Оприлюднення результатiв державної атестацiї навчального закладу

Атестацiя навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до Порядку державної атестацiї дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних навчальних закладiв, затвердженого наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 30.01.2015 № 67 (далi — Порядок № 67).

визначено, що результати державної атестацiї навчальних закладiв оприлюднюються у засобах масової iнформацiї, на офiцiйних веб-сайтах органу, що здiйснює державну атестацiю, та навчального закладу.

На пiдставi висновку, рекомендацiй та заперечень (за наявностI) не ранiше нiж через 5 робочих днiв та не пiзнiше нiж через 10 робочих днiв з дати отримання висновку та рекомендацiй орган, який здiйснює державну атестацiю, за результатами державної атестацiї у межах своїх повноважень визначає вiдповiднiсть освiтнiх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освiтнього рiвня та приймає рiшення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється вiдповiдним наказом.

Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який здiйснює державну атестацiю, визначає дату проведення повторної державної атестацiї (не ранiше нiж через один календарний рiк, але не пiзнiше двох календарних рокiв). При повторнiй державнiй атестацiї атестацiйна експертиза проводиться атестацiйною комiсiєю у новому складi.

Рiшення органу, що здiйснює державну атестацiю, про результати державної атестацiї невiдкладно доводяться до вiдома керiвника трудового колективу та батькiвської громадськостi вiдповiдного навчального закладу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді