Складання порядку денного засiдання педагогiчної ради

Щоб ефективно провести засiдання педагогiчної ради навчального закладу, заздалегiдь слiд визначити перелiк питань, якi на ньому будуть обговорювати. Як правильно скласти та оформити порядок денний засiдання?

Для забезпечення ефективностi будь-якого засiдання педагогiчної ради перед тим, як безпосередньо розпочинати роботу над складанням порядку денного засiдання (далi — порядок денний), слiд визначити тему засiдання. Вона має бути зрозумiлою як органiзаторам, так i кожному члену педагогiчної ради та вiдображати освiтню проблему (або комплекс проблем), зазначену в рiчному планi роботи навчального закладу.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Тому варто насамперед потурбуватися про те, щоб формулювання питань порядку денного були конкретними i чiткими та уникати подвiйного тлумачення понять.

Порядок денний є планом проведення будь-якого заходу, зокрема й засiдання педагогiчної ради. Що ретельнiше ви обмiркуєте питання, винесенi на обговорення, то ефективнiшим буде засiдання.

Засiдання педагогiчної ради без заздалегiдь продуманого порядку денного нерiдко перетворюються на поверхове обговорення теми, на беззмiстовнi розмови, пiд час яких важко зосередитися на ключових питаннях, виробити та ухвалити конструктивнi рiшення. Учасники непiдготовлених засiдань педагогiчної ради нерiдко вимушенi гаяти час на очiкування запитуваної iнформацiї, що негативно впливає на ритм обговорення, а отже, й на його результативнiсть.

Увага!

Порядок денний кожного засiдання педагогiчної ради слiд вiдобразити у рiчному планi, а також розмiстити на стендi педагогiчної ради. Так педагогiчнi працiвники матимуть змогу спланувати свою дiяльнiсть, зосередившись на тому, що необхiдно зробити до, пiд час та пiсля засiдання педагогiчної ради

Плануючи засiдання педагогiчної ради, не варто боятися великого за обсягом порядку денного, але це за умови ретельного аналiзу кожного його питання.

Існують два протилежнi погляди на те, у якiй послiдовностi розмiщувати питання порядку денного для обговорення:

  • перший — винести на розгляд у перших пунктах найважливiшi та найскладнiшi питання, оскiльки на початку засiдання присутнi ще не стомилися i беруть активну участь в обговореннi;
  • другий — питання, що потребують дискусiї та ретельного опрацювання, слiд розглядати в середнiй частинi засiдання, а питання, на обговорення яких не витрачатиметься багато часу, — на початку i наприкiнцi засiдання.

Питання порядку денного варто розмiщувати за важливiстю, складнiстю, часом, вiдведеним для їх обговорення.

Увага!

Радимо не виносити окремим пунктом порядку денного «Рiзне»

Пiсля кожного питання порядку денного зазначають форму доповiдi, iнiцiали, прiзвище та посаду доповiдача.

Увага!

Не слiд розглядати затверджений порядок денний як щось непорушне. Це орiєнтовний перелiк питань, який можна доопрацьовувати як до, так i пiд час засiдання педагогiчної ради

Якщо пiд час пiдготовки засiдання педагогiчної ради отримано оперативну iнформацiю, що змiнює прiоритети обговорюваних питань, то порядок денний можна i потрiбно змiнювати.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді