Які ключові компетентності та наскрізні вміння потрібні учням 5-9 класів

Які ключові компетентності та наскрізні вміння мають бути сформовані у здобувачів базової середньої освіти

Компетентнісний підхід: як навчити учнів

Зміст освітнього процесу визначено в рамках ціннісного підґрунтя, ключових компетентностей та спільних для них умінь.

Ключові компетентності учнів

Вимоги до обов’язкових результатів навчання окреслені з урахуванням компетентнісного підходу, в основі якого — Рекомендації Ради ЄС від 22.05.2018 щодо ключових компетентностей для ціложиттєвої освіти (освіти впродовж життя).

Тож усі ключові компетентності однаково важливі: кожна з них сприяє успішному життю у суспільстві.

12 ключових компетентностей учнів

компетентність

уміння

Вільне володіння державною мовою

 • здійснювати усну й письмову комунікацію (говоріння, слухання, читання, письмо) на основі знання функцій мови, ресурсів (словника, граматики) і норм сучасної української літературної мови, особливостей стилів мовлення та основних художніх та інформаційних (нехудожніх) жанрів, типів мовної взаємодії
 • отримувати й опрацьовувати інформацію з різноманітних (звукових/аудіальних, друкованих, цифрових) джерел, критично її осмислювати та використовувати в усній та письмовій взаємодії для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей
 • відповідально, з усвідомленням впливовості мови та цінності державної мови як мови міжнаціональної взаємодії на всій території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей в різних життєвих ситуаціях (навчальних, професійних тощо), творчого самовираження

Здатність спілкуватися рідною мовою
(у разі відмінності від державної)

 • здійснювати усну й письмову комунікацію (говоріння, слухання, читання, письмо) на основі знання функцій мови, ресурсів (словника, граматики) і норм рідної мови, особливостей стилів і жанрів мовлення
 • отримувати й опрацьовувати інформацію з різноманітних (звукових/аудіальних, друкованих, цифрових) джерел і критично її осмислювати та використовувати в усній та письмовій взаємодії для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і національних цінностей
 • відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і суспільних цілей в різних життєвих ситуаціях (навчальних, професійних тощо), творчого самовираження, спираючись на особливості міжкультурної комунікації та на досвід комунікації державною мовою

Здатність спілкуватися іноземними мовами

 • ситуативно прийнятно та ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати й обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди й переконання в усній та письмовій формах (слухання, говоріння, читання, письмо) в різних особистісних і соціальних контекстах (побутових, навчальних, професійних, громадських тощо), спираючись на знання лексики й граматики відповідної мови, її норм, соціокультурної специфіки, особливостей міжкультурної комунікації та на досвід комунікації державною мовою

Математична компетентність

 • розвивати й застосовувати математичне мислення для:
  • розв’язання широкого спектру проблем у повсякденному житті
  • моделювання процесів і ситуацій із застосуванням математичного апарату
  • усвідомлення ролі математичних знань і вмінь в особистому й суспільному житті людини

Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

 • застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для:
  • пояснення світу природи, визначення питань і формулювання висновків на основі отриманої інформації;
  • розуміння змін, спричинених людською діяльністю, і відповідальність особи як громадянина за наслідки цієї діяльності

Інноваційність

 • реагувати на зміни та долати труднощі, бути відкритим до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад освіти, громада тощо), визначати й ставити перед собою цілі, мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб займатися навчанням упродовж усього життя та досягати успіхів у ньому

Екологічна компетентність

 • усвідомлення екологічних основ природокористування
 • дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів
 • розуміння контексту і взаємозв’язку господарської людської діяльності і важливості збереження природи для сталого розвитку суспільства

Інформаційно-комунікаційна компетентність

 • впевнене, критичне й відповідальне використання цифрових технологій для розвитку й спілкування
 • здатність безпечно та етично застосовувати засоби інформаційно-комунікаційної компетентності в навчанні та інших життєвих ситуаціях

Навчання впродовж життя

 • визначати власні потреби у плані розвитку компетентностей, застосовувати різні способи розвитку компетентностей, пошуку можливостей для навчання й розвитку
 • спроможність вчитися й працювати як у колективі, так і самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати його й ділитися його результатами з іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна

Громадянські та соціальні компетентності

 • пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:
  • спроможність діяти як відповідальний громадянин та брати повноцінну участь у громадському й суспільному житті, зокрема школи та класу, спираючись на розуміння духовно-моральних, соціальних, економічних і політичних понять і сталого розвитку, критичне оцінювання основних подій національної, європейської та світової історії, а також повагу до прав людини й верховенства права, поціновування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України;
  • виявлення поваги до інших та толерантності, уміння конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до особистого, соціального й фізичного добробуту та здоров’я; дотримання здорового способу життя; розуміння правил поведінки й спілкування, що є загальноприйнятими в різних спільнотах і середовищах та базуються на загальноприйнятих моральних цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності

Культурна компетентність

 • стійкий інтерес до опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу
 • шанобливе ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і національних меншин України, інших країн і народів
 • здатність розуміти й шанувати творчі способи вираження та передачі ідей і смислів в різних культурах через різні види мистецтва й інші культурні форми
 • прагнення до розвитку й вираження власних ідей, почуттів засобами культури й мистецтва

Підприємливість і фінансова грамотність

 • ініціативність, спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, перетворюючи їх на цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності
 • здатність до активної участі в житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою, уміння розв’язувати проблеми, готовність брати відповідальність за власні рішення, здатність працювати в команді заради планування та здійснення проєктів, які мають культурну, суспільну або фінансову цінність

Наскрізні вміння учнів

Наскрізні вміння (м’які навички) є спільними для ключових компетентностей здобувачів освіти.

11 наскрізних умінь

Читання з розумінням

 • сприймати, розуміти інформацію, записану (передану) різним способом або відтворену технічними пристроями
 • виявляти припущення та інформацію, надану в тексті в неявному вигляді
 • доводити надійність аргументів, підкріплюючи власні умовиводи фактами з тексту та неявними доказами
 • висловлювати ідеї, пов'язані з новим розумінням тексту після його аналізу та добору контраргументів

Висловлення власної думки усно й письмово

 • передавати словесно власні думки, почуття, переконання, зважаючи на мету та учасників комунікації та обираючи для цього відповідні мовленнєві стратегії

Критичне та системне мислення

 • визначати характерні ознаки явищ, подій, ідей
 • аналізувати й оцінювати доказовість і вагу аргументів у судженнях, враховувати протилежні думки і контраргументи
 • відрізняти факти від їхньої інтерпретації, розрізняти спроби маніпулювання даними, використовуючи різноманітні ресурси й способи для оцінювання надійності кількісних і якісних доказів та достовірності інформаційних джерел

Творчість

 • творче мислення, продукування нових ідей, використання ідей інших та їх доопрацювання
 • застосування знань з різних предметів і галузей для створення нових об’єктів, ідей
 • вміння випробовувати нові ідеї з обґрунтованим ризиком під час висловлення та впровадження нового

Ініціативність

 • активний пошук і пропонування рішень для розвитку й перевірки ідей та вирішення проблем (створення цінностей)

Логічне обґрунтовування позиції

 • висловлювати послідовні, несуперечливі, обґрунтовані міркування у вигляді умовиводів/суджень, що є виявом власного ставлення до подій, явищ і процесів

Конструктивне керування емоціями

 • розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших
 • розуміти, як емоції можуть допомагати і заважати в діяльності, та вживати заходів, які відповідають емоційному стану, на основі усвідомлення того, що особа може керувати емоціями, знає способи налаштування себе на продуктивну діяльність

Оцінювання ризиків

 • розрізняти прийнятні і неприйнятні ризики, зважаючи на велику кількість чинників

Ухвалення рішень

 • оцінювати способи розв’язання проблем, враховуючи їхні етичні, правові, екологічні та суспільні наслідки

Розв’язування проблем

 • формулювати проблеми і представляти їх різними способами
 • обирати й отримувати дані для вирішення проблем з надійних джерел, застосовуючи різні прийоми/стратегії розв’язання/вирішення проблем

Співпраця з іншими

 • обґрунтовувати користь взаємодії під час спільної діяльності
 • планувати свою і групову роботу, підтримувати учасників групи
 • допомагати та спонукати/заохочувати інших до досягнення спільної метизміст

Сертифікація в системі базової освіти