Інтелектуальний розвиток старших дошкільників

Як розвинути інтелектуальні здібності дітей у закладі дошкільної освіти за допомогою ігор та завдань логіко-математичного спрямування та підготувати дитину до школи

Під інтелектуальною готовністю дітей старшого дошкільного віку до школи слід розуміти не лише наявність у них певного обсягу знань, а насамперед достатній рівень розвитку пізнавальних процесів — сприймання, уваги, пам’яті, мислення, уяви, а також таких якостей особистості, як-от: допитливість, кмітливість; здатності до цілеспрямованої мисленнєвої діяльності, зокрема аналізування.

Одним з ефективних засобів сприяння інтелектуальному розвитку старших дошкільників та збагачення їх пізнавальної сфери є ігри й завдання логіко-математичного спрямування.

Щоб захопити дітей світом чисел та цифр, працюйте над пошуком нових шляхів активізації розумової діяльності дітей у процесі формування в них елементарних математичних уявлень.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Активізація мислення дитини як засіб інтелектуального розвитку

Уміння самостійно засвоювати знання, зокрема й математичні, усвідомлено сприймати програмовий матеріал є результатом розумового розвитку дітей у дошкільному віці і водночас обов’язковою умовою для його успішного продовження. Аби постійно удосконалювати ці вміння, стимулюйте розумову активність дітей як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Заняття

Однією з основних форм роботи в системі інтелектуального розвитку дошкільників є заняття.

Чинники успішної активізації мисленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку на заняттях::

 • мотивація — створення позитивного емоційного настрою за допомогою міміки, інтонації, заохочення тощо
 • логічний композиційний зв’язок між частинами заняття
 • інтегрований характер занять
 • ігрові методи й прийоми
  • сюрпризні моменти
  • несподіванки
  • навмисно неправильне розв’язання завдань вихователем або задіяним на занятті персонажем
  • пропозиція дітям взяти на себе певну роль для подальшого виконання того чи того завдання
  • ігри-схованки
  • ігри-загадки тощо
 • дидактичні ігри
 • словесні методи й прийоми
  • запитання
  • логічні кінцівки
  • підказки
  • вірші
  • загадки
  • лічилки
  • скоромовки
  • задачі-жарти
 • методи ТРВЗ-педагогіки
 • засоби ІКТ
 • проблемні ситуації
 • самостійне вигадування дітьми завдань.

З огляду на ці чинники активізації розумової діяльності дошкільників, розроблено систему інтегрованих занять із пріоритетом логіко-математичних завдань для старших дошкільників.

Недостатня активізація мислення призводить до штучного насаджування знань, а отже до низького їх засвоєння: діти звикають діяти за механічно завченими схемами, що негативно позначається на їх розумовому розвитку.

Щоб формувати в дітей не лише математичні знання, а й уміння їх застосовувати
в різних сферах життя, форми роботи з дітьми на заняттях з математики повинні мати інтегрований характер. Як один із компонентів системної роботи з математики використовуйте засоби ІКТ. Зокрема, пропонуйте дітям не лише цікаві презентації до занять, а й власні розробки дидактичних ігор, анімовані математичні задачі та приклади, створені за допомогою ІКТ.

Ігрова діяльність

Аби формування інтелектуальної готовності до навчання в школі набуло системного характеру, створіть оптимальні умови для використання і закріплення набутих на заняттях знань в повсякденні, зокрема під час самостійної ігрової діяльності дітей.

Для активізації мисленнєвої діяльності дошкільників доцільно поєднувати різні форми й методи навчання. Базуватися слід на завданнях в ігровій формі, що є провідною для дітей.

Приділіть увагу використанню дидактичних ігор. Попіклуйтеся, аби методичний кабінет закладу вміщував чимало дидактичних ігор логіко-математичного спрямування, якими зможуть користуватися педагоги.

Дотримуйтеся принципу особистісно-орієнтованого підходу, основою якого є рівноправність і партнерство дорослого й дитини. Розуміючи, що інтелектуальний розвиток і формування особистості дошкільника нерозривно пов’язані, враховуйте мотиви поведінки, які формуються в особистісній сфері дошкільників, як-от:

 • ігровий
 • пізнавальний
 • змагальний
 • мотив бути визнаним дорослими та інші.

Логіко-математична компетентність у структурі інтелекту

Роль математики в інтелектуальному розвитку полягає в тому, що результатом навчання є не лише знання, а й певний стиль мислення, для якого характерне домінування логічної схеми міркувань. Для подальшого життя дітей це дуже важливо, адже вони надалі самостійно пізнаватимуть світ, будуть одержувати, аналізувати й синтезувати інформацію, зіставляти предмети та явища, робити висновки, пояснювати закономірності.

Результатом активізації дитячого мислення під час завдань та ігор математичного спрямування є достатній рівень логіко-математичної компетентності, яка передбачає наявність низки конкретних умінь, а саме:

 • використовувати елементарні прийоми логічного мислення
 • здійснювати вимірювання, обчислення
 • виявляти цікавість до математичної діяльності, активність, самостійність, наполегливість не лише на заняттях з математики, а й на інших заняттях та в повсякденні.

Формуючи елементарні математичні уявлення у дітей, ви забезпечите їх необхідною передумовою готовності до навчання в школі.

Галина Левковська, вихователь-методист дошкільного навчального закладу «Лісова казка»,
м. Бровари, Київська обл.зміст

Центральна частина статичний блок 2