Авторська навчальна програма: як створити

Автор

ГОРБЕНКО Неоніла

учитель музичного мистецтва Вишнівської ЗОШ І—ІІІ ступенів № 3, Київська обл.
В авторській навчальній програмі має значення стиль викладення. Основні вимоги до тексту програми — точність, зрозумілість і лаконізм

 

 

Вимоги пожежної безпеки: чекліст

Педагоги мають право вибору тих чи тих навчальних програм для роботи з дітьми. Якщо їм у межах програми «затісно» й навіть варіативна складова не задовольняє інтереси та потреби учнів, то пропонуємо їм написати навчальну програму самостійно.

Створення авторської навчальної програми — процес довгий і сповнений ретельної праці. Проте багато педагогів доходять висновку, що це — необхідний крок для їхньої роботи й саморозвитку. Пропоную колегам практичні поради: як створити авторську навчальну програму, що враховує всі нормативні вимоги та відповідає інтересам педагога та учнів.

Навчальний зміст авторських програм відрізняється від типових: вони втілюють авторське бачення тих чи тих теорій, містять суб’єктивний погляд на явища і процеси, що вивчаються. Проте такі програми розробляють обов’язково з урахуванням вимог державного стандарту. Авторські програми мають проходити рецензування науковців, педагогів, практичних психологів або методистів. Якщо програма має рецензії, то її може розглянути педагогічна рада школи. Відтак автор чи авторський колектив надсилає рукопис програми для отримання грифа. Авторські програми часто використовують під час гурткової роботи та викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативних курсів.

Аби розробити авторську програму педагог має:

 • знайти і впорядкувати інформацію з відповідного навчального курсу;
 • створити проєкт програми;
 • подати проєкт на рецензування;
 • розглянути на засіданні педради;
 • оформити програму;
 • відправити програму на отримання грифа чи схвалення.

Програма діяльності Уряду для освіти

Авторська навчальна програма: шукаємо інформацію

На етапі пошуку інформації для програми педагог має:

 • обґрунтувати, чому необхідна нова програма;
 • здійснити науково-педагогічне дослідження.

На першій стадії педагог має визначитися з актуальністю курсу, для якого він створює програму, і, власне, самої програми. Для цього йому слід поміркувати над такими питаннями:

 • чи доцільне навчання за цим курсом (якщо розробляють програму для варіативної складової);
 • чи є попередники — автори подібної моделі курсу.

На другій стадії пошукового етапу педагог має проаналізувати навчально-педагогічну та науково-методичну літературу, наукові дослідження, тобто вивчити питання, на яких ґрунтуватиметься програма.

Типова освітня програма 1-2 клас

До пошукового етапу зазвичай долучають членів шкільних предметно-методичних комісій, фахового методичного об’єднання. Також педагогові доцільно проконсультуватися в наукових установах, фахівці яких вивчають це питання.

Створюємо проєкт програми

На етапі створення проєкту програми педагог має визначити зміст діяльності на передбачений період, зокрема:

 • сформулювати навчальні цілі з урахуванням державних стандартів і замовлення на освітні послуги учнів та їхніх батьків;
 • вивчити завдання курсу:

що пов’язані зі змістом предмета і стосуються очікуваних результатів рівня знань учнів;

спрямовані на розвиток учнів;

 

 

 • спрогнозувати результати роботи за програмою;
 • розподілити зміст навчального матеріалу за роками навчання. Для цього педагогові потрібно обрати принцип побудови програми — концентричний, лінійний чи блочний;
 • продумати методики й технології навчання з урахуванням вікових особливостей учнів та основних положень освітньої програми закладу загальної середньої освіти;
 • визначити зміст і форми проведення підсумкового та поточного контролю і встановити його періодичність; якщо це варіативна складова, наприклад, факультатив, його можна не оцінювати. Курс за вибором слід оцінювати.
 • обрати навчально-методичний комплекс.

Відтак проєкт готовий до подання на розгяд експертів.

Подаємо проєкт на внутрішнє рецензування

Створений проєкт слід подати на розгляд внутрішніх експертів. Рецензування здійснюють учителі-методисти або професійні колективи: методичні об’єднання, предметні комісії тощо. Це можуть бути також керівник методичного об’єдання, предметної комісії, заступник директора з науково-методичної роботи.

Авторська програма має пройти і зовнішнє рецензування. Його проводять викладачі закладів вищої освіти, методисти інститутів післядипломної освіти, науково-методична рада обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Розглядаємо програму на засіданні педагогічної ради

Проєкт програми розглядають на засіданні педагогічної ради. Мета — ознайомити педагогічний колектив з її перевагами, вислухати думки про неї тощо.

Оформлюємо навчальну програму

Програма має бути надрукована на аркушах формату А4 лише з однієї сторони. У чинних державних стандартах розмір поля і кількість рядків на сторінці орієнтовані на надрукований на комп’ютері аркуш. Якщо програму оформлюють у комп’ютерній програмі Microsoft Office Word, то найчастіше використовують шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал — 1,5. Поля виставляють так: ліве — 30 мм; праве — 15 мм; верхнє і нижнє — 20 мм. Перелік сторінок починається з титульного аркуша, але порядковий номер зазначають із другої сторінки в розділі «Зміст».

У розділі «Зміст» зазначають назви розділів, підрозділів, тем, підтем, пунктів і відповідні номери сторінок. Зауважимо, що розділ «Зміст» не є обов’язковим у програмі невеликого обсягу з невеликою кількістю частин.

Кожен блок програми має починатися з нової сторінки. У додатках нумерація сторінок продовжується.

Реквізити титульної сторінки:

 • найменування органу управління освіти й закладу загальної середньої освіти;
 • тип навчальної програми за рівнем новизни — авторська;
 • назва програми, її вид за місцем у навчальному плані — курс за вибором, факультативний курс, гурткова робота;
 • клас, у якому передбачено вивчати програму;
 • прізвище, ім’я, по батькові укладача програми;
 • назва міста, у якому підготовлена програма;
 • рік розроблення програми.

Оформлення обкладинки й титульної сторінки програми мають відповідати чинним вимогам до оформлення навчальної літератури.

Як впровадити авторську програму

Відправляємо програму на отримання грифа чи схвалення

Аби одержати гриф МОН або свідоцтво «Про визнання відповідності педагогічним вимогам» автор має звернутисяя з листом-клопотанням до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Процедура надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв прописана у Наказі № 537.

Технологія створення авторської навчальної програми наведена з огляду на досвід автора.

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти