Яким має бути директор Нової української школи

Автор
Головний спеціаліст відділу комунікацій та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України, експерт з питань освіти
Визначено перелік компетентностей керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа»

Загальні програмні та фахові компетентності керівників ЗЗСО визначені у Типовій освітній програмі організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 № 1392).

Компетентності керівних кадрів НУШ

Система оцінювання за Типовою програмою («зараховано»/«не зараховано»):

 • тестування за результатами
 • опанування навчальних матеріалів відповідних навчальних модулів
 • отримання сертифікату за успішне проходження навчання на дистанційній складовій Типової програми
 • проходження підсумкового тестування.

Розвиток управлінських компетентностей

Типова програма акцентована на розвитку управлінських компетентностей професійної діяльності керівних кадрів ЗЗСО з таких питань:

 • нормативно-правове забезпечення функціонування ЗЗСО
 • впровадження нових освітніх програм і стандартів
 • прозорість фінансової діяльності ЗЗСО
 • створення сучасного освітнього середовища в ЗЗСО
 • кадрове забезпечення та вимоги до професійних компетентностей педагогічних працівників
 • управління освітнім процесом, його навчально-методичне забезпечення та науково-методичний супровід
 • електронний документообіг
 • взаємодія влади та громади у створенні умов розвитку ЗЗСО
 • створення умов для здійснення державно-приватного партнерство в освіті
 • побудови демократичної моделі управління ЗЗСО.

Професійні вимоги (компетенції) до директора закладу освіти визначають у посадовій інструкції.

Загальні програмні компетентності:

 • Застосовувати отриманні знання у професійній діяльності
 • Комунікаційні навички: здатність ефективно спілкуватися
 • Мислити стратегічно, критично
 • Передавання інформації: уміння представити складну інформацію у стислій усній або письмовій формі
 • Конструктивне висловлювання своїх думок
 • Сприймати нове, генерувати нововведення
 • Проявляти ініціативу і рішучість
 • Виявляти та вирішувати проблеми
 • Приймати обґрунтовані рішення
 • Розробляти та управляти проектами
 • Працювати у команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети
 • Сприймати думки інших людей, їхнє право на власну позицію
 • Мати активну громадянську позицію
 • Професійно викладати та аргументувати свою позицію
 • Навчатися самостійно
 • Володіти навичками підприємницької діяльності
 • Критично оцінювати власні професійні знання та вміння Володіти сучасними інформаційними та web-технологіями.

⇒ Яким має бути вчитель Нової української школи

⇒ 11 компетентностей учня початкової школи — чек-ліст для вчителя

⇒ Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Фахові компетентності

Фахові компетентності (предметно орієнтовані) керівника НУШ згруповані у 5 модулів:

 • Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти
 • Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти та програми (освітні та навчальні) початкової школи
 • Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти
 • Управління кадровою роботою закладу загальної. середньої освіти, соціальні гарантії працівникам
 • Державно-громадське управління закладом загальної і середньої освіти в умовах реформування галузі освіти України.

За кожним модулем потрібно буде скласти тест.

Фахові компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти за 5 модулями

Програмні результати навчання:

 • знання концептуальних засад реформування галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими потребами, реалізація можливостей профільного, індивідуалізованого навчання
 • готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, методів та підходів до управління закладом загальної середньої освіти в умовах суспільних трансформацій
 • забезпечення реалізації принципів педагогіки партнерства
 • створення умов для роботи піклувальної ради та органів громадського самоврядування ЗЗСО
 • налагодження взаємодії з владою та громадами різних рівнів
 • отримання знань теорії та практики прийняття управлінських рішень, вміння визначати проблемні питання в професійній діяльності колективу та роботі ЗЗСО та віднаходити шляхи їх вирішення, запобігання та вирішення конфліктів, досягнення компромісів
 • формування громадянських та соціальних компетентностей, пов’язаних з:
  • ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини
  • добробутом та здоровим способом життя
  • усвідомленням рівних прав і можливостей для всіх учасників освітнього процесу
 • самостійне планування та прогнозування стратегії розвитку ЗЗСО, розроблення та впровадження освітніх проектів, інноваційних, інформаційних і web-технологій освіти
 • самостійне готування та подання на розгляд нормативних документів щодо утворення, реорганізації та функціонування ЗЗСО:
  • статут
  • правила внутрішнього розпорядку
  • колективний договір
  • тарифікація тощо
 • ефективне використання годин інваріантної та варіативної складової навчального плану, розподіл педагогічного навантаження, тарифікація
 • здатність вирішувати кадрові питання:
  • пошук персоналу
  • прийом на роботу
  • звільнення працівників
  • мотивація та накладення стягнень
 • здійснювання ефективної роботи в команді, делегування повноважень, розподіл функціональних обов’язків, тайм-менеджмент у роботі керівника
 • забезпечення прозорості в роботі ЗЗСО та його фінансів, організація самостійного бухгалтерського обліку, формування бюджету, складання кошторисів, підготовка документації й участь у тендерних торгах, відкриття рахунків, підготовка фінансових звітів
 • здатність орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і потреб ЗЗСО, вимог сучасного інформаційного суспільства, ефективного використання можливостей інформаційних і web-технологій
 • критичне оцінювання результатів власної професійної діяльності, бачення помилок і шляхів їх усунення, принцип соціальної відповідальності за свою професійну діяльність.

Справи керівника у жовтні: що проконтролюватизміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді