Порядок моніторингу успішності у загальноосвітньому навчальному закладі

До моніторингу якості знань учнів звертаються, прагнучи з року в рік виконувати основні освітні завдання школи, оперативно реагувати на виклики часу, вчасно й виважено ухвалювати рішення

Формувальне оцінювання: способи та інструменти залучення учнів

Зазвичай адміністрація закладу освіти проводить локальний моніторинг, аби знайти способи поліпшення успішності учнів, навчально-виховного процесу, діяльності педагогів.

Результати моніторингу у навчальному закладі дають змогу:

 • визначати якість навчальних досягнень вихованців та учнів
 • встановлювати рівень соціалізації дітей
 • аналізувати зв’язок між рівнем успішності вихованців, учнів із соціальними умовами життя, рівнем соцзахисту, моральними установками та запитами, результатом роботи вчителів тощо
 • оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення закладу
 • визначати дієвість державних освітніх стандартів, навчальних програм
 • з’ясовувати рівень впливу методичного, технічного обладнання на навчальний процес
 • аналізувати ефективність роботи навчального закладу у забезпеченні доступності освіти та покращенні її якості
 • виявляти чинники, що негативно впливають на хід і результати освітніх реформ
 • встановлювати способи і методи послаблення або нейтралізації цих чинників
 • порівнювати результати діяльності навчального закладу за певний період і визначати оптимальні шляхи подальшого розвитку.

Моніторинг у закладі освіти не призначений для пошуку й покарання винних. Не плутайте його з контролем.

Особливості здійснення моніторингу якості знань

Моніторинг навчальних досягнень учнів та моніторинг окремих елементів навчально-виховного процесу містить у тій чи тій мірі етапи:

 • організаційний

 

 • передбачають створення у методичних центрах, об’єднаннях спецпідрозділів, які визначають:

– мету

– розробляють концепцію, програму майбутнього моніторингу

– здійснюють інформаційно-аналітичний супровід

 • технологічний

 

 • перед здійсненням моніторингу на локальному рівні розробляють:

– алгоритм роботи

– правила, спільні для всіх учасників

– способи технічного оброблення результатів

 • аналітичний

 

 • проводять аналіз отриманих даних, зокрема:

– установлюють причинно-наслідкові зв’язки

– порівнюють нові дані з отриманими за попередніх моніторингових заходів

 • управлінський

 

 • приймають відповідне управлінське рішення з огляду на результати моніторингу

Останні два етапи дають змогу:

 • отримати об’єктивні дані про роботу навчального закладу
 • спрогнозувати майбутні тенденції його функціонування.

Види моніторингу

У навчальному закладі звертаються до таких видів моніторингу, як-от:

 • адміністративний
 • соціологічний
 • психолого-педагогічний
 • педагогічний
 • комплексний.

На визначення рівня знань і вмінь учнів звичайно провадять педагогічний або комплексний моніторинг.

Ознаки моніторингу

комплексного

 

педагогічного

 • безперервність

 

 • епізодичність
 • багатоетапність

 

 • фрагментарність
 • системність

Комплексний моніторинг

Спрямований на:

 • виявлення тенденцій розвитку певного явища
 • дослідження соціальних і психологічних складників навчально-виховного процесу
 • збір і оброблення інформації, яку можна використати для ухвалення виважених рішень.

Педагогічний моніторинг

Тут вивчають окремі аспекти та чинники. Приміром, очікують:

 • здійснити аналіз якості знань учнів за певний період
 • оцінити, наскільки володіють педагоги інноваційними технологіями
 • вивчити ефективність управлінських механізмів.

Етапи моніторингу

Підготовку до моніторингу розпочинають організаційними питаннями, як-от:

 • визначення мети і завдань, об’єктів моніторингу
 • формулювання проблеми, яку вивчити
 • планування подальших дій та побудова графіка моніторингу
 • установлення термінів
 • добір і навчання координаторів моніторингових заходів
 • обрання методів.

Після організаційних питань створюють засоби, необхідні для проведення моніторингу. Зокрема, розробляють інструментарій відповідно до визначених методів, завдань та об’єктів. Для моніторингу знань учнів:

 • використовують тести й анкети — стандартизовані чи власні апробовані
 • готують інструктивно-методичні матеріали для координаторів та учасників моніторингу
 • добирають статистичні й математичні методи оброблення результатів.

Основна частина

У власне моніторингу умовно можна виокремити дві частини:

 • підготовка координаторів та учасників, проведення з ними інструктажу
 • основне дослідження.

Поширені методи отримання даних:

 • спеціально організоване спостереження
 • опитування (анкетування та інтерв’ювання)
 • робота з фокус-групами
 • тестування.

Насамкінець

Після завершення моніторингу починається етап збору та оброблення здобутих результатів.

Наприкінці аналізують та інтерпретують його результати — тобто:

 • узагальнюють статистичну інформацію
 • виявляють чинники, що вплинули на отриманий результат.

Підводячи підсумки моніторингу, до уваги беруть дані, отримані під час моніторингу, а також ураховують:

 • зовнішню статистичну звітність (державну, відомчу тощо)
 • звітні документи за результатами досліджень, які певним чином стосуються напрямів проведеного моніторингу тощо.

Усі дані є основою для складення рекомендацій щодо:

 • розвитку досліджуваних процесів
 • внесення необхідних корективів.

На завершення моніторингу укладають рекомендації для коригування, усунення негативних чинників та формування подальшої освітньої політики.

 

І порядок проведення, і результати моніторингу обговорюють на засіданнях педагогічної ради.

 

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді