Яким має бути вчитель Нової української школи

Визначено компетентності вчителів початкової школи, необхідні для навчання учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках

Наказ про уточнення посадових інструкцій: ПРИКЛАД

Профілі базових компетентностей учителя початкових класів

⇒ Яким має бути директор Нової української школи

Головна ідея підвищення кваліфікації — забезпечити індивідуально-особистісне та професійно-діяльнісне самовдосконалення педагогів початкової школи завдяки активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду.

Базові компетентності вчителя початкових класів

професійно-педагогічна компетентність

 • обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку
 • здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи

соціально-громадянська компетентність

 • розуміння сутності громадянського суспільства
 • володіння знаннями про права і свободи людини
 • усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей власної участі у їх розв’язанні
 • усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності
 • вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання
 • навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку
 • здатність до ефективної командної роботи
 • вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів

загальнокультурна компетентність

 • здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва
 • усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших

мовно-комунікативна компетентність

 • володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної діяльності
 • вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми розміркувань та аргументації
 • розвиненість культури професійного спілкування
 • здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій)

психологічно-фасилітативна компетентність

 • усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини
 • здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації

підприємницька компетентність

 • вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави

інформаційно-цифрова компетентність

 • здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства

Результат підвищення кваліфікації вчителя початкової школи

Педагоги-слухачі опановуватимуть вибіркові модулі за очною, дистанційною та змішаною формами навчання.

Очікувані результати підвищення кваліфікації

Знання і розуміння

 • сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, початкової зокрема
 • соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері початкової освіти
 • особливостей процесів викладання і навчання молодших школярів
 • основних механізмів функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання
 • способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів
 • концепції інклюзивної освіти

Розвинені вміння

 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо)
 • конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням різноманітних методів, форм і технологій
 • діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора
 • керувати проектною діяльністю школярів
 • організовувати культуромовне освітньо-розвивальне середовище
 • проектувати власну програму професійно-особистісного зростання

Диспозиції (цінності, ставлення)

 • дитиноцентризм, цінність особистості
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток
 • відданість ідеї щодо значущої участі в освітньому процесі усіх учнів
 • просування демократичних цінностей (повага до багатоманітності, право вибору, формування спільноти, полікультурність)
 • рефлексія власної професійної практики


зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді