Посадові інструкції працівників: нормативні документи

Посадові інструкції працівників школи складають, керучись нормами законодавства

Вiдповiдно до , коло обов’язкiв (робiт), що їх виконує кожний працiвник за своєю спецiальнiстю, квалiфiкацiєю чи посадою, визначається:

 • посадовими iнструкцiями i положеннями, затвердженими в установленому порядку
 • квалiфiкацiйними довiдниками посад службовцiв
 • тарифно-квалiфiкацiйними довiдниками робiт i професiй робiтникiв
 • положеннями i правилами внутрiшнього розпорядку вiдповiдного закладу освiти
 • умовами контракту, де обов’язки конкретизуються.

Вихідні та робочі 2020

Вiдповiдно до :

 • управлiння освiти мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування здiйснюють затвердження посадових iнструкцiй керiвникiв навчальних закладiв з обов’язковим блоком питань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi (пп. 3.2.19 п. 3.2)
 • керiвник (ректор, директор, завiдувач) (п. 4.1):
 1. затверджує посадовi iнструкцiї керiвникiв структурних пiдроздiлiв, працiвникiв з обов’язковим блоком питань з охорони працi, безпеки життєдiяльностi (пп. 4.1.4)
 2. контролює дотримання працiвниками посадових iнструкцiй у частинi забезпечення охорони працi, безпеки життєдiяльностi (пп. 4.2.12).

Вiдповiдно до :

Довiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв є нормативним документом, обов’язковим з питань управлiння персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiях усiх форм власностi та видiв економiчної дiяльностi та призначений для таких цiлей (п. 3.1):

 • визначення перелiку основних робiт, якi властивi тiй або iншiй посадi, та забезпечення єдностi у визначеннi квалiфiкацiйних вимог щодо певних посад
 • розроблення робочих (посадових) iнструкцiй працiвникiв, якi закрiплюють їх завдання та обов’язки, права, вiдповiдальнiсть

Поряд з роботами, що внесенi до складу вiдповiдного роздiлу квалiфiкацiйних характеристик посад, керiвники повиннi (п. 4.6):

 • упроваджувати нормативнi та iнструктивнi матерiали, забезпечувати умови для вдосконалення органiзацiї розподiлу працi, виконання робiт та управлiння пiдроздiлами
 • забезпечувати додержання вимог посадових iнструкцiй.

Вiдповiдно до :

 • Довiдник квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв (далi — Довiдник) служить основою для розроблення посадових iнструкцiй працiвникам, якi закрiплюють їх обов’язки, права та вiдповiдальнiсть (пп. «а» п. 4)
 • конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями керiвникiв, професiоналiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв, якi розробляють i затверджують на основi Довiдника роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв цих груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї (п. 6);
 • поряд з роботами, що внесенi до складу вiдповiдного роздiлу квалiфiкацiйних характеристик посад, усi керiвники повиннi забезпечувати додержання вимог посадових iнструкцiй (пп. «е» п. 8);
 • квалiфiкацiйнi категорiї пiдвищуються насамперед тим працiвникам, якi успiшно виконують посадовi завдання та обов’язки, творчо i сумлiнно ставляться до службових доручень i вимог посадових iнструкцiй (п. 10).

Вiдповiдно до , строк зберiгання посадових та робочих iнструкцiй:

 • працiвникiв — 5 рокiв або пiсля замiни новими (ст. 43)
 • працiвникiв, що працюють на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, — 75 рокiв (ст. 43).

Вiдповiдно до , органам управлiння освiтою, керiвникам закладiв та установ освiти i науки рекомендовано затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв закладiв та установ освiти i науки їх керiвниками за погодженням з профспiлковими комiтетами.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді