Обов’язки вiдповiдальних осiб щодо органiзацiї харчування учнiв

Хто й чим ВІДПОВІДАЛЬНО займається під час організації харчування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі

Обов’язки керiвника навчального закладу

Контролювати органiзацiю харчування учнiв у навчальному закладi, зокрема асортимент буфетної продукцiї.

Укладати за потреби угоду з органiзацiєю (пiдприємством громадського харчування), що має вiдповiднi документи, якi дають право на проведення торговельної дiяльностi у сферi громадського харчування, щодо забезпечення харчування учнiв навчального закладу. Погоджувати угоду з територiальним органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, якщо бухгалтерський облiк ведуть безпосередньо у навчальному закладi.

Погоджувати за потреби графiки постачання продуктiв i продовольчої сировини до навчального закладу.

Затверджувати примiрнi двотижневi меню та погоджувати їх iз територiальним органом державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

Видавати накази:

Призначати особу, вiдповiдальну за органiзацiю харчування учнiв.

Затверджувати режим та графiк харчування учнiв.

Увага!

У навчальних закладах установлюють такi режими харчування:

 • чотириразовий (снiданок, обiд, полуденок, вечеря) — для вихованцiв шкiл-iнтернатiв, спецiальних шкiл (шкiл-iнтернатiв);
 • одноразовий (снiданок) — для учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв денної форми навчання з числа дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, учнiв з малозабезпечених сiмей, учнiв 1–4-х класiв;
 • триразовий (снiданок, обiд, вечеря) — для учнiв, якi проживають у пришкiльних iнтернатах;
 • дворазовий (снiданок, обiд) — для учнiв, яким згiдно iз Законом Украї­ни «Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи» вiд 28.02.1991 № 796-XII гарантовано пiльгове харчування.

У групах продовженого дня встановлюють такi режими харчування:

 • дворазовий (обiд, полуденок) — для учнiв 1–4-х класiв;
 • одноразовий (обiд) — для учнiв 5–7-х класiв;
 • дворазовий (обiд, полуденок) — у разi тривалого перебування учнiв у навчальному закладi

Затверджувати списки учнiв, якi отримують пiльгове (безплатне) харчування.

Пiдписувати щоденнi меню-розклади.

Інформувати батькiв про органiзацiю харчування учнiв у навчальному закладi.

Органiзовувати один-два рази на рiк анкетування учнiв та їхнiх батькiв з питань органiзацiї харчування учнiв у навчальному закладi.

Розглядати питання органiзацiї харчування учнiв на нарадах при керiвнику навчального закладу, виробничих нарадах, засiданнях батькiвського комiтету, пiклувальної ради тощо.

Брати участь за потреби у визначеннi вартостi харчування одного учня на день, якщо бухгалтерський облiк ведуть безпосередньо у навчальному закладi.

Увага!

Цей показник розраховують шляхом множення вартостi денної норми продуктiв харчування у грамах (брутто), установленої на одного учня (з урахуванням вiку та кратностi харчування), на середню цiну, що дiє у певнiй мiсцевостi на момент складання кошторису

Установлювати за потреби конкретний розмiр вартостi харчування учнiв 1–4-х класiв, вихованцiв груп продовженого дня, а також учнiв пiльгової категорiї, якщо бухгалтерський облiк ведуть безпосередньо у навчальному закладi. На пiдставi встановленого розмiру вартостi харчування одного учня на день та з урахуванням iнших показникiв обчислювати потребу в асигнуваннях на харчування учнiв.

Розглядати за потреби на засiданнi педагогiчної ради питання встановлення пiльг для вихованцiв груп продовженого дня навчального закладу.

Увага!

За рiшенням педагогiчної ради вiд плати за харчування можна звiльнити лише певний вiдсоток вiд чисельностi вихованцiв групи продовженого дня за списком:

 • 10% — у повному обсязi;
 • 15% — на половину вартостi

Обов’язки особи, вiдповiдальної за харчування учнiв

Координувати роботу медичного персоналу стосовно харчування учнiв.

Вiдпрацьовувати режим i графiк харчування учнiв.

Розмiщувати на видному мiсцi графiк харчування учнiв.

Визначати режим чергування педагогiчних працiвникiв в обiднiй залi.

Визначати кiлькiсть учнiв, якi потребують гарячого харчування.

Складати щоквартально списки дiтей, якi отримують пiльгове харчування, перебуваючи у групах продовженого дня. Подавати цi списки на затвердження керiвнику навчального закладу.

Формувати списки дiтей, якi отримують пiльгове харчування, на пiдставi таких документiв, як:

 • заяви батькiв (осiб, якi їх замiнюють)
 • довiдки, що дають право на одержання пiльгового харчування
 • довiдки з мiсця роботи (служби, навчання) батькiв (осiб, якi їх замiнюють) або органу соцiального захисту за мiсцем проживання (якщо батьки не працюють, не навчаються, не перебувають на службі).

Увага!

До пiльгових категорiй належать:

 • дiти, якi постраждали вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи
 • дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування
 • дiти з малозабезпечених сiмей
 • учнi 1–4-х класiв

Брати участь у бракеражi готової продукцiї (за вiдсутностi медичного працiвника).

Контролювати додержання учнями правил особистої гiгiєни пiд час вживання готових страв, буфетної продукцiї.

Контролювати санiтарно-гiгiєнiчний стан їдальнi.

Стежити, щоб за кожним класом в обiднiй залi були закрiпленi певнi столи, а за учнями класу — iндивiдуальнi мiсця за столами вiдповiдно до їхнього зросту.

Звiтувати перiодично на засiданнях педагогiчної ради про стан органiзацiї харчування учнiв навчального закладу для визначення подальших завдань щодо полiпшення харчування.

Обов’язки класних керiвникiв

Вести облiк учнiв, якi харчуються.

Повiдомляти вчасно особу, вiдповiдальну за харчування учнiв, про наявну кiлькiсть учнiв, якi харчуються.

Стежити, щоб учнi мили руки перед прийманням їжi.

Допомагати учням 1–5-х класiв пiсля приймання їжi збирати використаний посуд i набори у мийну або на конвеєр для збору використаного посуду.

Обов’язки медичного працiвника навчального закладу

Брати участь у роботi комiсiї з бракеражу продуктiв харчування та продовольчої сировини.

Брати участь у складаннi щоденних меню-розкладiв.

Контролювати якiсть їжi, а також сировини та продуктiв, що надходять до навчального закладу.

Стежити за дотриманням санiтарно-гiгiєнiчних вимог у їдальнi.

Оглядати учнiв, щоб визначити, хто з них потребує дiєтичного харчування тощо.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді