Огляд стану електрогосподарства пiд час перевiрки готовностi загальноосвiтнього закладу до нового навчального року

Перед новим навчальним роком необхідно оглянути стан електрогосподарства. Особливо ретельно слід перевірити електрощитові кiмнати, електричні щити та електромережу

Вiдповiдно до , пiд час огляду стану електрогосподарства навчального закладу необхiдно насамперед звернути увагу на стан:

  • електрощитових кiмнат
  • електричних щитiв
  • електромережi.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Так, вхiднi дверi в електрощитову кiмнату мають бути постiйно замкненi, оббитi з обох сторiн жерстю iз загином жерстi на торець дверей. На зовнiшньому боцi вхiдних дверей має напис про призначення примiщення, мiсце зберiгання ключiв i попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга». У примiщеннi електрощитової не повинно бути стороннiх предметiв. Плафони на свiтильниках мають бути герметичнi, на пiдлозi бiля електрощитової слiд мати дiелектричнi гумовi килимки. Електрощитова кiмната повинна бути оснащена вуглекислотним або порошковим вогнегасником й однiєю парою дiелектричних рукавичок.

Усi електричнi щити мають бути постiйно замкненi. На зовнiшньому боцi дверцят електрощитiв має бути нанесений порядковий номер щита, напруга, яка подається на щит й попереджувальний знак «Обережно! Електрична напруга». На внутрiшньому боцi дверей електрощитiв потрiбно зазначити однолiнiйну схему електропостачання споживачiв. Усерединi електрощитiв не повинно бути смiття, скупчення пилу й павутиння, некалiброваних плавких вставок.

Оглядаючи стан електромережi, слiд звернути увагу на свiтильники. Вони мають бути надiйно пiдвiшенi до стелi й мати свiтлорозсiювальну арматуру. Комутацiйнi коробки мають бути закритi кришками. Корпуси й кришки електровимикачiв i електророзеток не повиннi мати вiдколiв i трiщин, а також оголених контактiв i приводiв. Усi електророзетки та пристрої слiд промаркувати за номiнальною напругою.

Також оглядаючи стан електрогосподарства навчального закладу, необхiдно переконатися у наявностi:

  • наказу керiвника загальноосвiтнього навчального закладу про призначення вiдповiдального за електрогосподарство, органiзацiю навчання й перевiрки знань з електробезпеки. Навчання вiдповiдального за електрогосподарство та електротехнiчного персоналу навчального закладу має проводитися в спецiалiзованому навчальному центрi iз присвоєнням 4 групи електробезпеки один раз на три роки. Особи технiчного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять iнструктаж i перевiрку знань один раз на рiк за мiсцем роботи iз присвоєнням I групи електробезпеки iз записом у журналi реєстрацiї первинного iнструктажу з охорони працi;
  • протоколiв перевiрки опору iзоляцiй електромережi й заземлення устаткування. Перевiрка опору iзоляцiї освiтлювальної електромережi в сухих примiщеннях з неелектропровiдними пiдлогами повинна проводитися не рiдше одного разу на 6 рокiв. В iнших примiщеннях перевiрку опору iзоляцiї електромережi й заземлення устаткування слiд проводити щорiчно зi складанням протоколiв. Недолiки, виявленi при перевiрцi опору iзоляцiї електромережi й заземлення устаткування, усуває електротехнiчний персонал зi складанням акта або протоколу;
  • паспортiв на електроустановки.

Пiд час огляду стану електрогосподарства необхiдно переконатися у вiдсутностi нестандартних (саморобних) електронагрiвальних приладiв, повiтряних лiнiй електропередачi й зовнiшнiх електропроводок, прокладених територiєю навчального закладу над горючими покрiвлями, навiсами й вiдкритими складами горючих матерiалiв.

Також доцiльно проаналiзувати освiтлення на територiї навчального закладу. Так, на територiї мають бути освiтленi пiшохiднi дорiжки, вхiднi дверi, вiдкритi iгровi й спортивнi майданчики з пiдводкою електроживлення до стовпiв пiдземним кабелем. Дверцята комутацiйних люкiв на бетонних стовпах мають бути постiйно закритi.

Корисна стаття

  • Мовою законів про безпеку життєдіяльності учнів

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді