Штатний розпис закладу загальної середньої освіти: покрокова інструкція

Штатний розпис — це внутрішній (локальний) документ закладу освіти, що відображає розподіл праці між працівниками, кількість працівників, місячний і річний фонди зарплати

Директор школи має бути добре обізнаний із особливостями складання штатного розпису, адже він обов’язково проектує цей документ до початку навчального чи календарного року.

До штатного розпису школи вносять:

 • повну інформацію про посади (професії) усіх працівників
 • розміри основної зарплати, надбавок і доплат.

На підставі штатного розпису врегульовують і кадрові питання.

Як у штатний розпис ввести посаду інспектора з кадрів

 

Форма штатного розпису школи

 

Можна використовувати:

а) типову форму 

б) скласти власну.

Головне, щоб у формі були графи, де фіксуватимуть:

 • назви посад
 • назви структурних підрозділів (за наявності)
 • кількість штатних одиниць
 • посадові оклади
 • надбавки й доплати
 • фонд зарплати на місяць, рік.

 

Як скласти штатний розпис ЗЗСО

Крок 1. Вивчіть нормативно-правову базу

Штатний розпис школи: крок за кроком

Перелік основних нормативно-правових документів, якими варто керуватися під час складання штатного розпису ЗНЗ:

Крок 2. Залучіть працівників до підготовки проекту штатного розпису

Хто складає штатний розпис:

 • керівник ЗЗСО
 • фахівець органу управління освітою (для навчальних закладів з малою наповнюваністю учнів).

 

Яких працівників і чому варто долучити до підготовки проекту штатного розпису:

заступника з навчально-виховної роботи

⇒ складає робочий навчальний план, відповідно до якого визначають кількість годин за кожним навчальним предметом; додаткового часу на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

заступника з господарської роботи

⇒ організовує роботу технічного персоналу, розподіляє навантаження

секретаря

⇒ правильно оформлює штатний розпис

бухгалтера (за наявності)

⇒ штатний розпис це один із основних фінансово-господарських документів

Після затвердження штатних розписів ЗЗСО бухгалтер чи економіст органу управління освітою формує документи, в яких подає узагальнені дані:

 • кількість штатних одиниць навчальних закладів
 • загальний фонд оплати праці для району (міста)
 • прогноз видатків на навч./календ. рік.

Крок 3. Надайте необхідну інформацію працівникам школи, які беруть учать у складанні проекту штатного розпису

До середини серпня остаточно відомо:

Відтак керівник ЗЗСО надає працівникам, які беруть участь у підготовці штатного розпису, таку інформацію:

Зауважте!

Обсяг навчальних годин залежить від кількості навчальних предметів, визначених робочим навчальним планом.

Крок 4. Проведіть нараду при директорові

Питання, які варто винести на обговорення:

Крок 5. Визначте організаційну структуру навчального закладу

Зазвичай організаційну структуру визначають:

Варто пам’ятати!

Організаційна структура має відповідати структурі, наведеній у Статуті навчального закладу.

Аби правильно визначити організаційну структуру, можна спочатку зобразити її графічно. Це полегшить сприймання, дасть змогу наочно побачити підпорядкованість підрозділів, зв’язки між ними.

Крок 6. Проаналізуйте кадрове забезпечення

Цим питанням займається заступник директора з навчально-виховної роботи. Він має з’ясувати:

 • наскільки навчальний заклад забезпечено кадрами
 • скільки залишилося вільних посад
 • скільки працюватиме педагогів-сумісників
 • який обсяг роботи виконуватимуть працівники за суміщенням.

Крім того, заступник збирає інформацію про:

Крок 7. Проаналізуйте інформацію про доплати, надбавки

У штатному розписі вказують:

 • посадові оклади працівників закладу (враховуючи підвищення)
 • доплати і надбавки.

Тож на цьому етапі керівник і бухгалтер ЗНЗ мають перевірити:

 • чи є накази про встановлення підвищень, доплат та надбавок
 • чи відповідають встановлені підвищення, доплати та надбавки нормативним актам.

Зауважте!

 

Крок 8. Перевірте відповідність назв посад Класифікатору професій

Формуючи штатний розпис, варто перевірити назви посад за Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (КП), затв. наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Назви посад працівників у штатному розписі мають відповідати:

 • КП
 • Типовим штатним нормативам.

Крок 9. Порівняйте дані у новому та минулорічному штатних розписах

Такий аналіз проводять, аби виявити, чи змінилися показники порівняно з минулим роком.

Отримані дані можна занести до порівняльної таблиці. Цю інформацію використовує керівник ЗНЗ, коли:

 • готує щорічний звіт
 • складає план розвитку навчального закладу
 • аналізує виконання річного плану роботи тощо.

 

Крок 10. Узагальніть результати аналізу та заповніть штатний розпис

Штатний розпис заповнює:

 • секретар
 • заступник директора з навчально-виховної роботи (якщо немає секретаря).

Під час заповнення штатного розпису можуть виникнути труднощі при зазначенні деяких даних:

Дані

Як зазначати

 • кількість штатних одиниць

⇒ відповідно до кількості штатних одиниць, обчисленої у розрізі кожної посади (професії) загалом по ЗНЗ

 • однакові назви посад з різними посадовими окладами

⇒ щодо кожної з них в окремому рядку вказують назву посади, кваліфікаційний розряд, тарифну ставку

 • однакові посади з однаковими окладами

⇒ в одному рядку зазначають кількість штатних одиниць працівників певної професії та кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) і тарифну ставку (посадовий оклад)

Крок 11. Погодьте проект штатного розпису з виборним органом первинної профспілкової організації

Перед затвердженням штатного розпису ЗНЗ органом управління освітою його варто попередньо погодити з виборним органом первинної профспілкової організації.

Нижче реквізиту «Підпис» ставлять гриф погодження, що включає такі елементи:

Крок 12. Підпишіть штатний розпис

Хто підписує штатний розпис:

 • керівник та бухгалтер ЗНЗ

або

 • головний бухгалтер чи начальник планово-фінансового відділу органу управління освітою, які складали штатний розпис.

Крок 13. Затвердьте штатний розпис

Керівник органу управління освітою затверджує штатний розпис та ставить гриф затвердження, який скріплює печаткою.

Гриф затвердження включає такі дані:

 • кількість штатних одиниць
 • місячний фонд зарплати (розмір у гривнях)
 • назва посади
 • ініціали та прізвище
 • число, місяць, рік затвердження
 • підпис.

Якщо навчальний заклад приватний — штатний розпис затверджує засновник (власник).

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Затверджувати штатний розпис обов’язково

Затверджений штатний розпис діє протягом навчального (календарного) року

За потреби до штатного розпису можна внести зміни

Відсутність штатного розпису є адміністративним правопорушенням.

Крок 14. Видайте наказ про затвердження штатного розпису

Затвердження штатного розпису обов’язково супроводжують виданням відповідного наказу. Хто видає такий наказ:

 • керівник закладу

⇒ якщо навчальний заклад має власну бухгалтерію

 • орган управління освітою

⇒ якщо навчальний заклад обслуговує централізована бухгалтерія

Наказ про затвердження штатного розпису:

 • є наказом з основної діяльності, а отже має складатися з констатуючої та розпорядчої частин
 • може й не мати констатуючої частини та відразу починатися зі слова НАКАЗУЮ, оскільки для введення в дію штатного розпису додаткових пояснень не потрібно (варто зазначити причини, що викликали необхідність затвердження нового штатного розпису)
 • може мати додатки, посилання на які варто наводити у відповідних пунктах тексту наказу.

Крок 15. Доведіть штатний розпис до відома працівників школи

Усі працівники ЗНЗ мають ознайомитися із затвердженим штатним розписом. Це можна зробити під час:

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді