Типові освітні програми для 1-2-х класів НУШ

Затверджено нові типові освітні програми для 1-2-х класів Нової української школи, розроблені під керівництвом О. Савченко та Р. Шияна

Типові освітні програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти затверджені наказом МОН від 08.10.2019 № 1272.

Вихідні та робочі 2020

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.

Зміст програми має потенціал для формування таких ключових компетентностей в учнів:

 1. вільне володіння державною мовою
 2. здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами
 3. математична компетентність
 4. компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій
 5. інноваційність
 6. екологічна компетентність
 7. інформаційно-комунікаційна компетентність
 8. навчання впродовж життя
 9. громадянські та соціальні компетентності
 10. культурна компетентність
 11. підприємливість та фінансова грамотність.

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння:

 • читання з розумінням
 • уміння висловлювати власну думку усно і письмово
 • критичне та системне мислення
 • творчість
 • ініціативність
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію
 • вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Типова освітня програма містить вісім освітніх галузей.

Освітні галузі та їх змістові лінії

(програма НУШ 1-2 кл. О. Савченко)

Освітні галузі

Змістові лінії

Мовно-літературна освітня галузь.

Українська мова і літературне читання

 • «Взаємодіємо усно»
 • «Читаємо»
 • «Взаємодіємо письмово»
 • «Досліджуємо медіа»
 • «Досліджуємо мовні явища»

Іншомовна освітня галузь.

Іноземна мова

 • «Екологічна безпека та сталий розвиток»
 • «Громадянська відповідальність»
 • «Здоров'я і безпека»
 • «Підприємливість та фінансова грамотність»

Це інтегровані змістові лінії, спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях

Математична освітня галузь.

Математика

 • «Числа, дії з числами. Величини»
 • «Геометричні фігури»
 • «Вирази, рівності, нерівності»
 • «Робота з даними»
 • «Математичні задачі і дослідження»

Природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ»

 • «Людина»:
  • пізнання себе, своїх можливостей
  • здорова і безпечна поведінка
 • «Людина серед людей»:
  • стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві
  • моральні норми
  • навички співжиття і співпраці
 • «Людина в суспільстві»:
  • громадянські права та обов'язки як члена суспільства
  • пізнання свого краю, історії, символів держави
  • внесок українців у світові досягнення
 • «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв)
 • «Людина і природа»:
  • пізнання природи
  • взаємозв'язок об'єктів і явищ природи
  • рукотворний світ людини
  • відповідальна діяльність людини у природі
  • роль природничих знань і технологій у житті людини
  • залежність між діяльністю людини і станом довкілля

Інформатична освітня галузь.

Інформатика

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

 • доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію)
 • опрацювання інформації
 • перетворення інформації із однієї форми в іншу
 • створення інформаційних моделей
 • оцінки інформації за її властивостями

Технологічна освітня галузь.

Дизайн і технології

Мистецька освітня галузь.

Мистецтво

 • «Художньо-творча діяльність»
 • «Сприймання та інтерпретація мистецтва»
 • «Комунікація через мистецтво»

Фізкультурна освітня галузь.

Фізична культура

 • «Рухова діяльність»
 • «Ігрова та змагальна діяльність»

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б.

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Запровадити онлайн-трансляцію

Типова освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей
 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель(-ка) у межах кожної галузі.

Нові типові освітні програми для 3-4 класів НУШ

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Типову освітню програму укладено за дев’ятьма освітніми галузями.

Освітні галузі та їх змістові лінії

(програма НУШ 1-2 кл. Р. Шияна)

Освітні галузі

Змістові лінії

Мовно-літературна

 • рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин)
  (МОВ1)
 • «Взаємодіємо усно»
 • «Читаємо»
 • «Взаємодіємо письмово»
 • «Досліджуємо медіа»
 • «Досліджуємо мовлення»
 • «Театралізуємо»
 • іншомовна освіта
  (ІНО)
 • «Сприймання на слух»
 • «Зорове сприймання»
 • «Усна взаємодія»
 • «Усне висловлювання»
 • «Писемна взаємодія»
 • «Писемне висловлювання»
 • «Онлайн взаємодія»

Математична
(МАО)

 • «Лічба»
 • «Числа. Дії з числами»
 • «Вимірювання величин»
 • «Просторові відношення. Геометричні фігури»
 • «Робота з даними»

Природнича
(ПРО)

 • «Я пізнаю природу»
 • «Я у природі»
 • «Я у рукотворному світі»

Технологічна
(ТЕО)

 • «Технічна творчість і техніка»
 • «Світ технологій»
 • «Світ ремесел»
 • «Побут»

Інформатична
(ІФО)

 • «Я у світі інформації (Дані. Інформація. Моделі)»
 • «Моя цифрова творчість»
 • «Комунікація та співпраця»
 • «Я і цифрові пристрої»
 • «Відповідальність та безпека в інформаційному суспільстві»

Соціальна і здоров’язбережувальна
(СЗО)

 • «Безпека»
 • «Здоров’я»
 • «Добробут»

Громадянська та історична
(ГІО)

 • «Я — Людина»
 • «Я серед людей»
 • «Моя культурна спадщина»
 • «Моя шкільна і місцева громади»
 • «Ми — громадяни України. Ми — європейці»

Мистецька
(МИО)

 • «Художньо-практична діяльність»
 • «Сприймання та інтерпретація мистецтва»
 • «Комунікація через мистецтво»

Фізкультурна
(ФІО)

 • «Базова рухова активність»
 • «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі ігри та естафети)»
 • «Турбота про стан здоров’я та безпеку»зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді