Оформлення та складання додаткiв до документiв

Додатки до документiв, крiм додаткiв до супровiдних листiв, складаються з метою доповнення, пояснення окремих питань документа або документа в цiлому

Оформлюючи додатки до документiв варто пам’ятати:

  • додатки оформляються, як правило, на стандартних аркушах паперу. На другому i наступних аркушах додатка робиться вiдмiтка: «Продовження додатка», «Продовження додатка 1»;
  • у разi наявностi кiлькох додаткiв на них зазначаються порядковi номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться;
  • у разi коли додатки надсилаються iз супровiдним листом, вiдмiтка про наявнiсть додаткiв розмiщується пiсля тексту листа перед пiдписом;

Увага!

Додаток: на 5 арк. у 2 прим.

  • якщо документ має додатки, повне найменування яких у текстi не наводиться, то їх необхiдно перелiчити пiсля тексту iз зазначенням кiлькостi аркушiв у кожному додатку та кiлькостi їхнiх примiрникiв.

Увага!

Додатки:

1. Довiдка про педагогiчний стаж на 1 арк. в 1 прим.;

2. Графiк роботи на 1 арк. в 1 прим.

Сертифікація в системі базової освіти