Підготовка педагогів до інтегрованого заняття

Спостерігаючи процеси сприймання, осмислення та засвоєння інформації сучасними дітьми дошкільного віку, час змінювати і підходи до навчання, розвитку та виховання. Як підготувати педагогів до інтеграції в освітньому процесі

Опанування дітьми будь-­якої інформації є продуктивним та результативним лише тоді, коли педагог уміло й доцільно застосовує:

 • дослідницьку, пізнавально-­пошукову діяльність у довкіллі
 • евристичні й мультисенсорні методи
 • прийоми ейдотехніки та мнемотехніки
 • моделювання
 • трансформування
 • перевтілення
 • творчі завдання тощо.

Саме педагогічно обґрунтоване використання сучасних і традиційних методів забезпечує умови для формування у дітей цілісної картини світу — а це є важливою ціллю дошкільної освіти.

Вимоги за інтегрованого підходу

Питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі досліджують сучасні науковці, як-­от: Олександра Білан, Алла Богуш, Наталя Гавриш, Катерина Крутій, Світлана Якименко тощо. Вони вважають, що завдяки інтеграційному підходу в організації занять

 • у свідомості дітей формується цілісне уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивніша картина світу
 • діти починають активніше використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої самостійної роботи.

Під час інтегрованих занять значно посилюється зацікавленість дітей темою та покращується якість засвоєння ними знань і вмінь.

Які умови забезпечити

Утім досвід свідчить, що успішне проведення інтегрованих занять неможливе без певних умов, як­от:

 • знання педагогом теорії інтеграції змісту дошкільної освіти
 • опанування структури проведення різних видів занять, зокрема й інтегрованих
 • глибокі знання педагога з теми, що постане на інтегрованому занятті як центральна
 • ретельна підготовка педагога до проведення заняття, розроблення плану­-конспекту на основі карти розумових дій тощо.

Якщо будь-­яка із цих умов відсутня або не забезпечена у повній мірі, то заняття не дає очікуваного результату й у дітей не утворюється цілісне уявлення щодо визначеної теми.

Чому немає інтеграції

Аби з’ясувати, у яких випадках і чому ідея інтеграції в організації занять може «не спрацювати» на практиці, необхідно дати відповіді на такі запитання:

 • У чому полягають труднощі та страхи педагогів-­«дошкільників» під час підготовки до проведення інтегрованого заняття?
 • Наскільки педагоги володіють методикою проведення інтегрованих занять? Які методичні рекомендації застосовують, що беруть за основу під час підготовки до проведення інтегрованого заняття?
 • У чому проявляється неузгодженість теорії, методики та власне практики проведення інтегрованих занять?
 • На яку методичну допомогу очікують вихователі під час розв’язання складних для себе питань щодо організації інтегрованих занять?
 • Які «гострі кути» теорії, методики проведення інтегрованого заняття потребують найбільшого шліфування та розкриття на практиці з погляду вихователя-­методиста?
 • Що є незрозумілим у побудові структури інтегрованого заняття?
 • Як організувати інтегроване заняття, щоб не перевантажувати дітей?
 • Що потрібно здійснити вихователю-­методисту, аби організація та проведення інтегрованого заняття стала цікавою та зрозумілою для педагогів?

Що утруднює процес проведення інтегрованих занять

Спілкування з керівниками та педагогами дошкільних навчальних закладів, спостереження за педагогічним процесом дають змогу окреслити низку проблем, які утруднюють процес проведення інтегрованих занять.

Помилкове трактування

Насамперед педагоги часто плутають інтегровані заняття з комбінованими та (або) комплексними, а тому:

 • не розуміють, у чому різниця в особливостях їх проведення
 • не бачать можливостей одночасного розв’язання програмових завдань за допомогою різних видів діяльності.

Складові поняття «інтегроване заняття»

Назва

Визначення

Вид заняття

Залежно від обраного напряму роботи, діяльності дітей та вибору розділів програми — предметні (комплексні; тематичні), комбіновані, домінантні, інтегровані, сюжетно­-динамічні

Синтез

Метод наукового дослідження предметів, явищ дійсності в цілісності, єдності та взаємозв’язку їх частин; логічний прийом, за допомогою якого ми подумки сполучаємо в одне ціле окремі частини предмета, явища

Пізнання

Сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища та закономірності об’єктивного світу; процес відображення та відтворення дійсності у мисленні

Рівні (види) або способи пізнання

 • чуттєве пізнання — здійснюється за допомогою відчуття, сприймання, уявлення;
 • раціональне пізнання — відбувається в поняттях, думках, висновках і фіксується в теоріях

Діяльність, види діяльності

Процес активної взаємодії суб’єкта й об’єкта. Буває ігрова, пізнавальна, трудова, діяльність спілкування тощо

Діяльність, спрямована на реалізацію завдань освітніх ліній (освітні напрями):

 • сенсорно­-пізнавальна — формування елементарних математичних уявлень, ознайомлення з навколишнім світом, із природою
 • художньо­-мовленнєва — розвиток мовлення, ознайомлення із художньою літературою, театральні ігри тощо
 • художньо-­естетична — музикування, малювання, ліплення, аплікація, художня праця
 • фізкультурно­-оздоровча тощо

Дидактичні ігри та вправи, рухливі ігри та вправи, бесіди, спостереження, види праці, досліди, пізнавальні хвилинки, читання, театралізація тощо — це методи та прийоми освітньої діяльності як засоби реалізації програмових завдань

Труднощі методики

Під час пояснення поняття «інтегроване заняття» педагогам складно визначити, що все-­таки необхідно інтегрувати (об’єднувати) — теми, розділи програми чи види діяльності. Непросто виокремити й те, на реалізації змісту яких розділів програми потрібно зосереджуватися на інтегрованому занятті й у якому випадку.

Часто вихователі на інтегрованих заняттях роблять акцент на розв’язанні завдань, які поставлені у програмі відповідно до теми (наприклад, узагальнити уявлення про будову рослини, розвивати вміння узгоджувати числівники з іменниками тощо), але не розкривають ключове поняття (наприклад, «весняні квіти»), а іноді взагалі не спрямовують дитячу діяльність на його розкриття

Інколи педагоги так захоплюються можливістю використати багато прийомів, що їх кількість не дає змоги педагогу методично грамотно відпрацьовувати всі ці прийоми. А якщо вихователі й намагаються правильно застосувати їх, то забувають про необхідність сформувати в дітей цілісне уявлення про предмет, який зазначено в темі заняття. Відтак у дітей безсистемно нагромаджуються знання, які вони не спроможні застосувати на практиці

Багатьох вихователів бентежить кількість підтем, які можуть виникати у процесі розкриття ключової теми­образу, — їм незрозуміло, як охопити весь необхідний матеріал у структурі заняття. Окрім того, педагогічним працівникам не завжди зрозуміло, скільки і яких видів діяльності може бути використано на інтегрованих заняттях.

Аби якнайліпше розкрити тему­-образ на занятті, деякі педагоги застосовують велику кількість різних прийомів, захоплюються ними та проводять їх фронтально, не застосовуючи групових та індивідуальних форм роботи з дітьми.

Натомість вихователі:

 • не використовують дидактичну гру як засіб практичного застосування отриманих знань
 • вдаються до прийомів, що мають інформаційно­репродуктивну основу — отже спрямовані на слухове та зорове запам’ятовування й обмежують безпосередню діяльність самих дітей у підгрупах та індивідуально, спрямовану на опанування життєво необхідних вмінь і навичок
 • використовують недостатньо художньо-­мовленнєву діяльність під час розкриття теми

Брак досвіду

Своєю чергою вихователі-­методисти, надаючи методичну допомогу педагогу, скажімо аналізуючи його конспект інтегрованого заняття, не завжди можуть:

 • побудувати цей процес у формі інтерактивної взаємодії з ним
 • порекомендувати вихователю альтернативні методи освітнього впливу на дітей — методи, прийоми, види діяльності та форми організації дітей.

Тож педагогам бракує прикладів вдалих розробок інтегрованих занять, їх відеозаписів тощо.

Зрозуміло, що в такій ситуації виникає потреба глибокої методичної роботи з педагогами.

Методична робота з педагогами

Однією з результативних форм роботи може бути семінар-­практикум. Готуючись до заходу, варто:

 • обрати найвдаліші інтегровані заняття із проведених у дошкільних навчальних закладів міста під час методичних об’єднань
 • обговорити та за потреби скорегувати структурні компоненти обраних інтегрованих занять разом із їх авторами, завідувачами та вихователями­методистами з метою подальшої презентації цих занять для колег
 • організувати відеозйомку одного з обраних занять в умовах групи дошкільного закладу для подальшого його аналізування з педагогами
 • сформулювати запитання до учасників, які сприяли б конструктивному обговоренню та тлумаченню кожної складової у визначенні поняття «інтегроване заняття», дібрати приклади із практики для аргументації тлумачень
 • дібрати карти розумових дій, розроблені педагогами, на різноманітні теми
 • визначити методи та прийоми залучення учасників до активної роботи (обговорення й аналізування).

У підсумку педагоги мають:

 • упорядкувати свої теоретичні знання щодо інтеграційних процесів у дошкільній освіті
 • з’ясувати термінологічні поняття
 • обговорити з колегами й методистами незрозумілі питання
 • збагатитися новими ідеями для моделювання й проведення інтегрованих занять у своїй педагогічній практиці.

За матеріалами Ірини РОМАНЮК,
методиста Миколаївського науково­-методичного центру,
Олени БОРОЗДІНОЇ,
вихователя­-методиста ДНЗ № 141, Миколаїв,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Сертифікація в системі базової освіти