Майбутнє шкільної математичної освіти

Математична освіта є головним індикатором готовності суспільства до змін. Якою вбачають математичну освіту в Новій українській школі

За даними моніторингових досліджень у випускників українських навчальних закладів достатньо високий рівень математичної підготовки. Та одночасно офіційні статистичні дані про результати ЗНО з математики засвідчують тенденцію до погіршення якості математичної освіти.

Частка абітурієнтів, які провалили тести з математики, безперервно зростала до 2014/2015 навчального року включно.

Частка випускників, які не подолали поріг ЗНО з математики

Навчальний рік

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Відсотки

9,3

7,3

7,1

21,8

15

Серед випускників міських шкіл удвічі менше тих, хто не набрав мінімальний прохідний бал, — порівняно з 11-класниками сільських шкіл. Результати ЗНО в цілому між згаданими категоріями випускників різняться у 5 разів на користь абітурієнтів, які закінчили міські навчальні заклади.

Така статистика підтверджує необхідність:

Оновлення математичної освіти

Міністерство освіти і науки України планує до 2029 року запровадити новий освітній стандарт. У ньому, серед іншого, будуть прописані чіткі державні вимоги до результатів математичної підготовки учнів.

Необхідність розробки нового математичного стандарту обґрунтована також:

 • трансформаціями в:

– освіті

– техніці

– технологіях

– виробництві

– комунікаціях

 • зростанням ролі в економіці та управлінні:

– формально-логічного апарату математики

– алгоритмів і евристик

– математичного моделювання

– статистико-ймовірнісних методів.

У зв’язку з наведеним вище оновлення стандартів математичної освіти передбачають такі цілі:

 • сформувати у випускників 12-річної Нової української школи (незалежно від місця проживання) математичну компетентність, необхідну для життя в сучасних умовах
 • закласти необхідний фундамент для успішного засвоєння нового матеріалу із суміжних математиці дисциплін
 • підвищити рівень інтелектуальних здібностей школярів через розвиток:

– уваги

– логічного мислення

– пам’яті

– культури мислення.

Зміст математичної освіти

Лейтмотивом змісту математичної освіти Нової української школи має стати відповідність отриманих випускниками математичних компетентностей:

 • соціально-економічним запитам держави
 • потребам, що виникають в процесі життєдіяльності.

Характерні особливості змісту математичної освіти сучасної школи (регулюється державними стандартами 2011 року) та нової школи (регулюватиметься новим Стандартом) такі:

Зміст математичної освіти сучасної школи

Освітній рівень

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Класи

1-4

5-9

10-11

Зміст навчального матеріалу

Математичного:

– натуральні числа

– прості арифметичні дії

– величини (вимірювання, відношення, геометричні фігури)

Арифметичного:

– дійсні числа

– величини

– математичні моделі

Алгебраїчного:

– вирази (тригонометричні, степеневі, логарифмічні)

– рівняння та нерівності (тригонометричні, показником, логарифмічні, ірраціональні)

– диференціальне та інтегральне числення

– функції (тригонометричні, показником, логарифмічні, степеневі)

Прикладного:

– комбінаторика

– початки теорії ймовірностей, математичної статистики, фінансової математики

Геометричного:

– фігури і тіла

– величини

– перетворення

– початки аналітичної геометрії і векторної алгебри в просторі

– поняття про неевклідові геометрії

– методи розв’язування геометричних задач

– побудови

– початки проективного креслення

Алгебраїчного:

– вирази

– рівняння, нерівності та їх системи

– відношення і пропорції

– відсотки

– види випадкових подій

– функції

Геометричного:

– фігури планіметричні, стереометричні

– геометричні величини

– числові характеристики фігур (на координатній прямій, на площині)

– геометричні перетворення (симетрія, паралельне перенесення)

– побудови

– елементи тригонометрії

Прикладного:

– правила комбінаторного додавання і множення

– основні відомості про статистику

– класичні ймовірнісні моделі

– приклади фінансових розрахунків

Завдання освітньої галузі

Уміння навчатися

Формування культури обчислень

Формування компетентностей учнів щодо:

– розпізнавання й обчислення ймовірностей випадкових подій

– тотожних перетворень виразів

Усвідомлення ролі математики у пізнанні світу

Оволодіння мовами:

– алгебри

– геометрії

Розпізнання завдань, що розв’язуються за допомогою математичних методів

Ознайомлення з:

– теорією ймовірностей

– математичною статистикою

Усвідомлення аксіоматичної побудови математичних теорій

Здатність виконувати дії за алгоритмами

Уміння користуватися математичним глосарієм та графічними засобами

Зміст математичної освіти Нової української школи

Компетентності

Уміння

Завдання

Навчальні ресурси

Математична

 • Оперувати інформацією:

– числовою

– геометричною

 • Логічно мислити під час розв’язання завдань, що мають відношення до реальних об’єктів
 • Будувати, досліджувати та інтерпретувати математичні моделі реальних процесів
 • Використовувати математику в життєвих ситуаціях

 • Прищепити повагу до математичної культури
 • Бачити важливість математики для опису навколишньої дійсності

 • Математичні задачі, що відтворюють реальні життєві відносини

Природнича

Виокремлювати природничі проблеми, що можуть розв’язуватися математичними методами

Будувати, досліджувати та інтерпретувати математичні моделі природних об’єктів, явищ, процесів

 • Розуміти математику як універсальну мову науки, техніки, технологій

 • Інфографіка, що демонструє залежність антропогенного впливу на природу

Інформаційно-цифрова

 • Працювати з алгоритмами
 • Структурувати дані
 • Визначати необхідні дані для правильного розв’язання завдань
 • Оцінювати достовірність даних
 • Доводити істину

 • Усвідомлювати необхідність ІКТ для розв’язання математичних завдань
 • Критично ставитись до інформації

 • Використання ІКТ при побудові інфографіків

Культурна

 • Розраховувати особливості:

– пропорції

– перспективи

– просторового розміщення

– об’ємів

 • Візуалізувати:

– геометричні фігури

– математичні моделі

– графіки

– діаграми

– схеми

 • Розуміти зв’язки між математикою і культурою на прикладах:

– музики

– образотворчого мистецтва

– архітектури

– дизайну

 • Задачі про золотий переріз

Спілкування українською (рідною) мовою

 • Логічно мислити
 • Використовувати математичну термінологію
 • Ставити запитання
 • Наводити аргументи
 • Розуміти тексти задач
 • Грамотно висловлювати свою думку

 • Усвідомлювати важливість лаконічного формулювання, чітких висловлювань

 • Доведення теорем

Спілкування іноземними мовами

 • Використовувати при спілкуванні іноземними мовами:

– математичні терміни

–числівники

 • Формулювати завдання
 • Прослідковувати кореляцію між математичними термінами, їх позначенням, перекладом з іноземної мови

 • Розуміти необхідність знання іноземних мов для оволодіння математичною компетентністю

 • Математичні тексти іноземною мовою

LLC — освіта впродовж життя

 • Визначати ціль та засоби навчання
 • Планувати навчальну діяльність
 • Будувати свою освітню траєкторію
 • Визнавати власні судження хибними або істинними

 • Усвідомлювати важливість набуття нових компетентностей упродовж життя

 • Особисті освітні траєкторії

Соціальна та громадська активність

 • Відстоювати власну думку
 • Наводити переконливі аргументи
 • Ухвалювати оптимальні рішення
 • Обдумувати наслідки рішень:
 • правові
 • екологічні
 • етичні
 • соціальні
 • Працювати в команді
 • Використовувати статистичні дані, математичні методи і моделі при аналізі:

– соціально-економічної ситуації

– сімейного бюджету

 • Формувати:

– ощадливість

– активну громадянську позицію

– поміркованість

– взаємоповагу

– відповідальність за спільну справу

 • Соціально-економічні задачі

Підприємницька

 • Генерувати нові ідеї
 • Аналізувати
 • Моделювати
 • Приймати оптимальні рішення
 • Захищати свої переконання
 • Стратегічно мислити

 • Виховувати такі якості:

– ініціативність

– впевненість у власних силах

– взаємопідтримку

 • Оптимізаційні задачі

Потенційні результати математичної освіти

Очікують, що у результаті навчання протягом 12 років учень знатиме і вмітиме:

 • користуватися математичною мовою
 • використовувати математичні методи для:

– пізнання та опису навколишньої дійсності

– вирішення поточних буденних життєвих ситуацій

– аналізу проблем та пошуку шляхів їх вирішення

– моделювання розвитку процесів, дій та ситуацій

 • раціонально міркувати, наводити логічні аргументи
 • критично оцінювати:

– інформацію

– процес вирішення завдання

– отримані результати

 • висловлюватися:

– чітко

– точно

– лаконічно.зміст

Центральна частина статичний блок 2