Матеріали до посадової інструкції бухгалтера загальноосвітнього навчального закладу

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадову інструкцію бухгалтера школи. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1. Загальні положення

1.1. Бухгалтера приймає на посаду та звільняє з неї директор загальноосвітнього навчального закладу.

1.2. Бухгалтер підпорядкований безпосередньо головному бухгалтерові загальноосвітнього навчального закладу.

1.3. Бухгалтер у своїй діяльності керується:

  • нормативно-правовими документами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності;
  • методичними матеріалами щодо бухгалтерського обліку та звітності;
  • статутом загальноосвітнього навчального закладу;
  • правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;
  • наказами та розпорядженнями директора загальноосвітнього навчального закладу, цією посадовою інструкцією.

1.4. На час відсутності бухгалтера його обов’язки виконує в установленому порядку працівник, який несе повну відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Здійснює контроль за роботою з ведення бухгалтерського обліку зобов’язань і господарсь­ких операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги.

2.2. Веде оперативний облік надходжень і платежів грошових коштів, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за поточними рахунками загальноосвітнього навчального закладу.

2.3. Бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.

2.4. Веде листування з партнерами загальноосвітнього навчального закладу, готує необхідну інформацію з питань, що стосуються взаєморозрахунків.

2.5. Бере участь у визначенні змісту основних прийомів і методів ведення обліку та технології оброблення бухгалтерської інформації.

2.6. Готує дані за відповідними ділянками бухгалтерського обліку для складення звітності.

2.7. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх для передачі до архіву загальноосвітнього навчального закладу.

2.8. Бере участь у:

  • проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності загально­освітнього нав­чального закладу за даними бухгалтерського обліку і звітності для виявлення внутрішньогосподарських резервів, здійснення режиму економії і заходів щодо вдосконалення документообігу;
  • розробленні та впровадженні прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки;
  • проведенні інвентаризації грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

2.9. Виконує роботи щодо формування, ведення та зберігання бази даних бухгалтерської інформації, вносить зміни до довідкової і нормативної інформації, яку використовують під час оброблення даних.

2.10. Бере участь у формуванні завдань або окремих їх етапів, які виконують за допомогою обчислювальної техніки; визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дають змогу створювати обґрунтовані системи оброблення бухгалтерської інформації.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді