Органiзацiя роботи бiблiотеки навчального закладу: нормативно-правовi документи

Вiдповiдно до :

 • власник (засновник) бiблiотеки зобов’язаний забезпечувати належнi матерiально-технiчнi умовидля зберiгання та використання бiблiотечних фондiв ( );
 • вилученняз бiблiотечних фондiв документiв, у тому числi ветхих, тих, що втратили актуальнiсть, наукову та виробничу цiннiсть або якi мають дефект, дублетних здiйснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв. Вилучення документiв з бiблiотечних фондiв за iдеологiчними чи полiтичними ознаками забороняється ( );
 • бiблiотеки обслуговують користувачiв згiдно iз правилами користуваннябiблiотекою, розробленими на основi типових правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах культури та мистецтв ( );
 • бiблiотеки зобов’язанi звiтувати про свою дiяльнiстьперед своїми засновниками та громадськiстю ( );
 • користувачi бiблiотек мають право( ):
 • безоплатно користуватися iнформацiєю про склад бiблiотечних фондiв через довiдково-пошуковий апарат (крiм комерцiйних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультацiйну допомогу в пошуку та виборi джерел iнформацiї;
 • безоплатно отримувати у тимчасове користування документи iз фондiв бiблiотеки, крiм документiв, придбаних за кошти, одержанi вiд господарської дiяльностi бiблiотеки;
 • одержувати документи або їх копiї по мiжбiблiотечному абонементу;
 • одержувати iнформацiю з iнших бiблiотек, користуючись каналами зв’язку;
 • користуватися iншими видами послуг, у тому числi на платнiй основi;
 • брати участь у роботi бiблiотечних рад;
 • користувачi бiблiотек зобов’язанi( ):
 • дотримуватися правил користування бiблiотеками;
 • замiнювати втраченi (пошкодженI) документи, одержанi з фондiв бiблiотек, рiвноцiнними або вiдшкодовувати їх ринкову вартiсть у розмiрах, встановлених правилами користування бiблiотекою;
 • забезпечення бiблiотекбудiвлями, спорудами, примiщеннями, збудованими за спецiальними проектами, або iншими упорядкованими примiщеннями, що вiдповiдають умовам обслуговування користувачiв бiблiотек, зберiгання бiблiотечних фондiв, вiдповiдними засобами механiзацiї та автоматизацiї бiблiотечних процесiв, розмножувальною технiкою, iншим обладнанням та транспортом здiйснюється їх власником (засновником) ( );
 • на працiвникiв бiблiотек, незалежно вiд форм власностi та статусу бiблiотеки, поширюються гарантiї, встановленi законодавством про працю, соцiальне страхування, пенсiйне забезпечення ( );
 • працiвникам бiблiотек можуть встановлюватися надбавки та доплатив межах затвердженого фонду оплати працi працiвникiв бiблiотек ( );
 • пiдприємства, установи та органiзацiї за рахунок власних коштiв можуть в колективних договорах встановлювати працiвникам бiблiотек додатковi пiльги( ).

Вiдповiдно до вiд 13.05.1999 № 651-ХІV бiблiотекарi є учасниками навчально-виховного процесув загальноосвiтнiх навчальних закладах. Це саме встановлено .

Вiдповiдно до :

 • бiблiотека загальноосвiтнього навчального закладу (далi — заклад) є його обов’язковим структурним пiдроздiлом, який здiйснює бiблiотечно-iнформацiйне, культурно-просвiтницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так i в позаурочний час. Свою дiяльнiсть органiзовує спiльно з педагогiчним колективом, вiдповiдно до планiв роботи i регламентуючої документацiї, що затверджується директором закладу (п. 1.1 роздiлу 1);
 • заклад забезпечуєправовi, органiзацiйнi, фiнансовi та матерiальнi умови, необхiднi для функцiонування бiблiотеки, зокрема, належне зберiгання, використання i поповнення фондiв бiблiотеки, гарантує їх цiлiснiсть, неподiльнiсть i невiдчуженiсть. Примiщення, обладнання, майно бiблiотеки утримується закладом на безстроковому i безоплатному користуваннi та оперативному управлiннi (п. 1.2 роздiлу 1);
 • бiблiотека доступна та безкоштовнадля користувачiв, якими є вчителi, вихователi, учнi, працiвники закладу, батьки (п. 1.6 роздiлу 1);
 • бiблiотека може надавати користувачам додатковi платнi послугизгiдно з чинним законодавством (п. 1.7 роздiлу 1);
 • порядок доступу до бiблiотечних фондiв та iншої бiблiотечної iнформацiї, перелiк основних послуг i умови їх надання визначаються правилами користування бiблiотекою, якi затверджуються директором закладу i складаються на основi типових правил користування бiблiотекою (п. 1.8 роздiлу 1);
 • загальне керiвництво, створення необхiдних умов для здiйснення якiсної та ефективної роботи, контроль за дiяльнiстю бiблiотеки, прийом на роботу бiблiотечних працiвникiв здiйснює директор закладу. Бiблiотека закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який мiстить в собi назву закладу (п. 4.3 роздiлу 4);
 • за органiзацiю роботи бiблiотеки, бiблiотечних процесiв несе безпосередньо вiдповiдальнiсть завiдуючийбiблiотекою, який пiдпорядковується директору закладу, є членом педагогiчного колективу i входить до складу педагогiчної ради закладу (п. 4.4 роздiлу 4);
 • бiблiотечнi працiвники пiдлягають атестацiїзгiдно з чинним законодавством (п. 4.6 роздiлу 4);
 • бiблiотечний працiвник повинен мати спецiальну бiблiотечну або педагогiчну освiту. Коло посадових обов’язкiв бiблiотечного працiвника визначається на пiдставi посадових iнструкцiй. Посадовi оклади визначаються вiдповiдно до дiючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробiтну плату, вiдповiдно квалiфiкацiйним вимогам (п. 4.5 роздiлу 4);
 • придбання документiв й iншi витрати на утримання бiблiотеки передбачаються за рахунок коштiв закладувiдповiдно до встановлених нормативiв. Використовуються також i цiльовi вклади (дотацiї мiсцевих органiв, спонсорiв, громадських органiзацiй шефська допомога), надходження за додатково виконанi бiблiотекою роботи (послуги) (п. 4.13 роздiлу 4);
 • при бiблiотеках працює читацький активз числа учнiв, вчителiв i батькiв, який допомагає працiвникам бiблiотеки у виконаннi бiблiотечної роботи (п. 4.15 роздiлу 4);
 • для вирiшення актуальних питань дiяльностi бiблiотеки на правах дорадчого органу може бути створена бiблiотечна рада, до складу якої входять працiвники бiблiотеки, представники педагогiчного колективу, бiблiотек регiону, громадськостi, а також батьки та учнi (п. 4.16 роздiлу 4);
 • бiблiотечнi працiвники мають право на щорiчну вiдпустку в розмiрi 24 календарних днiв за вiдпрацьований рiк та додаткову щорiчну вiдпустку (до семи календарних днiв) вiдповiдно до колективного договору мiж працiвниками та колективом загальноосвiтнього навчального закладу (п. 5.2.6 роздiлу 5).

Вiдповiдно до :

 • безпосередньо роботу з комплектування та облiкупiдручникiв i навчальних посiбникiв здiйснює бiблiотекар навчального закладу, а у разi його вiдсутностi — iнша особа, визначена керiвником навчального закладу (далi— бiблiотекар) (п. 2 роздiлу І);
 • бiблiотечнi фондинавчальних закладiв комплектуються пiдручниками i навчальними посiбниками згiдно iз затвердженим Мiнiстерством освiти i науки України перелiком пiдручникiв i навчальних посiбникiв, що мають вiдповiдний гриф Мiнiстерства освiти i науки України (п. 2 роздiлу ІІ);
 • облiк пiдручникiв i навчальних посiбникiвповинен сприяти збереженню, правильному формуванню i використанню бiблiотечного фонду навчального закладу, вiдображати надходження, загальну кiлькiсть i розподiл пiдручникiв i навчальних посiбникiв по класах (групах), вибуття нав­чальних пiдручникiв i посiбникiв з бiблiотечних фондiв (п. 4 роздiлу ІІ);
 • перед початком навчального рокубiблiотекар видає пiдручники i нав­чальнi посiбники класним керiвникам 1-11 класiв загальноосвiтнiх нав­чальних закладiв пiд їх особистий пiдпис. У кiнцi навчального року пiдручники i навчальнi посiбники обов’язково повертаються до бiблiотечного фонду навчального закладу (п. 8 роздiлу ІІ);
 • не придатнi до використання пiдручники i навчальнi посiбники, що втратили актуальнiсть, старi або мають дефекти, у яких закiнчився строк використання, пiдлягають списанню i вилученнюз бiблiотечних фондiв навчальних закладiв. Списання здiйснюється на пiдставi акта про списанняз балансу бюджетних установ i органiзацiй вилученої з бiблiотеки лiтератури. Акт складається у двох примiрниках комiсiєю, до складу якої входять бiблiотекар, заступник керiвника навчального закладу, педагогiчнi працiвники, та затверджується керiвником навчального закладу(п. 9 роздiлу ІІ);
 • керiвник навчального закладуздiйснює контроль за облiком, зберiганням та рухом пiдручникiв i навчальних посiбникiв (п. 12 роздiлу ІІ).

Вiдповiдно до започатковано Всеукраїнський мiсячник шкiльних бiблiотек, який проходитиме в рамках Мiжнародного мiсячника шкiльних бiблiотек з 01 по 31 жовтня щорiчно.

Вiдповiдно до :

 • забезпечення пожежної безпекиу бiблiотеках здiйснюється вiдповiдно до вимог (п. 1.2 роздiлу IV);
 • примiщення бiблiотек укомплектовуєтьсясправними та перевiреними засобами пожежогасiння вiдповiдно до вимог (п. 2.1 роздiлу IV);
 • засоби пожежогасiннярозмiщують бiля входiв, у вестибюлях, у коридорах, проходах та iнших доступних мiсцях (п. 2.2 роздiлу IV);
 • у бiблiотеках розробляються схеми евакуацiї користувачiв i працiвникiв, а також план заходiв та дiй адмiнiстрацiї та працiвникiв на випадок виникнення пожежi (п. 2.2 роздiлу IV);
 • експлуатацiю лiнiй електромереж та електроустановок здiйснюють вiдповiдно до вимог ( );
 • усi свiтильникизагального та мiсцевого освiтлення обладнуються захисною арматурою. Використання свiтильникiв загального та мiсцевого освiтлення без захисної арматури заборонено (п. 3.2 роздiлу IV);
 • освiтленняв будiвлях i примiщеннях бiблiотек має забезпечувати нормативний рiвень освiтлення на робочих мiсцях. У примiщеннях для каталогiв, робочих кiмнатах i кабiнетах застосування лише мiсцевого освiтлення не дозволяється (п. 3.4 роздiлу IV);
 • у примiщеннях книгосховищпроходи облаштовуються постiйним штучним освiтленням. Вмикання освiтлення здiйснюється пусковою арматурою, яка розташовується при входi в примiщення (п. 3.5 роздiлу IV);
 • обслуговування, ремонт та чищення освiтлювальних приладiв, що встановленi на висотi вище нiж 1,3 м, необхiдно здiйснювати з додержанням вимог Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi, затверджених наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 27.03.2007 № 62 (п. 3.10 роздiлу IV);
 • усi примiщення бiблiотек повиннi бути обладнанi системами вентиляцiї i кондицiонування(п. 4.1 роздiлу IV);
 • усi повiтропроводи, повiтрянi канали, глушники та вентиляцiйне обладнання необхiдно не рiдше одного разу на пiврiччя очищувати вiд пилу(п. 4.2 роздiлу IV);
 • стацiонарнi пилезбiрники i трубопроводи систем пиловидалення очищають вiд забруднення один раз на мiсяць(п. 5.1 роздiлу IV);
 • читальнi залив бiблiотеках повиннi забезпечувати комфортнi i безпечнi умови перебування в них i безперешкодну евакуацiю у випадку пожежної або iншої небезпеки (п. 7.1 роздiлу IV);
 • рух по проходахповинен бути безперешкодним (п. 7.2 роздiлу IV);
 • розташування меблiвв читальних залах не повинно перешкоджати руху працiвникiв (п. 7.3 роздiлу IV);
 • килимовi покриттямають вiдповiдати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичностi, димоутворення та поширення полум’я (п. 7.4 роздiлу IV);
 • усi види реклами, портрети, електроапаратура для пiдсвiчування й iншi предмети надiйно пiдвiшуються та закрiпляються (п. 7.5 роздiлу IV);
 • каталожнi шафинеобхiдно встановлювати в окремому, достатньою мiрою освiтленому примiщеннi (п. 8.1 роздiлу IV);
 • каталожнi шафи повиннi розташовуватися вздовж стiн примiщення. Висота шаф повинна бути не бiльше нiж 2 м, щоб була можливiсть дiставати верхнi ящички, стоячи на пiдлозi (п. 8.2 роздiлу IV);
 • вага картотечних ящичкiвне повинна перевищувати 7 кг. Для запобiгання випаданню ящичкiв при їх максимальному витяганнi вони обладнуються вiдповiдними обмежувальними пристроями (п. 8.3 роздiлу IV);
 • ширина проходiв мiж каталожними шафами та встановленими робочими столами повинна бути не менше нiж 1,2 м (п. 8.4 роздiлу IV);
 • робоче мiсцечергового бiблiотекаря, адмiнiстратора розташовують в такому мiсцi, щоб була можливiсть спостерiгати за усiм примiщенням (п. 8.5 роздiлу IV);
 • примiщення бiблiотек, де експлуатується комп’ютерна технiка, облаштовуються вiдповiдно до вимог Правил охорони працi пiд час експлуатацiї електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комiтету України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 26.03.2010 № 65 (п. 9.1 роздiлу IV);
 • пiд час роботи з комп’ютерною технiкою слiд дотримуватися режимiв працi i вiдпочинкувiдповiдно до вимог державних санiтарних правил i норм роботи з вiзуальними дисплейними термiналами електронно-обчислювальних машин (п. 9.2 роздiлу IV);
 • стелажiповиннi забезпечувати безпечне розмiщення лiтератури в сховищах, читальних залах, фондах (п. 10.1 роздiлу IV);
 • стелажi виготовляються вiдповiдно до технiчної документацiї i надiйно закрiплюються. Високi однобiчнi стелажi повиннi крiпитися до стiн або iнших будiвельних конструкцiй (п. 10.2 роздiлу IV);
 • конструкцiя стелажа повинна бути розрахована на стiйкiсть та навантаження. На кожному стелажi має бути табличка з iнформацiєю про допустиме навантаження. Не допускається заповнювати стелажi понад розрахункове навантаження (п. 10.3 роздiлу IV);
 • з метою кращого освiтлення проходiв мiж стелажами стелажi слiд розташовувати перпендикулярно до вiкон (п. 10.4 роздiлу IV);
 • нижня полиця стелажiв повинна бути встановлена вище пiдлоги не менше нiж на 10 см, що повинно забезпечити можливiсть прибирання пилу пiд стелажами (п. 10.5 роздiлу IV);
 • висота стелажiв повинна бути такою, щоб була можливiсть брати книжки з верхньої полицi, не застосовуючи високих драбин (п. 10.6 роздiлу IV);
 • на верхнiх полицях слiд розташовувати фонди, що рiдко використовуються (п. 10.7 роздiлу IV);
 • книжки та газети на стелажi слiд укладати таким чином, щоб вони не виступали за межi полиць (п. 10.8 роздiлу IV);
 • вiдстань мiж паралельно розташованими стелажами повинна бути не менше нiж 1 м; мiж торцями стелажiв та елементами конструкцiй або iнженерного обладнання не менше нiж 0,45 м; стiною та стелажем, що розташований паралельно стiнi, не менше нiж 0,75 м (п. 10.9 роздiлу IV);
 • пiдлога та стiнипримiщення повиннi мати покриття, яке дозволяє здiйснювати вологе прибирання (п. 12.3 роздiлу IV);
 • столи повиннi мати гладку поверхню без трiщин i ушкоджень та бути розташованi таким чином, щоб прохiд мiж ними при двосторонньому розмiщеннi робочих мiсць був не менше нiж 1,5 м, а при односторонньому — не менше нiж 1 м (п. 12.5 роздiлу IV);
 • один раз на мiсяць необхiдно проводити очищення системи вентиляцiї вiд забруднення, перевiрку технiчного стану щодо виявлення негерметичностi та поломок (п. 12.20 роздiлу IV).

Вiдповiдно до пункту 3.8 роздiлу 3 Типових норм належностi вогнегасникiв, затверджених наказом Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи вiд 02.04.2004 № 151, громадськi та адмiнiстративно-побутовi будинки на кожному поверсi повиннi мати не менше двох переносних(порошкових, водопiнних або водяних) вогнегасникiвз масою заряду вогнегасної речовини 5 кг i бiльше. Крiм того, слiд передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг i бiльше на 50 м2 площi пiдлоги примiщень архiвiв, машзалiв, бiблiотек, музеїв.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді