Складаємо штатний розпис закладу дошкільної освіти

Формування штатного розпису є досить непростим процесом. Тож доводиться залучати і працівників дошкільного закладу, і фахівців кадрової служби, і економістів органу управління освітою. Як проектують штатний розпис дошкільного закладу

Посада інспектора з кадрів: як ввести в штатний розпис

Штатний розпис є одним із найважливіших документів закладу дошкільної освіти.

На підставі штатного розпису — як і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та посадових і робочих інструкцій — керівник приймає рішення з кадрових питань щодо прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, визначення посадового окладу, тарифної ставки тощо.

Штатний розпис — це внутрішній (локальний) нормативно-правовий документ ДНЗ, у якому:

 • фіксують розподіл праці між працівниками
 • закріплюють структурний і чисельний склад працівників
 • визначають місячний та річний фонди заробітної плати
 • конкретизують перелік посад і професій
 • установлюють розмір основної заробітної плати за кожною конкретною посадою тощо.

 

 

Нормативна база складання штатного розпису ДНЗ

 

Керуйтеся Порядком складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 та рекомендаціями, наведеними у статті.

Можна розробити й індивідуальну форму

Головне, щоб були передбачені графи, де зазначають:

 • назви посад, структурних підрозділів (за їх наявності)
 • кількість штатних одиниць
 • посадові оклади
 • надбавки та доплати
 • фонд заробітної плати на місяць, рік

► Терміни та поняття штатного розпису

Складання проекту штатного розпису

Також до складання проекту залучають:

 • діловода — щоб він правильно оформив документ.
 • головного бухгалтера (бухгалтера) — адже штатний розпис є одним із основних фінансово-господарських документів закладу
 • бухгалтера/економіста місцевого органу управління освітою.

Після затвердження штатних розписів навчальних закладів, які підпорядковані органу управління освітою, бухгалтер чи економіст:

 • складає узагальнювальні документи про:

– кількість штатних одиниць навчальних закладів

– загальний фонд оплати праці по району (місту)

 • прогнозує видатки на навчальний чи календарний рік тощо.

Робота з інформацією

Складанню проекту штатного розпису навчального закладу передує аналітична та узагальнювальна робота, у ході якої керівник з’ясовує різні питання, як-то:

Щоб правильно скласти проект штатного розпису та успішно погодити і затвердити його, керівник ДНЗ має надати всім задіяним працівникам необхідну інформацію — про:  

 • кількість штатних одиниць
 • перелік посад, передбачених Типовими штатними нормативами
 • фактично зайнятих працівників
 • вакантні посади.

Працівників, залучених до складання проекту штатного розпису, ознайомлюють також із результатами тарифікації педагогічних та інших працівників закладу.

Ця інформація є важливою, оскільки під час тарифікації визначають:

 • обсяг педагогічного навантаження
 • розмір заробітної плати кожного працівника
 • доплати тощо.

У штатному розписі фіксують відомості про посадові оклади працівників, ураховуючи підвищення, доплати й надбавки. Тому під час підготовки проекту штатного розпису слід проаналізувати:

 • наявні накази про встановлення підвищень, доплат і надбавок
 • відповідність встановлених підвищень, доплат і надбавок нормативно-правовим актам.

 

 

Нарада

Після надання необхідної інформації варто провести нараду з працівниками, під час якої з’ясувати такі питання:

 • чи не передбачене введення до штатного розпису додаткових штатних одиниць
 • чи не змінився стаж педагогічної роботи працівників на початок нового навчального року
 • які результати атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році
 • наскільки збільшився розмір заробітної плати педагогічних працівників після проходження ними атестації тощо.

На нараді варто обговорити й питання кадрового забезпечення, як-от:

 • наскільки достатньо укомплектовано заклад кадрами
 • чи є і скільки вакантних посад
 • скільки сумісників
 • який обсяг роботи, виконуваної суміщенням тощо.

Перед поданням проекту штатного розпису на затвердження відповідному органу управління освітою варто попередньо погодити його з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, що підтверджують грифом погодження.

Оформлення штатного розпису ДНЗ

Із формою штатного розпису все більш-менш зрозуміло. Можете або скористатися типовою, затвердженою наказом Мінфіну від 28.01.2002 № 57, або розробити індивідуальну. Але! Якщо розроблятимете форму самі, то обов’язково передбачте графи:

 • для назв посад і структурних підрозділів (якщо вони є);
 • кількості штатних одиниць посад працівників;
 • розмірів посадових окладів, надбавок і доплат, фонду заробітної плати на місяць, рік.

Тож як заповнити кожну графу штатного розпису?

Назви посад

У Класифікаторі професій — 60 змінених професійних назв робіт і понад 90 нових. 

Мінекономіки затвердило Зміну № 10 до Класифікатора професій* (КП) наказом від 25.10.2021 № 810-21.

Зміна № 10 — найбільша з-поміж усіх, адже передбачає 226 змін та доповнень.

Після Зміни № 10 КП містить 9085 професійних назв робіт / посад.

Розглянемо зміни, що стосуються сфери освіти.

У кваліфікаційних характеристиках, самому КП, профстандартах ви стикатиметеся з новими термінами «освітня кваліфікація», «професійна кваліфікація». Щоб складати посадові / робочі інструкції, маєте розуміти, що ці терміни означають.

Раніше КП передбачав, що в дипломі спеціаліста / молодшого спеціаліста чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначалася через назву професії: інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо.

Змінені професійні назви робіт

 
Попередня назва Код КП Нова назва
Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 1210.1 Керівник (директор, начальник) закладу професійної (професійно-технічної) освіти
Директор дошкільного виховного закладу 1210.1 Керівник (директор) закладу дошкільної освіти
Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.) 1210.1 Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти
Директор позашкільного закладу 1210.1 Керівник (директор) закладу позашкільної освіти
Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.) 1210.1 Керівник (директор, начальник) закладу спеціалізованої освіти
Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу 1229.4 Керівник (директор) закладу дошкільної освіти
Завідувач бібліотеки 1229.6 Директор (завідувач) бібліотеки
Вихователь дошкільного навчального закладу 2332 Вихователь закладу дошкільної освіти
Вчитель з корекційної освіти 2340 Вчитель спеціальної освіти
Методист позашкільного закладу 2359.2 Методист закладу позашкільної освіти
Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста) 3310 Вчитель початкових класів (з дипломом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)
Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста) 3320 Вихователь закладу дошкільної освіти (з дипломом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)
Асистент вчителя з корекційної освіти 3330 Асистент вчителя спеціальної освіти
 

Якщо знайшли назву посади, яка є у штатному розписі, внесіть зміни до нього.

Попереджати працівників за два місяці про зміни не потрібно. Йдеться про уточнення професійної назви роботи у зв’язку зі змінами в законодавстві. Внесіь зміни до посадової інструкції, доповнення до особового листка з обліку кадрів та картки П-2.

Назву посади «Вихователь дошкільного навчального закладу» змінено на «Вихователь закладу дошкільної освіти» відповідно до Зміни № 10 до Класифікатора професій ДК 003:2010.

Нові посади в КП

Розробники внесли до КП 91 професійну назву роботи. З-поміж них є посади для сфери освіти. У Таблиці наведено професійні назви робіт, які можуть вводити для штатних розписів заклади освіти.

 
Професійна назва роботи Код КП
Завідувач майстерні (навчально-виробничої, навчальної) 1229.4
Викладач-стажист 2310.2
Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 2320
Викладач мистецького ліцею 2320
Концертмейстер мистецького ліцею 2320
Викладач закладу професійної (професійно-технічної) освіти 2321
Викладач закладу фахової передвищої освіти 2322
Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник) 2359.2
Асистент викладача професійної (професійно-технічної) освіти 3330
Асистент вихователя закладу дошкільної освіти 3330
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю 3330
Асистент вчителя 3330
Асистент вчителя-дефектолога 3330
Асистент майстра виробничого навчання 3330
Асистент педагога професійного навчання 3330
Фахівець у сфері позашкільної освіти 3340
 

 

 Джерело: Практика управління дошкільним закладом   

 

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2