Мета, завдання та принципи дiяльностi батькiвського комiтету загальноосвiтнього навчального закладу

Якi основнi мета, завдання i принципи дiяльностi батькiвського комiтету загальноосвiтнього навчального закладу?

Питання дiяльностi батькiвських комiтетiв регулює (далi — Примiрне положення про батькiвськi комiтети).

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

визначено, що метою їх дiяльностi є захист законних iнтересiв дiтей в органах громадського самоврядування закладу, у вiдповiдних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогiчному колективу в реалiзацiї завдань загальної середньої освiти.

Основними завданнями дiяльностi батькiвських комiтетiв вiдповiдно до є сприяння створенню умов для:

  • формування та розвитку особистостi учня та його громадянської позицiї, становленню учнiвського самоврядування;
  • виховання в учнiв шанобливого ставлення до державних святинь, української мови i культури, iсторiї i культури народiв, якi проживають в Українi;
  • формування загальнолюдської культури i моралi, культури мiжетнiчних вiдносин;
  • захисту здоров’я та збереження життя i здоров’я дiтей;
  • здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освiти, розвитку їх природних здiбностей та пiдтримки обдарованої молодi;
  • запобiгання бездоглядностi дiтей у вiльний вiд занять час i безпритульностi;
  • всебiчного змiцнення зв’язкiв мiж родинами, навчальним закладом i громадськiстю з метою встановлення єдностi їх виховного впливу на дiтей;
  • залучення батькiвської громадськостi до професiйної орiєнтацiї учнiв, позакласної та позашкiльної роботи;
  • органiзацiї роботи з поширення психолого-педагогiчних i правових знань серед батькiв, пiдвищення їх вiдповiдальностi за навчання i виховання дiтей;
  • вирiшення питань розвитку матерiально-технiчної бази навчального закладу та його благоустрою.

Щодо принципiв дiяльностi батькiвських комiтетiв, то визначено такi, як законнiсть, гласнiсть, колегiальнiсть, толерантнiсть, виборнiсть, органiзацiйна самостiйнiсть в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством, пiдзвiтнiсть i вiдповiдальнiсть перед загальними зборами батькiв закладу, класiв (класу).

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді