдповiдно до чинного законодавства. Записи про причини звiльнення у трудовiй книжцi повиннi проводитись вiдповiдно до формулювання чинного законодавства iз посиланням на вiдповiдний пункт, статтю закону. Днем звiльнення вважається останнiй день роботи ( ).

У цьому разi причиною звiльнення працiвника з роботи є виявлена невiдповiднiсть працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї ( ).

Слiд також пам’ятати, що вiдповiдно до :

  • розiрвання трудового договору з працiвником, який атестований як такий, що не вiдповiдає займанiй посадi, допускається у разi, якщо працiвника неможливо перевести за його згодою на iншу роботу, яка вiдповiдає його квалiфiкацiї, у тому самому закладi;
  • або за його згодою на iншу роботу за результатами атестацiї може бути видано лише пiсля розгляду його апеляцiй (у разi їх подання) атестацiйними комiсiями вищого рiвня з дотриманням законодавства про працю.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді