Умови оплати працi працiвникiв харчоблоку навчального закладу

До працiвників харчоблоку належать кухар, комiрник та пiдсобний робiтник. Що слід врахувати під час встановлення заробiтної плати цим працiвникам?

Забезпечення учнiв харчуванням, вiдповiдальнiсть за його органiзацiю передбачено, зокрема, , (далi — Закон про загальну середню освiту), .

Умови оплати працi працiвникiв навчальних закладiв, зокрема й працiвникiв харчоблоку, визначенi такими нормативними документами, як:

 • (далi — Інструкцiя № 102);
 • (далi — На­каз № 557).

Увага!

Керiвникам навчальних закладiв надане право встановлювати конкретнi розмiри посадових окладiв працiвникiв згiдно з

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Кiлькiсть штатних одиниць посад працiвникiв харчоблоку

Кiлькiсть штатних одиниць посад працiвникiв харчоблоку визначають, керуючись (далi — Типовi штатнi нормативи).

Типовими штатними нормативами посади працiвникiв харчоблоку передбачено у тих навчальних закладах, якi самостiйно органiзовують харчування учнiв 1-4 класiв та iнших учнiв, яких згiдно з законодавством забезпечують харчуванням. Так, до штатного розпису навчального закладу вводять посаду кухаря з розрахунку на кiлькiсть учнiв, яких забезпечують харчуванням:

 • до 60 — 0,5 шт. од.;
 • 60-100 — 1 шт. од.;
 • 100-200 — 1,5 шт. од.;
 • понад 200 — 2 шт. од.

Увага!

Пiд час обчислення кiлькостi учнiв, яких забезпечують харчуванням, слiд врахувати, що вiдповiдно до змiн, внесених до Закону про загальну середню освiту , безоплатним гарячим харчуванням протягом усього перiоду навчання забезпечуються дiти з особливими освiтнiми проблемами, якi навчаються у спецiальних i iнклюзивних класах

Також у навчальному закладi, в якому органiзовують харчування учнiв самостiйно, вводять, незалежно вiд кiлькостi учнiв, по однiй штатнiй одиницi таких посад, як:

 • комiрник;
 • пiдсобний робiтник.

Увага!

Працiвникам харчоблоку встановлюють такi тарифнi розряди:

 • кухар — 3­5 тарифнi розряди (залежно вiд квалiфiкацiйного розряду працiвника)
 • комiрник — 1­2 тарифнi розряди
 • пiдсобний робiтник — 1 тарифний розряд

Тарифна ставка

Основна заробiтна плата встановлюється у виглядi тарифних ставок (посадових окладiв).

Увага!

Схеми тарифних розрядiв посад i професiй робiтникiв навчальних закладiв, зокрема й працiвникiв харчоблоку, наведенi у

Згiдно з у штатному розписi навчального закладу з 01.10.2014 слiд установлювати посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв вiдповiдно в таких роз­мiрах:

 • 1 тарифного розряду — 1218 грн.;
 • 2 тарифного розряду — 1223 грн.;
 • 3 тарифного розряду — 1233 грн.;
 • 4 тарифного розряду — 1243 грн.;
 • 5 тарифного розряду — 1253 грн.;
 • 6 тарифного розряду — 1263 грн.

Увага!

у 2015 роцi установлено мiнiмальну заробiтну плату у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня — 1218 гривень, з 1 грудня — 1378 грн.

Додаткова заробiтна плата

Додаткова заробiтна плата включає:

 • доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством;
 • премiї, пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.

передбачено пiдвищену оплату працi на важких роботах, на роботах iз шкiдливими i небезпечними умовами працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я. Перелiк цих робiт визначає Кабiнет Мiнiстрiв України, однак донинi цей перелiк не затверджено. Тому пiд час визначення умов оплати працi за роботу з важкими та шкiдливими умовами працi, зокрема й працiвникiв харчоблоку, слiд керуватися положеннями .

Згiдно з керiвники навчальних закладiв за погодженням з профспiлковими комiтетами можуть встановлювати доплати робiтникам, спецiалiстам та службовцям, якi зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, у розмiрi до 12% тарифної ставки (посадового окладу) i до 24% тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкiдливими умовами працi в порядку i на пiдставi перелiку робiт, передбачених у .

Увага!

Доплати за несприятливi умови працi встановлюють за результатами атестацiї робочих мiсць

Додаток 9 до Інструкцiї № 102 мiстить:

 • Положення про порядок встановлення доплат за несприятливi умови працi;
 • Перелiк робiт з несприятливими умовами працi, на яких встановлюються доплати робiтникам, спецiалiстам i службовцям з важкими i шкiдливими, особливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi (далi — Перелiк).

Згiдно з роботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських i паро-масляних печей та iнших апаратiв для смаження i випiкання вiднесено до видiв робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, за виконання яких установлюють доплату в розмiрi до 12% тарифної ставки (посадового окладу).

Увага!

Керiвниковi навчального закладу надано право у межах фонду заробiтної плати, затвердженого кошторисом, установлювати:

 • доплати в розмiрi до 50% посадового окладу за основною займаною посадою за виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв, сумiщення професiй (посад), розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних робiт
 • надбавки в розмiрi до 50% посадового окладу за високi досягнення у працi, виконання особливо важливої роботи (на термiн її виконання), за складнiсть i напруженiсть у роботi

Право на доплату за несприятливi умови працi працiвник набуває не за посадою, яку вiн обiймає, а за виконання вiдповiдних видiв робiт, зазначених у Перелiку. Доплату за несприятливi умови працi встановлюють за конкретними робочими мiсцями i нараховують лише за час фактичної зай­нятостi на цих мiсцях. Конкретнi розмiри доплати i тривалiсть її виплати установлює наказом керiвник навчального закладу.

Згiдно з працiвникам навчальних закладiв, установ освiти за використання в роботi дезiнфiкувальних засобiв встановлюється доплата у розмiрi 10% посадового (мiсячного) окладу.

Увага!

Доплату за використання в роботi дезiнфiкувальних засобiв здiйснюють за умови облiку дезiнфiкувальних засобiв та їх видачi працiвникам, якi застосовують такi засоби у роботi. Доплату встановлюють без атестацiї робочих мiсць

Доплату за використання в роботi дезiнфiкувальних засобiв отримують лише тi працiвники, для яких посадовими обов’язками передбачено їх використання. Конкретний перелiк посад працiвникiв, яким установлюють цю доплату, затверджують у колективному договорi.

Як бачимо, пiд час встановлення заробiтної плати працiвникам харчоблоку керiвник навчального закладу має врахувати також умови працi, що дають право цим працiвникам на додаткову оплату працi.

Олена Морєва, економiст-аналiтикзміст

Сертифікація в системі базової освіти