Медико-педагогічний контроль на уроках фізичної культури

Фiзичне виховання є елементом гармонiйного розвитку особистостi, яка пiдростає. Тому пiд час навчання у школi надзвичайно важливо виховувати в учнiв бережливе ставлення до свого здоров’я

На уроках фiзичної культури учнi розвивають i змiцнюють основнi системи свого органiзму, отримують навички органiзацiї проведення самостiйних занять фiзичною культурою. До того ж заняття спортом є своєрiдною профiлактикою шкiдливих звичок.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Дуже важливо, щоб пiд час урокiв фiзичної культури навантаження вiдповiдало вiку учня та функцiональним можливостям його органiзму: лише за таких умов воно буде ефективним i справлятиме оздоровлюючий ефект.

Тому для того, щоб визначити рiвень фiзичного розвитку учнiв, якi займаються фiзичною культурою, а також щоб з’ясувати вiдповiднiсть навантаження на уроцi стану здоров’я та функцiональним можливостям учнiв, у навчальних закладах запроваджують медико-педагогiчний контроль (МПК).

Вiдповiдно до , МПК є частиною медичного обслуговування учнiв. Вiн дає змогу не лише своєчасно визначати рiвень їхнього фiзичного розвитку, а й виявляти ознаки хвороб i ушкоджень на раннiх стадiях. МПК мiстить також заходи, спрямованi на оптимiзацiю, безпечнiсть та ефективнiсть фiзичної культури.

Завдання

Варто виокремити такi завдання МПК на уроках фiзичної культури:

 • визначення рiвня фiзичного розвитку, стану здоров’я, функцiональних можливостей органiзму учня;
 • з’ясування рiвня розвитку рухових навичок учня для того, щоб коригувати навантаження вiдповiдно до його iндивiдуальних особливостей;
 • оцiнювання впливу фiзичних вправ, загартування та iнших засобiв бiокорекцiї на стан здоров’я учня;
 • виявлення функцiональних вiдхилень i раннiх симптомiв хвороб, що виникають пiд час занять фiзичною культурою;
 • здiйснення нагляду за динамiкою показникiв учня пiд впливом фiзичних вправ;
 • запобiгання шкiльному, у тому числi спортивному, травматизму;
 • здiйснення санiтарно-просвiтницької роботи та гiгiєнiчного виховання тощо.

Органiзацiю МПК на уроках фiзичної культури забезпечує керiвник, а здiйснюють медичнi та педагогiчнi працiвники навчального закладу або персонал лiкувально-профiлактичних закладiв.

Форми

Основними формами МПК є:

 • спостереження (пiд час урокiв, занять спортивних секцiй, змагань, перерв тощо);
 • диспансерний облiк учнiв, якi за станом здоров’я займаються у спецiальнiй та пiдготовчiй групах;
 • оцiнка санiтарно-гiгiєнiчного стану мiсць проведення урокiв;
 • оцiнка форм проведення урокiв фiзичної культури;
 • контроль за ефективнiстю органiзацiї урокiв фiзичної культури тощо.

Об’єкти

МПК на уроках фiзичної культури здiйснюють у 1−11-х класах. Об’єктом МПК може бути:

 • рiвень навантаження учнiв;
 • вiдповiднiсть фiзичного навантаження статi;
 • вiдповiднiсть одягу та взуття учнiв умовам проведення занять;
 • гiгiєнiчнi умови мiсця проведення уроку (температура та вологiсть повiтря, ефективнiсть вентиляцiї, рiвень освiтленостi, якiсть i своєчаснiсть вологого прибирання примiщень, дотримання правил безпеки життєдіяльності, наявнiсть засобiв першої медичної допомоги тощо).

Результати

За результатами МПК можна коригувати плани урокiв фiзичної культури. Питання щодо ефективностi урокiв фiзичної культури двiчi на рiк планово розглядають на засiданнях педагогiчної ради, а також протягом навчального року — на нарадах при директоровi.

Крiм того, згiдно з (далi — Інструкцiя про розподiл учнiв на групи), медичний працiвник навчального закладу за результатами обов’язкового медичного профiлактичного огляду та результатами МПК розподiляє учнiв на групи: основну, пiдготовчу та спецiальну. Список учнiв, вiднесених до пiдготовчої та спецiальної груп, затверджують наказом директора школи. На пiдставi цього наказу класний керiвник разом з медичним працiвником оформлюють Листок здоров’я, який зберiгають у класному журналi. Форму Листка здоров’я наведено у .

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді