Розподiл учнiв на групи для занять фiзичною культурою та особливостi проведення занять у цих групах

За результатами обов’язкового медичного профiлактичного огляду та медико-педагогічного контролю учнів розподiляють на три групи для занять фiзичною культурою

Назва медичної групи

Критерiї вiднесення учнiв до груп

Характеристика фiзичного навантаження

Примiтка

Основна група

Здоровi учнi та учнi, якi мають гармонiйний, високий або середнiй рiвень фiзичного розвитку з високим або вище середнього рiвнем функцiонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Фiзична пiдготовка проводиться у повному обсязi згiдно з навчальними програмами з урахуванням iндивiдуальних особливостей розвитку учня

Дозвiл лiкаря щодо занять, якi супроводжуються пiдвищеними фiзичними навантаженнями (заняття у спортивних секцiях, танцi, хореографiя тощо), надається тiльки пiсля поглибленого обстеження

Пiдготовча група

Учнi, якi перебувають у реабiлiтацiйному перiодi пiсля гострих захворювань, що не потребують курсу лiкувальної фiзкультури, iз середнiм рiвнем функцiонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Поступове збiльшення навантаження без здачi нормативiв

Заборонено заняття у спортивних секцiях, але рекомендовано додатковi заняття у групах загально-фiзичної пiдготовки або в домашнiх умовах (за iндивiдуальними комплекс-завданнями вправ, спрямованими на пiдвищення рiвня функцiональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на змiцнення певної групи м’язiв, на оволодiння певними руховими навичками або пiдвищення рiвня їх виконання)

Спецiальна група

Значнi вiдхилення постiйного и тимчасового характеру у станi здоров’я, що не перешкоджають навчанню у школi, але протипоказанi для занять фiзичною культурою за навчальною програмою. Рiвень функцiонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього

Фiзична пiдготовка проводиться за спецiальними програмами з урахуванням характеру та ступеня вiдхилень

Заняття проводяться учителем фiзичної культури з наданням iндивiдуальних завдань безпосередньо на уроках

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Увага!

Розроблено вiдповiдно до

Сертифікація в системі базової освіти