Як внести змiни до статуту навчального закладу

Визначимо порядок внесення змін до статуту загальноосвітнього навчального заклату та хто затверджує ці зміни

Навчальнi заклади розробляють власнi статути на основi:

  • (далi— Положення)
  • положення про вiдповiдний тип навчального закладу
  • .

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Порядок внесення змін до статуту

Згiдно з статут державного та комунального навчального закладу затверджується вiдповiдним органом управлiння освiтою. Статут навчального закладу реєструє мiсцевий орган виконавчої влади або орган мiсцевого самоврядування.

За необхiдностi внести змiни у статут навчального закладу керiвник має виконати такi дiї:

  • обговорити змiни з батькiвською та педагогiчною громадськiстю (пiд час батькiвських зборiв, на засiданнi педагогiчної ради, ради навчального закладу)
  • ухвалити рiшення про внесення змiн до статуту навчального закладу на загальних зборах (конференцiї)
  • оформити змiни до статуту
  • пiдготувати iнiцiативного листа вiдповiдному органу управлiння освiти про погодження змiн до статуту навчального закладу
  • подати документи вiдповiдному органу управлiння освiти для розгляду.

Чи змінювати статут з набуттям чинності новим Законом про освіту

Документи щодо внесення змiн у статут навчального закладу опрацьовують юристи вiдповiдного органу управлiння освiтою (за наявності) та районної (мiської) державної адмiнiстрацiї. Потiм районна (мiська) державна адмiнiстрацiя (або вiдповiдний орган управлiння освiтою) iнiцiює перед органом мiсцевого самоврядування питання про внесення змiн у статут навчального закладу та подає вiдповiднi документи на розгляд комiсiї з питань освiти (гуманiтарних питань).

Увага!

Змiни у статут можна вносити, якщо вони незначнi. У разi змiни типу навчального закладу або його органiзацiйно-правової форми потрiбно розробляти та затверджувати новий статут

Хто затверджує зміни до статуту

Пiсля обговорення на засiданнi комiсiї з питань освiти (гуманiтарних питань) вiдповiднi документи виносять на розгляд мiської (районної) ради i готують проект рiшення, яке розглядають на черговому засiданнi мiської (обласної, районної) ради згiдно з порядком денним.

Якщо мiська (обласна, районна) рада погодила змiни до статуту навчального закладу i вiдповiдно оформила своє рiшення, то необхiдно здiйснити державну реєстрацiю цих змiн у порядку, визначеному .

Як засвідчують затвердження статуту школизміст

Сертифікація в системі базової освіти