Атестацiя вихователя центру реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв

Розглянемо, як правильно атестувати вихователя центру соцiальної реабілітації дiтей-iнвалiдiв та визначити оплату його праці

Перелiк посад педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв затверджено , до якого включено посаду вихователя. При цьому не передбачено вимоги щодо назви чи типу закладу, установи, органiзацiї, яка є мiсцем роботи працiвника. Тому вихователь центру соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв є педагогiчним працiвником.

Атестацiя педагогiчних працiвникiв провадиться вiдповiдно до (далi — Типове положення).

Вiдповiдно до за педагогiчними працiвниками, якi переходять на роботу з одного навчального закладу до iншого, а також на iншi педагогiчнi посади у цьому самому закладi, зберiгаються присвоєнi квалiфiкацiйнi категорiї (тарифнi розряди) та педагогiчнi звання до наступної атестацiї.

Пунктом 1.1 Типового положення про центр соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, затвердженого наказом Мiнiстерства соцiальної полiтики України вiд 15.08.2013 № 505, установлено, що центр соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв — це реабiлiтацiйна установа для дiтей-iнвалiдiв сфери управлiння Мiнiстерства соцiальної полiтики та органiв соцiального захисту населення, цiльовим призначенням якої є здiйснення комплексу реабiлiтацiйних заходiв, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-iнвалiда, навчання її основним соцiальним та побутовим навичкам, розвиток здiбностей, створення передумов для iнтеграцiї у суспiльство.

Увага!

Оскiльки центр соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв не є навчальним закладом, то при переходi на роботу в цю установу на посаду вихователя квалiфiкацiйна категорiя, присвоєна за посадою вчителя загальноосвiтнього навчального закладу, не зберiгається

Стосовно можливостi подальшої атестацiї педагогiчного працiвника на вiдповiднiсть посадi вихователя центру соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв, то передбачено, що атестацiя педагогiчних працiвникiв притулкiв для дiтей, центрiв соцiально-психологiчної реабiлiтацiї дiтей, центрiв медико-соцiальної реабiлiтацiї дiтей закладiв охорони здоров’я, соцiально-реабiлiтацiйних центрiв (дитячих мiстечок) здiйснюється атестацiйними комiсiями II рiвня за мiсцезнаходженням цих установ.

Вiдповiдно до атестацiйнi комiсiї II рiвня створюються у вiддiлах освiти районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй, iнших пiдроздiлах мiсцевих органiв виконавчої влади та виконавчих органiв рад, у пiдпорядкуваннi яких перебувають навчальнi та iншi заклади.

передбачено, що атестацiя на вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоєнням квалiфiкацiйних категорiй проводиться щодо вчителiв, викладачiв, методистiв, вихователiв, вихователiв-методистiв тощо, якi мають вищу педагогiчну або iншу вищу освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiа­лiста або магiстра (далi — повна вища освiта), зокрема вихователi груп продовженого дня загальноосвiтнiх навчальних закладiв, шкiл-iнтернатiв та професiйно-технiчних навчальних закладiв — повну вищу педагогiчну освiту.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Квалiфiкацiйнi вимоги

Стосовно вихователiв, якi працюють у сферi соцiальних послуг, то , передбачено такi квалiфiкацiйнi вимоги:

  • вихователь I категорiї: базова або неповна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (бакалавр або молодший спецiалiст). Пiдвищення квалiфiкацiї. Стаж роботи за професiєю вихователя II категорiї — не менше 1 року;
  • вихователь II категорiї: базова або неповна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (бакалавр або молодший спецiалiст). Пiдвищення квалiфiкацiї. Для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого спецiалiста — стаж роботи за професiєю вихователя — не менше 2 рокiв;
  • вихователь: неповна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (молодший спецiалiст) без вимог до стажу роботи.

Пунктом 2 роздiлу «Професiонали» передбачено також квалiфiкацiйнi вимоги за посадою «Вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами»:

  • вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами вищої категорiї: повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстр, спецiалiст). Пiдвищення квалiфiкацiї. Стаж роботи за професiєю вихователя соцiального по роботi з дiтьми-iнвалiдами — не менше 8 рокiв;
  • вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами I категорiї: повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстр; спецiалiст). Пiдвищення квалiфiкацiї. Стаж робота за професiєю вихователя соцiального по роботi з дiтьми-iнвалiдами — не менше 5 рокiв;
  • вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами II категорiї: повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстра спецiалiст). Пiдвищення квалiфiкацiї. Стаж роботи за професiєю вихователя соцiального по роботi з дiтьми-iнвалiдами — не менше 3 рокiв;
  • вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами: повна вища освiта вiдповiдного напряму пiдготовки (магiстр, спецiалiст) без вимог до стажу роботи.

Оплата працi

, передбачено, що оплата працi керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв i робiтникiв закладiв охорони здоров’я та установ соцiального захисту населення, що не передбаченi цими Умовами (педагогiчних працiвникiв, працiвникiв культури, сiльського господарства та iнших), здiйснюється вiдповiдно до умов оплати працi аналогiчних категорiй працiвникiв вiдповiдних галузей бюджетної сфери.

Отже, за наявностi вiдповiдної педагогiчної освiти вихователь чи вихователь соцiальний по роботi з дiтьми-iнвалiдами може атестуватися атестацiйною комiсiєю II рiвня на вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоєнням вiдповiдної квалiфiкацiйної категорiї з урахуванням стажу роботи.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді