Алгоритм тарифікації у загальноосвітньому навчальному закладі

Готуючись до тарифікації, директор загальноосвітнього навчального закладу має охопити широкий пласт відомостей про умови оплати праці педагогічних працівників. Хай усе відбудеться по порядку, крок за кроком

Однією зі складових систем оплати праці є тарифна, яку застосовують і в галузі освіті.

Формуючи та одночасно диференціюючи розміри заробітної плати, опираються на:

 • Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
 • тарифні ставки
 • схеми посадових окладів
 • професійні стандарти (кваліфікаційні характеристики).

Тарифікація завершується поданням до органу управління освітою тарифікаційних списків, тобто до 5 вересня кожного навчального року.

Розглянемо увесь шлях тарифікації педагогічних працівників.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

КРОК 1. Створюємо тарифікаційну комісію

Тарифікацію проводить комісія, яку керівник закладу:

У складі комісії мають бути працівники, які:

 • передовсім обізнані з питань оплати праці
 • мають авторитет у колег тощо.

Якщо у навчальному закладі є бухгалтер, то його обов’язково залучають до діяльності тарифікаційної комісії.

КРОК 2. Визначаємо загальну кількість навчальних годин на новий навчальний рік

Загальнорічна кількість навчальних годин установлена типовими навчальними планами, які затверджує МОН України.

Типові навчальні плати мають дві складові:

 • інваріантну
 • варіативну.

Також у них встановлене:

 • погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами навчальних предметів)
 • гранично допустиме навчальне навантаження учнів.

Години варіативної складової відводять на:

 • збільшення годин на вивчення окремих навчальних предметів інваріантної складової
 • упровадження курсів за вибором
 • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

На основі типових навчальних планів ЗНЗ складає робочий навчальний план, у якому:

 • конкретизовано варіативну складову
 • визначено профіль навчання.

Загальну кількість навчальних годин фіксують у тарифікаційному списку. Її визначають, ураховуючи:

 • кількість груп у кожному класі
 • обсяг годин за робочим навчальним планом.

Отож, тарифікаційна комісія розподіляє години між педагогами, маючи дані про:

 • кількість годин інваріантної та варіативної складових за робочим навчальним планом
 • кількість годин, відведених для індивідуального навчання учнів та гурткової роботи.

КРОК 3. Розподіляємо педагогічне навантаження

Під час розподілу педнавантаження враховують, що:

 • педагогічне навантаження вчителя обсягом менше тарифної ставки установлюють лише за його згоди
 • обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи за основним місцем роботи для педагогічного працівника граничними розмірами не обмежений.

Також зважають на особливості встановлення педагогічного навантаження вчителям:

 • початкових класів

При цьому його довантажують іншими видами організаційно-педагогічної роботи

 • фізичного виховання

 • у сільських 9-річних ЗНЗ, де немає необхідної кількості навчальних годин з фізкультури у II–IХ класах, уводять повну посаду вчителя фізичного виховання, покладаючи на нього обов’язки з організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів

КРОК 4. Погоджуємо розподіл педагогічного навантаження з профспілковим комітетом

Навчальне навантаження між учителями та іншими педагогічними працівниками розподіляє керівник навчального закладу залежно від:

 • кількості годин, передбачених навчальними планами
 • наявності відповідних педагогічних кадрів
 • інших конкретних умов, що склались у закладі.

Розподіл має погодити профспілковий комітет.

Якщо учитель викладає кілька навчальних предметів, то обсяг навчального навантаження у тарифікаційному списку відображається в розрізі кожного навчального предмета.

КРОК 5. Доводимо до відома працівників обсяг їхнього педагогічного навантаження

Власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов’язані доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року педагогічне навантаження в наступному навчальному році.

Який термін ознайомлення

Галузевою угодою на 2016-2020 роки визначено не пізніше як за два місяці до запровадження.

Типовими правилами внутрішнього розпорядку — до настання щорічної основної відпустки (яка у школі припадає на літні канікули)

КРОК 6. Визначаємо порядок оплати педагогічної (викладацької) роботи педагогічних працівників

Ставки заробітної плати та посадові оклади визначає керівник навчального закладу, враховуючи:

Скористайтеся калькулятором окладів та ставок

До тарифікаційного списку вносять педагогічних працівників:

 • для яких навчальний заклад є основним місцем роботи
 • сумісників, які залучені до виконання викладацької, гурткової роботи як у межах основного робочого часу, так і за його межами.

Розмір місячної заробітної плати обчислюють за нормами:

 • постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298
 • наказу МОН України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557
 • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (затв. наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102).

Тарифні розряди для учителів усіх спеціальностей, вихователів, керівників гуртків залежно від кваліфікаційної категорії наведено в додатках до Наказу № 557.

КРОК 7. Враховуємо підвищення

Визначаючи розміри підвищень ставок з/п працівників, враховують деякі нюанси:

не отримують підвищення за педагогічні звання

 • за основною посадою особи, посади яких належать до персоналу:

– керівного

– адміністративно-обслуговувального

– навчально-допоміжного

якщо підвищення передбачене

за два педагогічні звання

підвищують лише за одним у максимальному розмірі

за кількома підставами

Наприклад, за роботу у закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, і за наявність педзвання «учитель-методист» або «старший учитель»

розмір кожного підвищення визначають, виходячи з розміру ставки заробітної плати, не беручи до обчислень інше підвищення

Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за результатами атестації, відбувається лише на період роботи на посадах, на яких були присвоєні ці звання.

Посадовий оклад підвищують на 5% за керівництво групами продовженого дня, якщо їх у закладі не менше двох:

 • заступникові директора
 • вчителю, на якого покладено керівництво ЗНЗ І ступеня, де посада директора не передбачена.

Підвищення змінюють ставки заробітної плати/посадові оклади — утворюється їх новий розмір.

КРОК 9. Враховуємо надбавки

Педагогічні працівники отримують надбавки до ставок:

КРОК 10. Враховуємо доплати:

Інструкцією № 102 передбачено доплати педагогам за:

 • перевірку зошитів та письмових робіт
 • за класне керівництво
 • завідування кабінетом
 • завідування бібліотекою
 • керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями, відділеннями
 • завідування навчально-дослідними ділянками
 • ведення діловодства та бухгалтерського обліку
 • виконання обов’язків майстра навчальних майстерень
 • проведення позакласної роботи з фізичного виховання
 • керівництво школами (класами), інтернатами, філіалами, відділеннями (групами), навчально-консультаційними пунктами шкіл, відділами позашкільних закладів
 • обслуговування обчислювальної техніки.

Особливості встановлення деяких доплат педагогічним працівникам:

за класне керівництво
20%, 25% або половина з розміру

 • отримують навіть сумісники

 • можна встановлювати і керівникові закладу, і його заступникам

 • не залежить від обсягу педагогічного навантаження

 • не змінюється протягом року у разі зміни кількості учнів у класі

за завідування кабінетом
10–13%

 • її можуть одержувати також керівники ЗНЗ та їхні заступники з дозволу органу управління освітою

Керівники навчальних закладів за погодженням із профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

КРОК 11. Визначаємо порядок оплати штатним працівникам викладацької роботи

Викладацька робота штатних працівників без зайняття штатної посади в тому самому закладі в основний робочий час не є сумісництвом.

Таку роботу можуть вести:

 • керівні працівники навчальних закладів

 • 9 год./тиждень
 • 360 год./рік
 • інші працівники

 • 2 год./день
 • 12 год./тиждень
 • 480 год./рік

Якщо за основною посадою вони отримують повний посадовий оклад (ставку заробітної плати)

 • 3 год./день
 • 18 год./тиждень
 • 720 год./рік

Якщо за основною посадою вони отримують 0,5 посадового окладу (ставки заробітної плати)

Навантаження в межах установлених норм включають до тарифікаційного списку.

КРОК 12. Заповнюємо тарифікаційний список

Форму тарифікаційного списку подано в додатку 1 до Інструкції № 102.

До тарифікаційного списку вносять відомості про:

 • педагогічних працівників навчального закладу
 • інших працівників (лаборантів, бібліотекарів тощо), які ведуть викладацьку роботу.

КРОК 13. Подаємо тарифікаційний список органу управління освітою

Тарифікаційний список подають не пізніше 5 вересня на розгляд і затвердження керівнику органу управління освітою, якому підпорядковано навчальний заклад.

Після затвердження тарифікаційного списку керівник оголошує остаточні результати тарифікації усім працівникам навчального закладу.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді