Ad fontes: про виховний процес та Концепцію Нової української школи

Вчителі нової школи вже опанували десятки годин курсів, аби стати агентами змін. Що лишилося? Хіба що невеличкий тест Концепції Нової української школи. Ad fontes — до джерел, щоб зрозуміти Нову українську школу

Основна мета — створити школу, де приємно навчатися, де діти отримують не лише знання, а й уміють їх застосовувати в житті.

Зміни у Законі про повну загальну середню освіту

До того ж, НУШ приємно відвідувати:

 • вчителям — адже вони вмотивовані професійно, мають свободу творчості та академічну свободу, більше моделей підвищення кваліфікації, отримують матеріальне стимулювання надбавку за добровільну незалежну сертифікацію​
 • учням — бо тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боючись висловлювати власну думку, бути відповідальними громадянами​
 • батькам, які покладаються на співпрацю зі школою та взаєморозуміння.

  Ad fontes: про Концепцію Нової української школи

  Першу версію ► «Концептуальних засад реформування середньої освіти» МОН оприлюднило 17.08.2016, за нею відбулася презентація

  Зрештою, після громадського обговорення, Колегія МОН на засіданні 27 жовтня 2016 року схвалила Концепцію Нової української школи

  Що таке Концепція Нової української школи

  Структура Концепції Нова українська школа

   Слово «концепт» — калька з латинської «conceptus» (поняття), від concipio — збирати, вбирати у себе, представляти, уявляти, формулювати, утворювати тощо.

   Власне текст Концепції НУШ доступно пояснює ідеологію змін в освіті, закладених у новому Законі про освіту.

   У презентації Концепції «Нова українська школа: Простір освітніх можливостей» представили розуміння:

   Структура Концепції НУШ

   • ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ
   • містить 9 ключових компонентів, що пояснюють сутність НУШ
   • дитині недостатньо дати лише знання, ще важливо навчити користуватися ними
   • знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці
   • ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА
   • кожна дитина — неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями
   • місія нової української школи — допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками
   • УМОТИВОВАНИЙ УЧИТЕЛЬ
   • новій школі потрібен новий учитель, який стане агентом змін
   • передбачено ряд стимулів для особистого і професійного зростання, щоб залучити до професії найкращих
   • ОРІЄНТАЦІЯ НА УЧНЯ
   • НУШ працюватиме на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти
   • школа максимально враховуватиме права дитини, її здібності, потреби та інтереси, на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму
   • ВИХОВАННЯ НА ЦІННОСТЯХ
   • НУШ формуватиме ціннісні ставлення й судження, що слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством
   • НОВА СТРУКТУРА ШКОЛИ
   • реформа передбачає суттєву зміну структури середньої школи, щоб максимально врахувати фізичні, психологічні, розумові здібності дитини кожної вікової групи
   • АВТОНОМІЯ ШКОЛИ І ЯКІСТЬ ОСВІТИ
   • вільну людину може сформувати лише вільна особистість
   • нова школа матиме широку автономію
   • СПРАВЕДЛИВЕ ФІНАНСУВАННЯ І РІВНИЙ ДОСТУП
   • у новій школі публічні фінанси розподілятимуть прозоро, щоб відстежувати результати освітніх інвестицій

   Якою є структура НУШ

   відеопояснення

   Мета і головні компоненти Концепції Нової української школи

   Основне завдання вчителя Нової української школи:

   • організувати компетентнісне навчання (не знання заради знань — а вміння їх застосовувати в реальному житті, не знати — а вміти користуватися знаннями)
   • забезпечити інтегрованість змісту (внутрішньопредметну і міжпредметну) на основі ключових компетентностей — не шляхом механічного об’єднання предметів, а наближення змісту освіти до сенситивних періодів навчання, особливостей сприймання нової інформації тощо.

   Компетентнісний підхід — це місток, що поєднує школу з реальним світом і тими потребами, які ставить перед людиною життя, здатний забезпечити життєвий успіх у суспільстві знань.

   Компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність.

   Ключові компетентності НУШ

   Основні компетентності визначені в:

   • Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи «Про освітні компетенції для навчання протягом життя» від 18.12.2006 (т. зв. Європейські еталонні рамки )
   • Концепції «Нова українська школа»
   • Законі України «Про освіту».

   Зауважте!

   Європейські еталонні рамки (англ. European Reference Framework) визначають 8 компетентностей:

   • спілкування рідною мовою
   • спілкування іноземними мовами
   • знання математики та загальні знання у сфері науки і техніки
   • навички роботи з цифровими носіями
   • навчання заради здобуття знань
   • соціальні та громадянські навички
   • ініціативність та практичність
   • обізнаність та самовираження у сфері культури.

   У Законі про освіту окреслено 11 компетентностей учня НУШ.

   Усі компетенції вважають однаково важливими, оскільки кожна з них сприяє успішному життю в суспільстві, заснованому на знаннях

   11 ключових компетентностей учня НУШ

   Навчання та виховання в Новій українській школі

   Навчання в НУШ, її ціннісно-світоглядна домінанта ґрунтується на постулатах:

   • педагогіки партнерства
   • позитивної психології
   • філософії дитиноцентризму.

   Дитиноцентризм

   Основною в освітньому процесі є орієнтація на потреби учня.

   Дитиноцентризм в історії виховання є педагогічною течією, заснованою на особливому підході до виховання дитини. Найбільш повне фундаментальне теоретичне осмислення дитиноцентризму здійснив мислитель і засновник нової педагогічної системи Ян Амос Коменський. Він зауважував, що оскільки людина є частиною природи, то розвивається вона за спільними з природою законами, — а отже й навчально-виховний процес має будуватися згідно з цими законами.

   Особистісно-орієнтована модель освіти

   У центрі навчання в НУШ — особистість учня, його:

   • потреби
   • мотиви
   • попередній досвід
   • здібності
   • активність
   • інтелект
   • індивідуально-психологічні особливості
   • ціннісні орієнтири.

   Зауважте!

   Оскільки навчання є антропоцентричним за метою, змістом і формами організації, то всі методичні рішення спричинені особистістю того, хто навчається.

   Особистісно-орієнтована модель освіти передбачає створення умов для розвитку особистості:

   • гармонійної
   • морально досконалої
   • соціально активної
   • професійно компетентної
   • саморозвивальної.

   Завдання вчителя в такому разі — скоординовувати і спрямовувати діяльність учнів на:

   • формування комунікативних та навчально-пізнавальних потреб
   • вироблення узагальнених способів і прийомів навчальної діяльності
   • постановку й самостійне вирішення конкретних навчальних завдань (пізнавальних, дослідницьких, перетворювальних, проектних та ін.)
   • засвоєння нових знань
   • удосконалення вмінь в усіх видах діяльності тощо.

   Огляд Концепції НУШ
   у «Пораднику для вчителя»

   Центральна частина статичний блок 2

   Останні новини

   Усі новини

   Гарячі запитання

   Усі питання і відповіді