Матеріали до посадової інструкції вихователя-методиста дошкільного закладу

Вам у поміч матеріали для укладення посадової інструкції вихователя-методиста. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Актуальні посадові інструкції за посадами ДНЗ

У пригоді також стануть актуалізовані шаблони цих документів у рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми КОЗА Онлайн: Дошкільний заклад

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

1. Завдання та обов’язки

1.1. Здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу.

1.2. Організовує розроблення перспективних планів роботи дошкільного закладу (на рік, квартал, місяць тощо).

1.3. Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

1.4. Сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту, впровадженню педагогіки співробітництва, особистісно орієнтованої освіти.

1.5. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам, зокрема, допомагає їм складати плани освітньої роботи з дітьми, коректує ці плани, стежить за їх виконанням.

1.6. Організовує роботу методичного кабінету дошкільного закладу відповідно до завдань, визначених Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного дошкільного закладу.

1.7. Відповідає за оснащення методичного кабінету, залучає до цієї роботи педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськість, благодійні організації.

1.8. Систематично аналізує ефективність діяльності методичного кабінету; під час визначення перспектив у роботі орієнтується на здобутки, виявлені труднощі, недоліки, пропозиції і побажання всіх учасників освітнього процесу.

1.9. Організовує роботу творчих груп педагогів дошкільного закладу з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу, організації різних видів і форм діяльності дітей, методичних рекомендацій для педагогів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення.

1.10. Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід, поширює його серед педагогів.

1.11. Організовує наставництво молодих спеціалістів, надає допомогу студентам педагогічних вузів у проходженні практики.

1.12. Консультує батьків або осіб, які їх замінюють, з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

1.13. Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради.

1.14. Сприяє підготовці та проведенню засідань батьківських комітетів, піклувальних рад тощо.

1.15. Допомагає створити сприятливий емоційно-психологічний клімат у педагогічному колективі.

1.16. Настановленнями та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.

1.17. Налагоджує співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами на рівні дитячих і педагогічних колективів для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

1.18. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

1.19. Контролює забезпечення здорових і безпечних умов виховання, навчання, праці.

1.20. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час освітнього процесу.

1.21. Якщо під час освітнього процесу трапляється нещасний випадок, бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нього.

1.22. Організовує роботу з пропаганди педагогічних знань серед батьків або осіб, які їх замінюють, із забезпечення наступності у роботі дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів.

1.23. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, науково-теоретичну та методичну підготовку, загальну культуру.

1.24. Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

1.25. Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

1.26. Ефективно застосовує теоретичні професійні знання у практичній педагогічній та методичній діяльності.

1.27. Орієнтується на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

1.28. Проходить періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

1.29. Веде відповідну документацію.

2. Права

Має право:

2.1. Обирати та пропонувати педагогічним працівникам доцільні форми, методи та засоби роботи з дітьми.

2.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу.

2.3. Захищати свою професійну честь і гідність.

2.4. Ознайомлюватися з документами, що стосуються його діяльності.

2.5. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву дошкільного закладу про виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

2.6. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до розв’язання завдань, покладених на нього.

2.7. Брати участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах, організованих районним (міським, обласним) управлінням освіти; бути керівником таких об’єднань; виступати перед районним (міським) методичним кабінетом (центром) з ініціативою щодо проведення методичних заходів чи організації дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного закладу.

2.8. Підвищувати свою кваліфікацію.

2.9. Атестуватися на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання у визначеному порядку.

2.10. Отримувати від керівництва навчального закладу та інших педагогічних працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3. Відповідальність

Несе відповідальність:

3.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу та цією посадовою інструкцією.

3.2. За правопорушення, скоєні у процесі своєї діяльності.

3.3. За заподіяння матеріальної шкоди дошкільному закладу.

3.4. За вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

4. Кваліфікаційні вимоги

4.1. Вихователь-методист із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «дошкільна освіта», «дошкільне виховання» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) або дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна за цією самою спеціальністю, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Здатний забезпечувати нормативні рівні й стандарти розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку, методичної роботи; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, їхніми батьками або особами, які їх замінюють, колегами; дотримується педагогічної етики, моралі.

4.2. Вихователь-методист із кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» та постійно вдосконалює свій професійний рівень; застосовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами; застосовує інноваційні технології в освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими документами про освіту; користується авторитетом серед колег, дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

4.3. Вихователь-методист із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» та використовує методи особистісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей дітей; досяг значної результативності та якості педагогічної, методичної праці; впроваджує перспективний педагогічний досвід; уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

4.4. Вихователь-методист із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій виховання і навчання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми організації різних форм роботи з дітьми, педагогами; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі.

4.5. Педагогічне звання «старший вихователь» може присвоюватися вихователю-методисту, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та досяг високого професіоналізму в роботі, систематично використовує перспективний педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.зміст

Сертифікація в системі базової освіти