Встановлення тарифного розряду керiвниковi гуртка

Працiвник має вищу педагогiчну освiту за спецiальнiстю «Історiя та правознавство», пройшов курси пiдвищення квалiфiкацiї за спецiальнiстю «Фiзична реабiлiтацiя». Працює керiвником гуртка спортивного профiлю. За яким тарифним розрядом вiн має отримувати заробiтну плату?

Згiдно з , посада керiвника гуртка належить до педагогiчних.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Основними нормативними документами, якi регулюють умови оплати працi педагогiчних працiвникiв, зокрема й керiвникiв гурткiв, є:

  • (далi— Інструкцiя № 102);
  • (далi — Наказ № 557).

Мiсячну заробiтну плату керiвникiв гурткiв обчислюють вiдповiдно до , враховуючи такi данi, як:

  • обсяг фактичного навантаження;
  • норма годин на ставку (згiдно з );
  • тарифний розряд, встановлений за результатами атестацiї.

Атестацiя керiвникiв гурткiв вiдбувається, як правило, раз на п’ять рокiв вiдповiдно до (далi — Типове положення). За результатами атестацiї керiвникам гурткiв встановлюють 8–10 тарифнi розряди1( ).

Пiд час встановлення тарифного розряду до уваги беруть освiтнiй рiвень, професiйну компетентнiсть, досвiд, результативнiсть та якiсть роботи, iншi вiдомостi, що характеризують професiйну дiяльнiсть працiвника.

Отже, керiвниковi гуртка, який не пройшов пiдвищення квалiфiкацiї за посадою, що вiдповiдає профiлю гуртка, за результатами атестацiї встановлюють 8-й тарифний розряд. У разi проходження пiдвищення квалiфiкацiї за спецiальнiстю, яка вiдповiдає профiлю гуртка, працiвниковi можуть бути встановленi вищi тарифнi розряди.

Фахiвцям, якi не мають освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста (до введення в дiю — середньої спецiальної освiти) установлюють 7-й тарифний розряд.

Олена Морєва , економiст-аналiтик

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді