Складання посадових iнструкцiй керiвникiв

При розробленнi посадових iнструкцiй для керiвникiв усiх рангiв слiд дотримуватися (далi — Довiдник квалiфiкацiйних характеристик), у якому викладено додатковi вимоги щодо квалiфiкацiйних характеристик керiвникiв. Цi вимоги мають бути внесеними до вiдповiдних роздiлiв їхнiх посадових iнструкцiї. Зокрема, керiвники повиннi:

 • володiти знаннями з права економiки адмiнiстрування, фiнансiв, кадрового менеджменту та екологiї;
 • аналiзувати та узагальнювати iнформацiю, продукувати новi iдеї, управлiнськi рiшення, соцiальнi технологiї;
 • розробляти плановi та керiвнi матерiали, створювати можливостi для майбутнього розвитку, формування iнновацiйної моделi розвитку;
 • упроваджувати нормативнi та iнструктивнi матерiали, забезпечувати умови для вдосконалення органiзацiї розподiлу працi, виконання робiт та управлiння пiдроздiлами;
 • сприяти встановленню ефективних виробничих (службових) взаємовiдносин i зв’язкiв мiж працiвниками;
 • забезпечувати додержання вимог посадових iнструкцiй;
 • аналiзувати стан виконання планiв, органiзацiї робiт, виконавської майстерностi працiвникiв, задоволення вимог замовникiв та технологiчнi, ринковi, фiнансовi досягнення чи прорахунки;
 • упроваджувати заходи щодо професiйного розвитку персоналу з метою досягнення високих економiчних результатiв;
 • створювати необхiднi умови для успiшного ведення робiт, виготовлення нових виробiв (надання нових послуг), поширення їх на товарнi ринки (ринки послуг), встановлення партнерських вiдносин з постачальниками, споживачами та конкурентами;
 • удосконалювати форми мотивацiї працi працiвникiв вiдповiдно до їх професiйних та дiлових якостей, складностi та умов працi, результатiв господарської дiяльностi пiдприємств;
 • застосовувати свiтовий досвiд i передову вiтчизняну практику органiзацiї виробництва (робiт).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді