Управління закладом загальної середньої освіти

Хто і в яких межах управляє закладом загальної середньої освіти, опираючись на положення Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють:

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Управлінська діяльність відбувається в межах повноважень, визначених:

 • законами, зокрема спеціальними
 • установчими документами закладу освіти

За частиною другою статті 24 Закону України «Про освіту»

Управлінські повноваження засновника закладу

Права й обов’язки засновників визначені:

Повноваження засновника закладу освіти стосуються:

 • статутної діяльності закладу

► ЗАТВЕРДЖУЄ

 • установчі документи закладу освіти
 • редакції та зміни установчих документів

► ЗАБЕЗПЕЧУЄ створення у закладі

► КОНТРОЛЮЄ дотримання установчих документів закладу

 • кадрової політики

► УКЛАДАЄ

 • строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу освіти

► РОЗРИВАЄ

 • фінансової політики

► ЗАТВЕРДЖУЄ кошторис закладу

► ПРИЙМАЄ фінансовий звіт закладу освіти

► КОНТРОЛЮЄ фінансово-господарську діяльність закладу

 • прав громадян

► ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації)

за ознаками:

 • раси
 • кольору шкіри
 • політичних, релігійних та інших переконань
 • статі
 • віку
 • інвалідності
 • етнічного та соціального походження
 • сімейного та майнового стану
 • місця проживання
 • за мовними або іншими ознаками

► РЕАЛІЗУЄ інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти

Засновник:

зобовязаний забезпечити

має право

не має права

♦ утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог:

– стандартів освіти

– ліцензійних умов

♦ створювати заклад освіти, що здійснює освітню діяльність на кількох рівнях освіти

втручатися в діяльність закладу освіти, здійснювану в межах автономних прав, визначених законом та установчими документами

♦ створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами

♦ делегувати окремі свої повноваження:

– органу управління закладу освіти

– наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти

Засновник закладу освіти — це:

 • орган державної влади від імені держави

 • відповідна рада від імені територіальної громади (громад)

 • фізична та/або юридична особа

рішенням та за рахунок майна яких засновано заклад освіти або які в інший спосіб відповідно до законодавства набули прав і обов’язків засновника

Зауважте!

Усі повноваження засновників комунальних закладів освіти виконують відповідні ради:

 • обласні, Київська та Севастопольська міські ради
 • районні, міські ради та ради ОТГ
 • сільські, селищні ради

Їх конкретні повноваження та сфера відповідальності визначені у статті 66 Закону про освіту

Керівник закладу освіти:

 • здійснює безпосереднє управління закладом

 • несе відповідальність за діяльність закладу освіти:

– освітню

– фінансово-господарську

– іншу

 • представляє заклад освіти у відносинах з:

– державними органами

– органами місцевого самоврядування

– юридичними та фізичними особами

 • діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу
 • організовує діяльність закладу освіти

 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників
 • визначає функціональні обов’язки працівників
 • забезпечує:

– організацію освітнього процесу

– контроль за виконанням освітніх програм

– функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

– умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу

 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

У статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту» (в редакції ЗУ від 05.09.2017 № 2145-VIII) суттєво збільшено повноваження педагогічної ради. При цьому рішення педагогічної ради вводить в дію керівник закладу освіти.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді