Програма діяльності Уряду: цілі в освіті

30 вересня 2019 року Прем’єр-міністр представив Програму діяльності Уряду на наступні 5 років. Для МОН Програмою передбачено 5 чітких цілей

Для МОН Програмою діяльності Уряду встановлено 5 основних пріоритетів.

"Дуже важливо, що це не абстрактні цілі, а конкретні вимоги з індикаторами, за якими мірятимуть успіх політик. Так само, як швидкість поступу учня залежить від чіткості поставлених освітніх цілей, так і успіх урядування залежить від того, наскільки вимірюваними можуть бути ваші результати. Я переконана, що такий підхід значно підвищить продуктивність нашої роботи”, — відзначила Ганна Новосад.

Вихідні та робочі 2020

Що встановлено Програмою діяльності Уряду

Ціль 1. Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

Критерії досягнення:

 • Зростання щорічного показника охоплення дітей 3-5 років дошкільною освітою у міській та сільській місцевості
 • Зростання частки 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладах дошкільної освіти
 • Оцінка якості дошкільної освіти за шкалами дослідження ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale)

Передбачено забезпечити кожну українську дитину доступом до якісної дошкільної освіти. Це буде сприяти цілісному розвитку дитини, формуванню її особистості, розвитку творчих здібностей, набуттю соціального досвіду.

Крім того, передбачено досягти співмірну з ЄС ціль, тобто охопити 95% дітей від 4 до 6 років дошкільною освітою. Для цього МОН планує розвиток мережі дошкільних закладів, у тому числі приватних.

Створити умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у дошкіллі. З 2021 року щонайменше 10% педагогічних працівників ЗДО будуть підвищувати професійну кваліфікацію за новими програмами. При цьому планують підвищувати соціальний статус педагогів у дошкільних закладах, досягаючи рівня заробітної плати не менше 4 прожиткових мінімумів.

МОН планує оновити зміст освіти, методики та освітні технології у ЗДО. Надати можливість для професійної підготовки асистентам та вихователям, що працюють у дошкільних закладах з дітьми з особливими освітніми потребами. Охоплення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти зростатиме щороку щонайменше на 5%.

Ціль 2. Випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні у сучасному світі

Критерії досягнення:

 • Місце України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA. Покращення результатів з читацької, математичної, природничо-наукової грамотності;
 • Зменшення різниці у навчальних досягненнях випускників шкіл у сільській та міській місцевостях за рахунок підвищення якості навчання у сільській місцевості;
 • Рівень вмотивованості учнів у навчанні.

Диспропорція в якості освіти між міськими та сільськими школами призводить до нерівності можливостей учнів.

МОН буде продовжувати втілювати програму “Нової української школи” на засадах дитиноцентризму, педагогіки партнерства, компетентнісно орієнтованого навчання.

Метою є виховати самодостатніх, творчих та креативними особистостей. У школах створити безпечне, комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище.

Крім того, МОН передбачено розробити нові сучасні державні стандарти та освітні програми базової та старшої школи, відповідні методики оцінювання, навчальні матеріали.

Надати школам та педагогам автономію та справедливе фінансування. Створити умови для підвищення соціального статусу педагога.

Задля рівного доступу до якісної шкільної освіти створити умови для такої мережі шкіл, що буде спроможна надавати якісну шкільну освіту усім дітям незалежно від місця їхнього проживання. Опорні школи планують забезпечити додатковою підтримкою на розвиток освітнього простору, кабінетів природнично-математичних та інших предметів.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

Ціль 3. Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням

Критерії досягнення:

 • Зростання відсотку випускників шкіл, що обирають професійну (професійну-технічну та фахову передвищу) освіту після школи, щонайменше до 45%;
 • Зростання відсотку випускників закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти, працевлаштованих в Україні через 6 місяців та 1 рік після закінчення навчання, зокрема за професією (спеціальністю).

МОН планує створити умови для розвитку ефективної мережі закладів професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти.

Забезпечити відповідність змісту і тривалості програм професійної (професійно-технічної та фахової передвищої) освіти потребам ринку праці.

Упорядкувати систему здобуття професійних кваліфікацій з урахуванням потреб регіональних ринків праці та створимо умови для максимального залучення бізнесу до процесу підготовки фахівців у закладах професійної освіти та її популяризації.

Ціль 4. Випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці

Критерії досягнення:

 • Відсоток випускників закладів вищої освіти, зайнятих на позиціях чи у сферах, що вимагають вищої освіти;
 • Величина різниці між оплатою праці осіб з вищою освітою різних рівнів та осіб, які не мають вищої освіти;
 • За результатами національних опитувань роботодавців щонайменше 25% респондентів повністю або переважно позитивно оцінюють якість вищої освіти в Україні.

Дії будуть спрямовані на створення умов, за яких студенти отримують високу якість вищої освіти, що дає їм достатні сучасні знання та навички для подальшої успішної професійної кар’єри висококваліфікованого фахівця.

Змінити систему фінансування. Публічні кошти отримають ті провайдери вищої освіти, які мають кращі результати освітньої та наукової діяльності та створюють кращі життєві перспективи для майбутніх випускників. Така зміна забезпечить конкурентний рівень оплати праці та постійний професійний розвиток науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти.

Створити дієву систему забезпечення якості вищої освіти, яка ґрунтується на широкій прихильності принципам академічної доброчесності, та спрямуємо зусилля на забезпечення довіри українського бізнесу до системи вищої освіти в Україні.

Ціль 5. Українські вчені мають належні умови для досліджень та інтегровані у світовий науковий простір

Критерії досягнення:

 • Кількість публікацій та кількість цитувань українських вчених у журналах, які індексуються провідними міжнародними наукометричними базами даних;
 • Зростання частки грантового фінансування в загальному обсязі фінансування наукових досліджень та розробок;
 • Зростання питомої ваги видатків на фінансування наукових проектів, грантових та стипендіальних програм для молодих вчених у загальному обсязі видатків державного бюджету на науку.

Передбачається, що найближчим часом Міністерство розробить чіткий план заходів, де покроково буде розписано, як саме МОН досягатиме поставлених цілей.

МОН планує надати вченим та науковим колективам доступ до прозорого багатоканального фінансування на наукові дослідження та до дослідницьких інфраструктур. Державна атестація та наукові конкурси будуть спиратися на процедуру експертизи, що проводиться за міжнародними стандартами, із залученням іноземних вчених.

Крім того, МОН хоче створити умови для інтеграції вчених до європейського та світового дослідницького просторів. Україна приєднається до рамкової програми “Горизонт Європа” (Horizon Europe) та можливостей Європейського дослідницького простору. Україна братиме активну участь у роботі понад 25 міжнародних дослідницьких інфраструктур.

Підтримка молодих вчених буде здійснюватись шляхом надання стимулів для старту та здійснення наукової кар’єри та широкого доступу громадян, бізнесу, державних структур до результатів наукових досліджень та розробок, з метою оцінки їх якості.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді