Пiдготовка до атестацiї педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв: нормативно-правовi документи

Вiдповiдно до :

 • педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї;
 • за результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання;
 • порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти;
 • перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;
 • рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

Вiдповiдно до :

 • посаду керiвника загальноосвiтнього навчального закладу незалежно вiд пiдпорядкування, типу i форми власностi може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менше трьох рокiв, успiшно пройшла атестацiю керiвних кадрiв освiти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти ( );
 • атестацiя педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi є обов’язковою i здiйснюється, як правило, один раз на п’ять рокiв ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв визначається вiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої категорiї, спецiалiст першої категорiї i спецiалiст вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-органiзатор-методист тощо) ( ).

Вiдповiдно до встановлено розмiри пiдвищення у вiдсотках до посадових окладiв (ставок заробiтної плати) за такi педагогiчнi звання:

 • учитель-методист, викладач-методист, майстер виробничого навчання I категорiї — 15%;
 • вихователь-методист, педагог-органiзатор-методист, старший вожатий — методист, практичний психолог — методист, керiвник гуртка — методист, старший учитель, старший викладач, старший вихователь, майстер виробничого навчання II категорiї — 10%.

Вiдповiдно до :

 • педагогiчнi працiвники закладу пiдлягають атестацiї вiдповiдно до порядку, встановленого МОН;
 • за результатами атестацiї педагогiчних працiвникiв визначається їх вiдповiднiсть займанiй посадi, присвоюється квалiфiкацiйна категорiя (спецiалiст, спецiалiст другої, першої, вищої категорiї) та може бути присвоєно педагогiчне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-органiзатор-методист» та iншi.

Вiдповiдно до :

 • ставки заробiтної плати i посадовi оклади пiдвищуються на:
 • 15 вiдсоткiв — за звання «Вчитель-методист», «Викладач-методист»;
 • 10 вiдсоткiв — за звання «Старший вчитель», «Старший викладач», «Вихователь-методист», «Педагог-органiзатор-методист», «Старший вожатий-методист», «Практичний психолог — методист», «Керiвник гуртка — методист», «Старший вихователь»;
 • 15 вiдсоткiв — за звання «Майстер виробничого навчання 1 категорiї»;
 • 10 вiдсоткiв — за звання «Майстер виробничого навчання 2 категорiї;
 • пiдвищення ставок заробiтної плати за звання, присвоєнi за наслiдками атестацiї, здiйснюється лише за перiод роботи на посадах, на яких були присвоєнi вiдповiднi звання, у випадках переходу працiвника з одного закладу до iншого на однаковi посади або на посади, якi вiдповiдають профiлю предмета, дисциплiни, що викладається, доплата за звання зберiгається до чергової атестацiї.

Вiдповiдно до , посаду директора спецiальної школи (школи-iнтернату) незалежно вiд її пiдпорядкування, виду та форми власностi може займати особа, яка є громадянином України, має освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень спецiалiста або магiстра за фахом «Дефектологiя», стаж педагогiчної роботи у спецiальнiй школi (школi-iнтернатI) не менше як три роки, успiшно пройшла атестацiю педагогiчних працiвникiв.

Вiдповiдно до :

 • статус учасникiв навчально-виховного процесу, їхнi права i обов’язки, трудовi вiдносини (призначення на посаду, звiльнення з посади), педагогiчне навантаження та iншi види дiяльностi, атестацiя педагогiчних i керiвних працiвникiв визначаються законодавством України про освiту, працю, охорону здоров’я, iншими нормативно-правовими актами, цим Положенням, статутом, правилами внутрiшнього розпорядку вечiрньої школи ( );
 • директором може бути громадянин України, який має вищу педагогiчну освiту на рiвнi спецiалiста або магiстра, стаж педагогiчної роботи не менш як три роки та успiшно пройшов атестацiю керiвних кадрiв навчальних закладiв у встановленому законодавством порядку ( ).

Вiдповiдно до , звiльнення педагогiчних працiвникiв за результатами атестацiї, а також у випадках лiквiдацiї закладу освiти, скорочення кiлькостi або штату працiвникiв здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством.

Вiдповiдно до :

 • атестацiя педагогiчних працiвникiв навчальних та iнших закладiв є обов’язковою ( );
 • умовою чергової атестацiї педагогiчних працiвникiв є обов’язкове проходження не рiдше одного разу на п’ять рокiв пiдвищення квалiфiкацiї на засадах вiльного вибору форм навчання, програм i навчальних закладiв. Ця вимога не поширюється на педагогiчних працiвникiв, якi працюють першi п’ять рокiв пiсля закiнчення вищого навчального закладу ( );
 • для органiзацiї та проведення атестацiї педагогiчних працiвникiв у навчальних та iнших закладах, органах управлiння освiтою щороку до 20 вересня створюються атестацiйнi комiсiї I, II i III рiвнiв ( );
 • атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються у складi: голови, заступника голови, секретаря, членiв атестацiйної комiсiї. Головою атестацiйної комiсiї є керiвник (заступник керiвника) навчального закладу або вiдповiдного органу управлiння освiтою. Про створення атестацiйної комiсiї та затвердження її складу видається наказ. Кiлькiсть членiв атестацiйної комiсiї не може бути меншою п’яти осiб ( );
 • атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються на один рiк до формування нового складу атестацiйної комiсiї. Персональний склад атестацiйних комiсiй протягом року може змiнюватися ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчним працiвникам присвоюються квалiфiкацiйнi категорiї: «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї», «спецiалiст вищої категорiї» ( );
 • за результатами атестацiї педагогiчним працiвникам, якi досягли високих показникiв у роботi, присвоюються педагогiчнi звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-органiзатор-методист», «практичний психолог — методист», «керiвник гуртка — методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання I категорiї», «майстер виробничого навчання II категорiї» ( ).

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді