Які види засідань педагогічної ради вирізняють у школі

Засідання педагогічної ради відбуваються планово чи позапланово — це чи не перша й основна класифікаційна ознака. Та все ж є ще десять інших видів, за якими вирізняють засідання цього органу управління школою

Педагогічна рада загальноосвітнього навчального закладу є колегіальним органом управління. Очолює педраду керівник закладу.

Протягом навчального року проводять не менше ніж чотири засідання педагогічної ради, які планують у річному плані роботи.

Види засідань педради визначають, ураховуючи завдання її діяльності.

Завдання педради

Повноваження педагогічної ради поширюються здебільшого на основну діяльність загальноосвітнього навчального закладу — освітню.

Ключові питання до розгляду педрадою визначені у пункті 98 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, як-то:

 • коригування та вдосконалення навчально-виховного процесу
 • планування й режим роботи закладу
 • визначення варіативної складової робочого навчального плану
 • підвищення кваліфікації вчителів
 • підсумки навчального року (заохочення за успіхи, переведення учнів, видання документів про освіту тощо).

Види засідань педагогічної ради

Критерій класифікації

Вид засідання

Питання до розгляду та (чи) особливості проведення засідань

СПРЯМУВАННЯ

науково-педагогічні

 • підвищення науково-теоретичного та методичного рівня організації навчально-виховного процесу
 • упровадження новітніх методик, технологій, перспективного педагогічного досвіду в роботу закладу

психолого-педагогічні

 • досягнення психологічної та педагогічної науки, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного впливу на дітей
 • поліпшення стосунків між учасниками навчально-виховного процесу

тематичні

 • рівень оволодіння та застосування педагогами методик викладання навчальних предметів відповідно до навчальних програм
 • рівень навчальних досягнень та компетентність учнів з навчального предмета

проблемні

 • реалізація певної науково-методичної проблеми у роботі навчального закладу
 • розроблення концепції розвитку навчального закладу згідно з обраною темою

підсумкові

підбиття підсумків навчального року, літнього оздоровлення, навчальних досягнень учнів тощо

 • випуск, переведення учнів до наступних класів, видання документів про рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні

настановні

 • планування роботи навчального закладу на перспективу
 • виокремлення завдання педагогічного колективу
 • затвердження плану роботи
 • визначення режиму роботи закладу
 • добір науково-методичної проблеми та встановлення термінів (строків) для її розв’язання

комбіновані

 • різні питання, як-то:

– дотримання вимог нормативно-правових актів

– розроблення та затвердження річного плану роботи навчального закладу

– підсумки роботи за певний період (напр., за семестр)

– перспективне планування

– аналізування проблем навчання та виховання, пошук шляхів розв’язання

– результати роботи педколективу щодо виконання поставлених завдань

– розгляд актуальних наукових досліджень і перспективного педагогічного досвіду задля упровадження

ТЕРМІНИ

планові

 • відповідно до плану роботи закладу на навчальний рік

позапланові

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ

традиційні

 • згідно з порядком денним, чітко дотримуючись регламенту

нетрадиційні

 • у формах:

– ділової гри

– конференції

– круглого столу

– презентації

– творчого звіту

– дискусії

– диспуту

– дебатів

– аукціону ідей

– колоквіуму

– конференції

– методичного дня

– педагогічного консиліуму тощо

модифіковані

 • за моделлю традиційного засідання, але звертаючись до методів активізації учасників (педагогічні ребуси, ситуативні завдання, моделювання, роботу в парах, трійках) під час доповідей, виступів та дискусійзміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді