Програма підвищення кваліфікації директорів НУШ

Затверджено Типову освітню програму організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти

Типова освітня програма організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» затв. наказом МОН від 13.12.2018 № 1392.

Заклади післядипломної педагогічної освіти використовуватимуть цю програму:

 • під час організації та проведення навчання керівних кадрів ЗЗСО
 • відповідно до потреб регіону, включаючи додаткові навчальні модулі.

Зауважте!

Навчання відбуватиметься за очно-дистанційною формою, заг. тривалість — 150 акад. год.

  При навчанні керівників НУШ використовуватимуть веб-сервіс шаблонів документів КОЗА Онлайн (схвалено для використання в ЗЗСО комісією з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН, лист ІМЗО від 08.06.2018 № 21/12-Г-318)

  ⇒ Яким має бути директор НУШ

  Нова ідеологія підвищення кваліфікації керівних кадрів

  Типова освітня програма організації та проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів ЗЗСО розроблена:

  • на основі програми «Модульна програма підвищення кваліфікації керівників Нової української школи» (авт. колектив під наук. кер-вом проф. Н. І. Клокар; схвалено Вченою радою Університету менеджменту освіти, протокол № 7 від 19.09.2018)
  • враховуючи:
   • швидкі зміни в соціально-економічному, політичному житті країни
   • виклики глобалізації
   • об’єктивні потреби підвищення якості управління в умовах децентралізації
   • необхідність розроблення нових технологій саморозвитку й самовдосконалення педагогічних працівників з огляду на їхні особистісно-професійні запити й потреби, професійний досвід.

  Мета підвищення кваліфікації

  Сучасний керівник ЗЗСО має бути готовим до управління колективом закладу в сучасних умовах з позицій менеджменту як інтеграції науки та мистецтва управління людьми та соціальними процесами.

  Мета Типової програми — модернізувати управлінські компетентності керівних кадрів ЗЗСО для ефективного управління відповідно до вимог Концепції НУШ з урахуванням:

  • основних напрямів державної політики у галузі освіти, її європейського вектору розвитку
  • особливостей соціально-економічного розвитку територій в процесі децентралізації.

  Завдання програми

  Основні завдання Типової програми:

  • удосконалити професійні компетентності керівних кадрів з питань ефективного управління ЗЗСО відповідно до вимог Концепції НУШ в умовах децентралізації влади з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти та запитів громадянського суспільства
  • сприяти особистісному та професійному розвитку керівних кадрів ЗЗСО на основі актуалізації їхнього професійного та життєвого досвіду відповідно до сучасних вимог суспільства та місцевої громади
  • удосконалити управлінські компетентності керівних кадрів ЗЗСО, розширити знання:
   • з освітнього, економічного і фінансового менеджменту
   • з управління проектами
   • про роботу з персоналом
   • про формування управлінської команди
  • поглибити знання з психологічної складової управлінської діяльності керівних кадрів ЗЗСО, питань запобігання та вирішення конфліктів всіх рівнів
  • поглибити знання концептуальних засад педагогіки партнерства
  • обґрунтувати шляхи ефективної взаємодії керівних кадрів ЗЗСО з владою і громадами різних рівнів, з піклувальною радою та органами громадського самоврядування закладу
  • розвивати навички системного аналізу результатів діяльності ЗЗСО, об’єктивного оцінювання проблемних ситуацій та знаходження оптимальних шляхів для їх розв’язання
  • розвивати громадянські компетентності керівних кадрів ЗЗСО, формувати усвідомлення важливості власної громадянської позиції та впливу на формування демократичного середовища, як у колективі так і в місцевій громаді
  • розвивати інформаційну культуру управління ЗЗСО, навички використання сучасних технологій в освіті, зокрема, засобів інформаційних та web-технологій й освітніх інновацій
  • розширити знання про:
   • запобігання корупції у ЗЗСО
   • розвиток підприємництва в освіті
   • проведення госпрозрахункової діяльності
   • взаємодію ЗЗСО зі спонсорами та меценатами, зокрема з громадськими об’єднаннями та фондами, з метою отримання позабюджетного фінансування розвитку матеріально-технічної бази, освітнього середовища, всіх учасників освітнього процесу закладу загальної середньої освіти
  • мотивувати керівні кадрі ЗЗСО до постійного професійного вдосконалення шляхом неперервної освіти через самоосвіту та постійний самоаналіз результатів своєї управлінської діяльності.

  ⇒ Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

  Форми підвищення кваліфікації керівних кадрів НУШ

  Навчальні заняття за Типовою програмою проходять у формах:

  • навчальних тренінгів
  • семінарів
  • робочих зустрічей
  • круглих столів
  • конференцій з обміну досвідом та дискусій.

  У навчально-методичному забезпеченні Типової програми —

  • матеріали для самостійної роботи здобувачів освіти за темами дистанційної складової (відео лекції, чати, онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо)
  • список рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно тематики навчальних модулів програми.


  зміст

  Сертифікація в системі базової освіти